Usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych w 2024 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLidzbark Warmiński
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-22
 • ZamawiającyGMINA LIDZBARK WARMIŃSKI
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-13
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00104370
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ignacego Krasickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark Warmiński

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897673274

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminalidzbark@pnet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalidzbark.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c51c33a0-ca78-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00104370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00030954/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi transportowe w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lidzbark

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lidzbark

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określonych w SWZ.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/ :
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/ dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz innych czynności podejmowanych w prowadzonym postępowaniu znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Lidzbark Warmiński, reprezentowana przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z siedzibą przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@warmiainkaso.pl Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 72 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., t.j., dalej „ustawa Pzp”) oraz podmioty odpowiedzialne za doręczanie korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia do tego podstaw prawnych i faktycznych wynikającym z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Podanie danych jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Posiadanie:
- na podstawie art. 15 RODO prawa dostępu do swoich danych osobowych,
- na podstawie art. 16 RODO prawa do sprostowania swoich danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawa do żądania od Administratora do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje :
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.2.2024.KA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych z uwzględnieniem min. dwóch samochodów samowyładowczych, trzyosiowych o ładowności od min. 12 t do max. 15 t. w tym co najmniej : jeden z napędem na trzy osie i jeden z napędem na dwie osie. Usługi będą świadczone na terenie Gminy Lidzbark Warmiński związanych z utrzymaniem, remontem, modernizacją i inwestycjami dróg oraz wykonywaniem usług związanych
z transportem materiałów budowlanych i innych towarów. Ogółem przewidywana długość tras transportu wyniesie ok. 24 096 km. Podana ilość jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna długość tras transportu wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy według potrzeb zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty – waga 100 %.

Punkty za spełnienie tego kryterium będą przyznawane według poniższego
wzoru: C = (Cn : Cof.b. ) x 100%
gdzie:
C – liczba przyznanych punktów
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100% – procentowe znaczenie kryterium
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów, spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej :
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli będzie posiadał ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy wydaną na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.) lub w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego uprawniającego do wykonywania przewozów w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym w zakresie przewozu rzeczy.
Ww. licencja musi być ważna przez cały okres zamówienia, tj. przynajmniej do 31.12.2024r.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli będzie posiadał niezbędne do wykonania narzędzia (samochody) tj. będzie dysponował min. 2 samochodami samowyładowczymi trzyosiowymi, w tym : 1 z napędem na 3 osie o ładowności od min. 12 t do max. 15 t i 1 z napędem na dwie osie o ładowności od min.12 t do max.15t Wykaz narzędzi należy wskazać według załącznika nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1608 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika Nr 3 do SWZ.
2) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.70) sporządzone wg załącznika nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy wydaną na podstawie art.7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.) lub w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego uprawniającego do wykonywania przewozów w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym w zakresie przewozu rzeczy.
Ww. licencja musi być ważna przez cały okres zamówienia, tj. przynajmniej do 31.12.2024 r.
2) wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy wg załącznika nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również odpowiednio (jeśli dotyczy):
a) pełnomocnictwo;
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego;
d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
W takim przypadku:
a) Warunki udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać łącznie,
natomiast oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Załączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać jednoznaczne określenie postępowania do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich;
c) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
d) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed podpisaniem umowy;
e) Umowa o której mowa powinna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń, w tym
nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ.
2) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
3) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Dopuszczalne zmiany umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lidzbark

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje nie wymienione w ogłoszeniu są określone w SWZ i załącznikach do SWZ dostępne na stronie prowadzonego postępowania :
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lidzbark
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wyjazd po samochód do Belgii lub Holandii- Lubawa
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania07-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wyjazd po samochód do Belgii lub Holandii. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lidzbark Warmiński: Dostawa odczynników do równowagi kwasowo- zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lidzbark Warmiński: Dostawa produktów leczniczych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatu Sanockiego na lata: 2024 - 2025
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI