Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-03-06
 • ZamawiającyWojewództwo Łódzkie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-13
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00104380
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży
i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Łódzkie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472071715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-051

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.info@lodzkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży
i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10dec2f5-ca76-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00104380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00026445/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługa wystawiania i dostawy biletów lotniczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dane zostały zawarte w informcjach dodatkowych i w SWZ z uwagi na zbyt małą liczbę znakówdopuszczalną

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umwl.ezamawiajacy.pl/pn/UMWL/demand/144501/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umwl.ezamawiajacy.pl/pn/UMWL/demand/144501/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się za pośrednictwem platformy pod adresem:
https://umwl.ezamawiajacy.pl
bezpośredni link do postępowania:
https://umwl.ezamawiajacy.pl/pn/UMWL/demand/144501/notice/public/details
poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie umwl; https://umwl.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3.3. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
3.3.1. kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
3.3.2. jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty
w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami,
w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
Szczegółowe informacje znajdują się w treści SWZ pkt. XII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ASI.272.56.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży
i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych. Przedmiot Zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ - OPZ oraz projekcie umowy Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60440000-4 - Usługi lotnicze i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60%
Liczba dodatkowych ofert/wariantów najkorzystniejszych połączeń - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba dodatkowych ofert/wariantów najkorzystniejszych połączeń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2. Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3. Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający określa następujące warunki udziału
w postępowaniu:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), co najmniej jedną usługę obejmującą przynajmniej rezerwację, wystawianie, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż część usługi/umowy faktycznie wykonanej przed upływem terminu składania ofert jest nie mniejsza niż 100 000,00 zł brutto (wskazana kwota dotyczy pojedynczej usługi/umowy tzn. przynajmniej jedna usługa/umowa musi mieć wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto).
Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ UWAGA: Okres wyrażony w latach/miesiącach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą (Formularz oferty Załącznik do SWZ):
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy),
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy),
c) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dotyczy) – przykładowy wzór stanowi Załącznik do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (np. lider konsorcjum). Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo to powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik do SWZ
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym
w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z umową stanowiącą załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umwl.ezamawiajacy.pl/pn/UMWL/demand/144501/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest ze środków budżetu województwa łódzkiego oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:
- Pomocy Technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
- Pomocy Technicznej Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027;
- JETforCE realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027,
- Pomocy Technicznej EFS+ - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe.
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
- Interreg Europa
- Erasmus+
- Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021 – 2027

3. Wszelkie szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usługi wynajmu długoterminowego samochodu van/ minivan - Łowicz
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania24-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usługi wynajmu długoterminowego samochodu dostawczego typu van/ minivan do 3,5 tony bez kierowcy , przeznaczonego do transportu sprzętu wspomagającego do miejsca zamieszkania osoby niesamodzielnej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI