Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZblewo
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-06-14
 • ZamawiającyGMINA ZBLEWO
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-31
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00347192
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół
i placówek oświatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 40

1.5.2.) Miejscowość: Zblewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 588 44 06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@cuwzblewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 592-11-94-734

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Główna 17

1.11.4.) Miejscowość: Zblewo

1.11.5.) Kod pocztowy: 83-210

1.11.6.) Województwo: pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.11.9.) Numer telefonu: (58) 588 44 06

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: cuw@cuwzblewo.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://cuwzblewo.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół
i placówek oświatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9abea0e1-1e61-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00347192

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00017761/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo
Nr identyfikacyjny postępowania na Platformie: 934354
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl.
Link do postępowania dostępny jest również na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.zblewo.pl/m,155,zamowienia-powyzej-130000-zl.html?page=1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (Platformy) - kontakt z Centrum
Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl .
2. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin )
3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z
włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
2) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s
3) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
4. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty - do 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików:
https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit
5. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Ofertę oświadczenia z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do zachowania elektronicznej formy oferty i oświadczenia wystarcza ich złożenie w postaci
elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, w którym prawdziwość danych posiadacza
podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego w e dowodzie.
7. Formaty plików:
1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr
2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
8. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, innych niż oferta i oświadczenia
z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, dostępnego na
https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo, na stronie postępowania, lub pocztą elektroniczną na adres:
biuro@bozp.com.pl.
9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy do konkretnego wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zblewo reprezentowana przez Wójta
Gminy (o ile wskazują na to przepisy szczegółowe)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z Administratorem
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną
5) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych*,
- prawo do ich sprostowania**,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem) ***,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne
8) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
- drogą elektroniczną: iod@zblewo.pl
- telefonicznie: +48 58 588 43 81 w.38
- osobiście w siedzibie Urzędzie Gminy w Zblewie przy ul. Głównej 40, 83-210 Zblewo

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe
są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.18.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych, wraz z opiekunem, do szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz dzieci niepełnosprawnych na następujących trasach:
1) Trasa nr 1: Dzieci zebrane z Gminy Zblewo (okolice Zblewa, Pinczyna, Borzechowa, Bytoni i Kleszczewa K.) dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. ul. Chojnicka 70; 83-210 Starogard Gd.;
2) Trasa nr 2: Dzieci zebrane z Gminy Zblewo (okolice Zblewa) dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w Piecach ul. Kościelna 3; 83-261 Kaliska;
3) Trasa nr 3: Dzieci zebrane z Gminy Zblewo (okolice Zblewa, Pinczyna, Kleszczewa K.) dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w Skarszewach ul. Kościerska 11a; 83-250 Skarszewy.
3. Prognozowana tygodniowo, dzienna liczba kilometrów na trasach wymienionych w ust. 2, to 185 km na każdy z autobusów razem; do 370 km dziennie.
4. Prognozowana liczba dni dowożenia dzieci:
1) dla pojazdu nr 1: 187 dni;
2) dla pojazdu nr 2: 228 dni.
5. Liczba osób planowanych do przewiezienia: 28 dzieci plus 2 opiekunów (po jednym opiekunie w każdym z pojazdów).
6. Liczba autobusów: 2 pojazdy.
7. Liczba miejsc dla dzieci w pojedynczym autobusie nie może być niższa od 12, a suma miejsc dostępnych w obu autobusach nie może być niższa od 30; w tym 2 miejsca na przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich. Przewóz dwójki dzieci na wózkach inwalidzkich może być realizowany jednym autobusem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby przewożonych dzieci, w związku z czym zmniejszeniu/zwiększeniu może ulec ogólna szacowana liczba km i liczba kursów.
Szacowana tygodniowo liczba km może zostać zwiększona powyżej przewidzianego limitu km ( o maks. 20%), zmiana jest wprowadzona aneksem do umowy.
Szacowana tygodniowo, liczba km może zostać zmniejszona poniżej przewidzianego limitu km ( o maks. 20%, zmiana taka jest wprowadzona aneksem do umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-07-22 do 2025-07-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) cena – 60%
2) czas podstawienia pojazdu zastępczego – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: wykonawca posiada zezwolenie/licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 728).
2. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
1) Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę przewozu przewozu osób niepełnosprawnych, o wartości minimum 100 000 zł brutto.
2) wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej dwóch kierowców spełniających warunki określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, w szczególności posiadających odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 622),
3) wykonawca dysponuje co najmniej dwoma autobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, z których każdy ma nie mniej niż 12 miejsc dla dzieci, a suma miejsc dostępnych w obu autobusach jest nie niższa od 30; w tym 2 miejsca łącznie na przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zezwolenie/licencja na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert);
3) wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie, z uwzględnieniem poniższego:
Warunek dotyczący posiadania zezwolenia/licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał zezwolenie/licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i zrealizuje usługi przewozu dzieci objęte niniejszym zamówieniem.
W odniesieniu do warunku doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
1) wynagrodzenia wykonawcy;
2) warunków płatności;
3) terminów umownych;
4) liczby km,
5) rodzaju dostosowań środka transportu do wymagań osób niepełnosprawnych;
6) wstrzymania lub zawieszenia realizacji umowy,
7) tras przewozów
2. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane w przypadku:
1) zmiany zakresu/rodzaju świadczonych usług, np. zwiększenia lub zmniejszenia liczby przewożonych osób, dostosowań środka transportu do wymagań osób niepełnosprawnych;
2) zmiany zakresu lub częstotliwości świadczenia usług;
3) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, (nowych i nadal trwających), które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, takich jak: epidemie, akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec;
4) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
5) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zaleceń służb sanitarnych, lub porządkowych, mających wpływ na warunki lub realizację umowy.
3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
4. Zamawiający informuje o możliwości dokonania zmiany umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w zakresie o którym mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na następujących zasadach:
1) podstawą waloryzacji będzie:
a) procentowy wzrost średnich cen paliwa wykorzystywanego do realizacji zamówienia, w okresie 3 miesięcy poprzedzających wniosek o waloryzację; według danych GUS – „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.”
b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, z poźn. zm.), lub wysokości minimalnej stawki godzinowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 1893); jeżeli Przewoźnik wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Przewoźnika i wyszczególni te koszty;
c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli Przewoźnik wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Przewoźnika i wyszczególni te koszty

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-14 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) cena – 60%
2) czas podstawienia pojazdu zastępczego – 40%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 507), zwaną dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy również:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1-3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 1 -3 powyżej, w stosunku do wykonawcy zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy przewoźników na trasy SE-IT-SE - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania13-06-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukujemy przewoźników na trasy SE-IT-SE z ciągnikami typu low-deck. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.