Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-07
 • ZamawiającyUrząd Miasta Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00289853
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d7fce39-4ea3-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00289853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000922/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.75 Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego na terenie miasta Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: [Numeracja zgodna z SWZ] 15.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej email: zamowienia@uml.lodz.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: [Numeracja zgodna z SWZ] 15.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz
Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): (Numeracja zgodna z SWZ)33.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
33.1.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul.
Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail:
lckm@uml.lodz.pl.
33.1.2 Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
33.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta
Łodzi.
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego
rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
a) ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
b) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
c) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;
- zawarcia umowy;
- rozliczenia finansowo- księgowego.
33.1.4 Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
33.1.5 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od
pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie,
zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie
kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową,
zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez
okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
na podstawie odrębnych przepisów w tym zakresie do 25 lat.
33.1.6 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada
Pani/Pan prawo do:
33.1.6.1 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
33.1.6.2 sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
33.1.6.3 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
Ciąg dalszy pkt 33.1.7-33.1.10 zawarty w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.122.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

[Numeracja zgodna z SWZ] 5.1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w tym:
5.1.1 systematyczne kontrole instalacji oświetleniowych w celu zapewnienia należytego ich stanu technicznego,
5.1.2 sprawdzanie działania wyłączników przeciwporażeniowych,
5.1.3 wymiana zużytych i uszkodzonych źródeł światła,
5.1.4 wymiana zużytych, uszkodzonych układów zapłonowych, stateczników w oprawach i projektorach,
5.1.5 wymiana uszkodzonych i skradzionych drzwiczek i pokryw słupowych,
5.1.6 wymiana uszkodzonych opraw i szkieł w oprawach i projektorach,
5.1.7 wymiana uszkodzonych bądź wadliwych bezpieczników, zabezpieczeń zwarciowych, różnicowo-prądowych, ochronników przeciwprzepięciowych i zegarów sterujących,
5.1.8 wymiana uszkodzonych wszelkich przewodów od zabezpieczenia do źródła światła,
5.1.9 likwidacja zagrożeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych powodujących uszkodzenia urządzeń oświetleniowych,
5.1.10 zapewnienie estetycznego wyglądu urządzeń,
5.1.11 jednorazowe pomalowanie słupów nośnych na których widoczne są ślady korozji,
5.1.12 usuwanie awarii oświetlenia instalacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

[Numeracja zgodna z SWZ] 5.6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na wykonanie usługi w ilości do 5 obiektów. Wartość umowy określonej w § 2 ust 1 umowy (Załącznik nr 9 do SWZ) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie wzrastała o 1/30 kwoty określonej w § 2 ust.1 umowy za każdy dodatkowy obiekt przejęty do konserwacji i bieżącego utrzymania w ramach prawa opcji. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie informacji, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie bądź mailowo. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jedynie w trakcie trwania umowy na realizację zamówienia podstawowego, w związku z tym wskazana przez Zamawiającego data do 31 grudnia 2022 r., do której będzie posiadał uprawnienie ze skorzystania z prawa opcji, nie może przypadać na termin po dacie planowanej dostawy zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: [Numeracja zgodna z SWZ] 22.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obowiązek przeprowadzania systematycznej kontroli instalacji oświetleniowych w celu zapewnienia należytego ich stanu technicznego właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania, racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej, bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz zachowania wymagań ochrony środowiska

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

[Numeracja zgodna z SWZ] 8.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
8.1.4.1. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę zawierającą swoim zakresem konserwację i bieżące utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego na kwotę co najmniej 80 000,00 PLN brutto w ramach jednej umowy.
Uwagi:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby ww. warunek oceniany będzie łącznie.
2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres / wartość usług, o których mowa powyżej.
3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
4) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: [Numeracja zgodna z SWZ] 9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem
nr 3a do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SWZ.
9.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9.1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i
stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert.
9.1.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
9.2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona obejmują:
9.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
9.2.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
9.2.1.2. art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
9.2.1.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
9.2.1.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5a do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa
każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
9.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
9.3.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
9.3.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Ze względu na ograniczenia liczby znaków pozostała część tekstu znajduje się w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: [Numeracja zgodna z SWZ] 9.2.2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ.
Uwagi:
1) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 9.2.2., dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt. 9.2.2. liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

[Numeracja zgodna z SWZ] 34.3 Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane we wzorze umowy (Załączniku nr 9 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: [Numeracja zgodna z SWZ] 20.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukamy przewoźników z naczepami typu chłodnia 22T PL-EU-PL - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania07-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, Szukam przewoźników z naczepami typu chłodnia 22T. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI