Usługa serwisowania samochodów sanitarnych szpitala marki Mercedes, Volkswagen i

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa serwisowania samochodów sanitarnych szpitala marki Mercedes, Volkswagen i Renault
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowy Targ
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-12-09
 • ZamawiającyPodhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Nowym Targu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00289855
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa serwisowania samochodów sanitarnych szpitala marki Mercedes, Volkswagen i Renault

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Nowym Targu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna14

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@pszs.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszs.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa serwisowania samochodów sanitarnych szpitala marki Mercedes, Volkswagen i Renault

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3026c16c-5112-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00289855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00039258/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa serwisowa samochodów sanitarnych marki Mercedes

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pszs.eu/www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.pszs.eu/www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Powyższe informacje znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DL-271-29/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa serwisowania samochodów sanitarnych szpitala marki Mercedes, Volkswagen i Renault, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania naprawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania zostały opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§3
1. Przewidywana wartość umowy w okresie jej trwania wynosi:
netto: 556 684.73 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 73/100),
brutto: 650 000.00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy zero złotych 00/100).
Koszt 1 roboczogodziny wynosi brutto: ……………………. zł (słownie: ………………), zgodnie z załącznikiem nr ….. do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszt roboczogodzin + koszt części niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
4. W przypadku zmian przepisów dotyczących wysokości podatku VAT w czasie obowiązywania umowy, ceny ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.
5. Wykonawca ma obowiązek poinformować w formie pisemnej Zamawiającego – osobę odpowiedzialną za realizację umowy o zmianie stawki podatku VAT.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, zmiany nastąpią z mocy prawa i obowiązują od wejścia w życie odpowiednich przepisów.
§6
1. Zamawiający dopuszcza możliwość:
a) zmiany nazwy i innych danych identyfikacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy – w przypadku zmiany tych danych,
b) rezygnacji Wykonawcy z powierzenia wykonania części umowy podwykonawcy (JEŻELI W REALIZACJI UMOWY BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁ PODWYKONAWCA) – w przypadku takiej rezygnacji,
c) wprowadzenia do wykazu nowego pojazdu lub usunięcia z wykazu istniejącego pojazdu, w przypadku okoliczności uzasadniających taką zmianę,
d) zmiany miejsca wykonywania napraw, jeżeli taka zmiana nastąpi,
e) zastosowania art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz.U. 2020, poz. 374, z późn. zmianami) – w przypadku zaistnienia odpowiednich okoliczności.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. a-d musi być odpowiednio udokumentowana przez każdą ze stron i obowiązuje po podpisaniu aneksu przez obie strony.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. e musi być odpowiednio udokumentowana przez wykonawcę i obowiązuje po zatwierdzeniu przez zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.pszs.eu/www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-07

NAJNOWSZE ZLECENIE
Remont ciągnika c330 - Juszczyn
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania19-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Interesuje mnie Remont ciągnika c330 Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI