Modernizacja ogrodu przyszkolnego przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja ogrodu przyszkolnego przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na os. Teatralnym 33 (2)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-06-17
 • ZamawiającyXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-31
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00347218
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja ogrodu przyszkolnego przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na os. Teatralnym 33 (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356733793

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: os. Teatralne

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-948

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 644 07 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lo11@mjo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.xilo.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ogrodu przyszkolnego przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na os. Teatralnym 33 (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be313398-1f8d-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00347218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00316541/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja ogrodu przyszkolnego przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na os. Teatralnym 33

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be313398-1f8d-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl;
b) poczty elektronicznej - adres e-mail: lo11@mjo.krakow.pl;
2. Dotyczy pkt "informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami - adres strony internetowej": Podano adres strony internetowej służącej m.in. do elektronicznego składania ofert;
3. Szczegółowe informacje zawiera rozdz. VIII-IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje wynikający z RODO obowiązek informacyjny w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: XI LO/ZP/3/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji technicznej modernizacji ogrodu przyszkolnego przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na os. Teatralnym 33 w zakresie jak poniżej:
1) Utwardzenie powierzchni gruntu – projektowana nawierzchnia z płyt betonowych 50x50 w ilości 243,23 m2, projektowana nawierzchnia mineralna typu Hansegrand w ilości 179,62 m2, remont istniejącej nawierzchni stanowiącej utwardzenie powierzchni gruntu – nawierzchnia z płyt betonowych 50x50 cm w ilości 83,04 m2 ;
2) Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – ławka betonowa z oparciem mała w ilości 2 szt., ławka betonowa z oparciem duża w ilości 1 kpl., ławka betonowa z nakładkami w ilości 1 kpl. – murek 1 szt. i nakładki na murek 4 szt., kosz na śmieci w ilości 5 szt., stolik obustronny w ilości 8 szt., zestaw piknikowy 6-osobowy w ilości 3 kpl., zestaw piknikowy 4-osobowy w ilości 3 kpl., wiklinowy domek dla jeży w ilości 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa: określenie warunków:

Warunek 1:
Wykonawca winien w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonać należycie, co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda spełnia poniższe wymogi:
- robota budowlana polegała na wykonaniu lub remoncie utwardzenia powierzchni gruntu nawierzchnią z płyt betonowych 50x50, nawierzchnią mineralną typu Hansegrand oraz dostawy i montażu elementów małej architektury w miejscach publicznych.
Uwaga: Podany okres 5 lat, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Warunek 2:
Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować następującymi osobami:

- Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PB” oraz spełniający wymagania art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).
Uwaga: Doświadczenie ww. osoby podlegać będzie ocenie Zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdz. XVI.4 SWZ.

- Osoba sprawująca nadzór dendrologiczny, która posiada następujące kwalifikacje:
• udokumentowany min. roczny staż pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia potwierdzony świadectwem lub certyfikatem lub,
• wyższe wykształcenie na kierunku architektura krajobrazu, leśnictwo lub innym o tematyce botanicznej lub innym równoważnym do ww., każdorazowo z udokumentowanym 3 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia lub,
• wykształcenie średnie techniczne jako technik ogrodnik lub technik architektury krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 5 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia.

Uwaga:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy PB, rozumie przez to również inne ważne uprawnienia budowlane, upoważniające do pełnienia ww. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy realizacji budynków o kubaturze przekraczającej 1000 m3, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
Przez realizację budynków rozumie się budowę budynków jak również inne roboty budowlane wykonywane w ramach obiektów tego typu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Objaśnienie:
(1) Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
(2) Podany okres 5 lat, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
(3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia załączane do oferty razem z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, zawartym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.1 do SWZ:
1) Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (wypełniony załącznik nr 1.1 do SWZ);
2) Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 2.2 do SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Uwaga:
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3;
Uwaga:
(1) Zapis pkt 4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
(2) Zapis pkt 3-4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dotyczy wymagań nie wykazanych w pozostałej części ogłoszenia:
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określono w załączniku nr 3 do SWZ (wzór umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-17 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-17 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczy pkt. "Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej": Uzupełnienie informacji: Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: do 65 dni od dnia przekazania terenu budowy. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę systemu otwierania drzwi w obiekcie hotelowym - Oświęcim
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-06-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę systemu otwierania drzwi w obiekcie hotelowym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI