Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sompolno

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sompolno
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSompolno
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-28
 • ZamawiającyGmina Sompolno
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-13
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00104377
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sompolno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sompolno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019272

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 15

1.5.2.) Miejscowość: Sompolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 063 2714054

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wisniewska@sompolno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sompolno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sompolno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc1dcb71-ca6b-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00104377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00071018/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sompolno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc1dcb71-ca6b-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w tym elektroniczne składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, na stronie postępowania, dostępnej pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc1dcb71-ca6b-11ee-a84d-d63fc4d19e65.
W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:
beata.wisniewska@sompolno.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia oraz nadane odpowiednie uprawnienia.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lubdokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz posiadania przez użytkownika uprawnienia do komunikacji. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod nr tel. 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje zgłoszenia w Centrum pomocy” – „Nowe zgłoszenie" lub w
kafelku "FAQ" - "Nie znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem".
10. Pozostałe wymagania w zakresie komunikacji zostały wskazane w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc1dcb71-ca6b-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zapisane w SWZ, w pkt XIX

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZZ.271.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni jezdni istniejących na nawierzchnie z betonu asfaltowego, na drogach gminnych, w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sompolno”.
Roboty drogowe, w podstawowym zakresie, powinny być realizowane wg kolejności zgodnej z liczbą porządkową poszczególnych pozycji przedmiaru robót z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z procesów technologicznych poszczególnych rodzajów robót. Zakres robót obejmuje:
· roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
· wykonanie frezowania,
· roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
· wykonanie warstwy odcinającej,
· przełożenie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej,
· wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego,
· wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem łamanym,
· wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym,
· wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
· wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym,
· wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
· roboty wykończeniowe
oraz wszystkie pozostałe prace i czynności wynikające z dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, załączone do SWZ (załączniki 1-3).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku, a za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę pkt z trzech kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000, 00 zł brutto;
2) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień, tj. wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej trzy zadania polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego, o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł, (dwa miliony zł) każda brutto,
b) dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, na wezwanie Zamawiającego, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, w tym w związku z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, określające czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
b) wykazu osoby/osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony Formularz ofertowy – wg załącznika nr 4 do SWZ,
2) kosztorys ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną, opracowany na podstawie przedmiaru robót,
3) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), określające zakres umocowania,
3) jeżeli dotyczy - oświadczenie o podziale zadań między Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy,
4) jeżeli dotyczy - zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
5) odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
6) w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia - oryginał gwarancji lub poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 200 000,00 zł, (słownie: dwieście tysięcy zł).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sompolnie, numer: 35 8558 0008 0005 1190 2000 0070, z dopiskiem: „Wadium do postępowania nr RZZ.271.4.2024”.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4.2)–4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Brak złożenia oryginału poręczenia lub gwarancji wadialnej w postaci elektronicznej jest równoznaczny z tym, że wadium nie zostało wniesione prawidłowo i brak ten nie podlega uzupełnieniom w trybie przepisu art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać w swej treści co najmniej poniżej wskazane wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
5) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Sompolno.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw wykluczenia określonych w postępowaniu;
3) co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postepowaniu, przy czym w odniesieniu do warunku posiadania doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których zdolności te są wymagane. Dlatego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wykonawca uprawniony jest do uzyskania jednorazowej zaliczki na poczet realizacji zamówienia, zgodnie z Regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej VAT, w terminie 7 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego. Jej rozliczenie nastąpi w fakturze końcowej VAT
poprzez potrącenie wartości zaliczki z wartości należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, tj. po wykonaniu i odbiorze robót składających się na przedmiot umowy, na podstawie faktury końcowej VAT.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Dopuszcza się dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu wykonywania umowy, w przypadku:
1) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,
2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych,
wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy,
3) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
4)niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
5) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
7) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami:
a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości robót,
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
8) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,
9) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
10) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji,
11) wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów
budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych,
12)zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
13)nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357 [1] Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.
Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę ilości płatności wynagrodzenia (wprowadzenie płatności częściowych) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących wykonanie robót dodatkowych skutkujących wydłużeniem terminu realizacji umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja), jeśli umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, szerzej w PPU - zał. nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc1dcb71-ca6b-11ee-a84d-d63fc4d19e65

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zamierza zaprosić Wykonawców, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu i zaoferują najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie kostki brukowej ok. 150 m2 - Turek
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Zlecimy ułożenie kostki brukowej ok. 150 m2. Termin do 31 maja w Turku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI