Roboty remontowe stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty remontowe stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBielsk Podlaski
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-06-17
 • ZamawiającySZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-31
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00347211
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty remontowe stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000585532

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 126

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekret-zs-am@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zs-mickiewicz.szkolnastrona.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: ACTUS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Daniel Ambrożej

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5422134352

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Hugo Kołłątaja

1.11.4.) Miejscowość: Białystok

1.11.5.) Kod pocztowy: 15-774

1.11.6.) Województwo: podlaskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.11.9.) Numer telefonu: 601611353

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetarg.pzp@gmail.com

1.11.12.) Adres strony internetowej: przetarg.pzp@gmail.com

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty remontowe stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cb67f85-1f7d-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00347211

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00319949/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont stołówki szkolnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1cb67f85-1f7d-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiający udostępnia Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej: SWZ, wraz z załącznikami. Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajdują się pod adresem internetowym: - strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl - strona internetowa: http://zs-mickiewicz.szkolnastrona.pl/ 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” na Platformie e-Zamówienia. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja". 10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu: (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 11. Sposób komunikowania się w postępowaniu (nie dotyczy składania ofert) - instrukcja pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane pracowników do kontaktów roboczych. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE.
L 127, str. 2 z 2018 r.), zwanego dalej: RODO, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim reprezentowana przez Dyrektora; - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: sp4.bielsk.rodo@wp.pl; - Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą Pzp oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia, realizacji umowy oraz po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów archiwalnych; - Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO; 2) Przysługuje Pani/Panu: - prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; - prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; - prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych w art. 17 RODO; - prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO; 3) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 4. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane pracowników do kontaktów roboczych. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE.
L 127, str. 2 z 2018 r.), zwanego dalej: RODO, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim reprezentowana przez Dyrektora; - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: sp4.bielsk.rodo@wp.pl; - Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą Pzp oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia, realizacji umowy oraz po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów archiwalnych; - Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO; 2) Przysługuje Pani/Panu: - prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; - prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; - prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych w art. 17 RODO; - prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO; 3) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 4. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP4.26.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont stołówki szkolnej w budynku Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. 3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 3 do SWZ. 4. Integralną częścią opisu przedmiotu są załączniki (np. specyfikacja techniczna) stanowiące dokumenty określające zakres przedmiotowego zamówienia określone w Załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu; 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; 2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; 2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; 2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej: a) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje: - co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie zbliżonym lub odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz z załączeniem dowodów czy usługa ta została wykonana należycie).
Na potwierdzenie Wykonawca złoży wykaz robót (załącznik nr 8 do SWZ) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
UWAGA:
- treść wykazu robót / treść dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót winno jasno i precyzyjnie określać przedmiot, zakres oraz wartość wykonanej/ wykonywanej roboty, - przez jedną robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy). W przypadku, gdy usługi zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, należy je ująć w wykazie robót, lecz Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia referencji poprzez złożenie oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zdolności technicznej lub zawodowej: a) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje: - co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie zbliżonym lub odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz z załączeniem dowodów czy usługa ta została wykonana należycie).
Na potwierdzenie Wykonawca złoży wykaz robót (załącznik nr 8 do SWZ) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
UWAGA:
- treść wykazu robót / treść dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót winno jasno i precyzyjnie określać przedmiot, zakres oraz wartość wykonanej/ wykonywanej roboty, - przez jedną robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy). W przypadku, gdy usługi zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, należy je ująć w wykazie robót, lecz Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia referencji poprzez złożenie oświadczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r., poz. 594), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty w formie elektronicznej opatrzonej podpisem klasyfikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby upoważnione: 1) wypełniony interaktywny formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ; 2) kosztorys – stanowiący dokument pomocniczny; 3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 2A i 2B do SWZ; 4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 SWZ. 2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć: 1) wadium - jeżeli dotyczy; 2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę lub inne dokumenty składane z ofertą, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów - jeżeli dotyczy; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy; 5) informację o złożeniu oferty, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - jeżeli dotyczy;
6) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy - jeżeli dotyczy; 7) uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy; 8) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; 9) opis rozwiązań równoważnych - jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie, 10) dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, stosownie do art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania ewentualnych nazw (firm) Podwykonawców w ofercie - o ile na etapie składania ofert firmy Podwykonawców są znane. 2) Z uwagi na fakt, iż usługa podlega wykonaniu w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w usługę, jeżeli są już znani. Wykonawca winien niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu, nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kluczowych zadań przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np.: Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej, etc.) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp - fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; 3) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać, jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dane pełnomocnika, czynności, jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik; 4) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp złożyć wraz z ofertą oświadczenie, stanowiące załącznik do SWZ, z którego wynika, które usługi będą wykonywać poszczególni Wykonawcy. 5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z Wykonawcą, którego oferta w wyniku badania będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa. 2. Wraz ze SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projektowane postanowienia umowy na wykonanie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w sytuacjach określonych w art. 454 - 455 ustawy Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 4. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystnie bądź neutralne dla Zamawiającego. 5. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach projektowanych postanowień umowy zawarte jest w treści Formularza ofertowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-17 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

n.d.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków cem.-wap. 1300 m2 - Kolno
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania15-06-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków cem.-wap. 1300 m2 (w tym 350 m2 pow. 4,5 m), tynkowanie pod szpachlowanie, po 15 lipca. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI