„Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKozy
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-06-19
 • ZamawiającyGMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-31
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00347209
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072329860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Kozy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-340

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 602240033

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzosip@gzosip.kozy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-912f8964-1f6e-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00347209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00342204/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-912f8964-1f6e-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344):
1) poprzez Platformę e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-912f8964-1f6e-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
lub
2) poprzez korespondencję przekazaną pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: gzosip@gzosip.kozy.pl
lub
3) poprzez ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: GZOSIP_Kozy.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem Formularzy odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia: ocds-148610-912f8964-1f6e-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania tj. GZOSIP- D.241.2.2024.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-912f8964-1f6e-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola z siedzibą w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
• pod adresem poczty elektronicznej: iod@gzosip.kozy.pl;
• pisemnie na adres siedziby administratora: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, 43-340 Kozy, ul. Szkolna 1.
Cele przetwarzania:
a. Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego „Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”. Oznaczenie postępowania: GZOSIP-D.241.2.2024 prowadzonym w trybie: podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy - art. 6 lit. c) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
b. Realizacji umowy z wybranym wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
c. Archiwizacja danych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
d. Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej w przypadku wybranego oferenta - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
e. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane na podstawie art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jednak dane osobowe mogą być przechowywane dłużej tj. przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okres dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych:
a. osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP; zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (szczególnej kategorii danych).
b. Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): Przysługujące Pani/Panu:
a. Prawo żądania dostępu do danych (zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy PZP).
b. Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników).
c. Prawo żądania usunięcia danych, (zamawiający zastrzega ograniczenie tego prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO.
d. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP, wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
e. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZOSIP-D.241.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025. Szacunkowa liczba uczniów 25. Dowóz do szkół na terenie Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic i Kóz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-09-02 do 2025-06-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa – 100 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
ad. a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 100 pkt - wg następującego wzoru:
CN
IPc = ----- x Zc
CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie/waga kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach –100 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą, w każdej części będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium i jego wagi otrzyma najwyższą punktację – 100 pkt.

4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu,
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 3 XVI rozdziału SWZ.

2. Podstawy wykluczenia:
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
2.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który jest:
a) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,
b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
• obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
• osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
• oraz że żaden z podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolnościach polegam, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.
Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu – Rzeczpospolita Polska.
4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
5. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca, musi wykazać, iż wprowadził w formie pisemnej “Standardy ochrony małoletnich”, o których mowa w art. 22b, pkt 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. 2024 r., poz. 560).
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 3 kierowcami, spełniającymi wymagania określone w art. 39a ust 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2024 r. poz. 728 ze zm.), co najmniej 3 opiekunami do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami posiadającymi przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia tj. przynajmniej: 3 pojazdami przystosowanymi do przewozu uczniów niepełnosprawnych w tym:
 1 pojazd z liczbą miejsc siedzących dla minimum 7 osób (łącznie z kierowcą) oznakowany tablicami „Przewóz dzieci niepełnosprawnych”; siedzenia winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
 1 pojazd z liczbą miejsc siedzących dla minimum 15 osób (łącznie z kierowcą) oznakowany tablicami „Przewóz dzieci niepełnosprawnych”; siedzenia winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
 1 pojazd z liczbą miejsc siedzących dla minimum 20 osób (łącznie z kierowcą) oznakowany tablicami „Przewóz dzieci niepełnosprawnych”; siedzenia winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.

W przypadku przewozu dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich samochód musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w odpowiednie pady mocujące wózek i pasy mocujące dziecko na wózku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) licencji na wykonywanie transportu drogowego osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska;
c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca do oferty (składanej do upływu terminu składania ofert) dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Powyższe zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust. 4 pkt 1 -3 ustawy PZP.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie oświadczenia o którym mowa w ust. 3 rozdziału XVII SWZ, składanego wraz z ofertą).

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie /pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają na formularzu oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiana trasy- w zależności od liczby dzieci, które otrzymały zgodę na dowóz do szkół, placówek oświatowych, rzeczywistych warunków drogowych, faktycznej liczby dzieci danego dnia do dowozu– zgodnie z dyspozycjami osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego– zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu,
2) zmiana wykazu szkół, placówek oświatowych – liczba może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku gdy zaistnieje konieczność dowozu dziecka do placówki– zgodnie z dyspozycjami osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego– zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu i jest dokonywana poprzez zawiadomienie Wykonawcy,
3) zmiana liczby wykorzystywanych środków transportu – stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, w zależności od liczby dzieci, które uzyskały zgodę na dowóz do szkół, placówek oświatowych, liczba wykorzystywanych środków transportu może ulec zmianie– zgodnie z dyspozycjami osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego– zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu,
4) zmiana liczby miejsc niezbędnych w środkach transportu– liczba może ulec zmianie w zależności od faktycznej liczby dzieci, które otrzymały zgodę na dowóz– zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu,
5) zmiana przewidzianej ilości km– może ulec zmianie w zależności od trasy, liczby placówek oświatowych, liczby dzieci, które otrzymały zgodę na dowóz– zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu,
6) zmiana przewidzianej liczby dni dowozu – może ulec zmianie np. z powodu strajku nauczycieli, braku uczniów do dowozu – zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu i jest dokonywana poprzez zawiadomienie Wykonawcy,
7) całkowite wynagrodzenie Wykonawcy – może ulec zmianie w zależności od faktycznej ilości przejechanych dni zatwierdzonej przez osobę odpowiedzialną ustanowioną przez Zamawiającego lub w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
8) z uwagi na okoliczności związane z wprowadzeniem nauki zdalnej, pandemii, innych niebezpiecznych wydarzeń ze względu na wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów rozpoczęcie lub zakończenie realizacji umowy może ulec zmianie,
9) zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu i jest dokonywana poprzez zawiadomienie Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-912f8964-1f6e-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-20

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy do stałej współpracy przewoźników z ciągnikami solówkami - Gliwice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania13-06-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukujemy do stałej współpracy przewoźników z ciągnikami lub solówkami 3-osiowymi do obsługi klienta. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI