Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynku Akademii Muzycznej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego przy ul. św. Tomasza 43 w Krakowie oraz terenu wokół tego budynku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-06-11
 • ZamawiającyAkademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-06-01
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00347247
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego przy ul. św. Tomasza 43 w Krakowie oraz terenu wokół tego budynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Kanclerza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Tomasza 43

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-027

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@amuz.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.amuz.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego przy ul. św. Tomasza 43 w Krakowie oraz terenu wokół tego budynku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-295104ce-2051-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00347247

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amkp.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://amkp.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformietj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x10.4,Linux;3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalniewersja10.0;4) Włączona obsługa JavaScript; 5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki w formacie np.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx. 6) dopuszczalna wielkość przesyłanych pojedynczych plików do 50MB. Dokumenty w formacie ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES; natomiast dokumenty w formacie innym niż ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do
dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss),znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Zamawiający kieruje ew. wezwania/pisma do Wykonawcy za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Docelowy plik skierowany do Wykonawcy widoczny będzie w podzakładce „Otrzymane”. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca wczytuje w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje” (podzakładka „Dodaj pytanie/komentarz”). Wykonawca w niniejszej podzakładce wybiera docelowy plik, który ma zostać wczytany. Po wczytaniu pliku wybiera opcję „Zapisz”. Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca
winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa/dane osobowe Wykonawca zaznacza stosowne polecenie „Załącznik stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”/ „Załącznik zawiera dane osobowe”, 2)Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne
wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został przesłany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji tj. dodaniu i zapisaniu załącznika. 3) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO, informuję, że :• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, 31- 027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, NIP : 675-00-07-587, REGON : 000275719, tel. 12 423-20-78, fax 12 422-44-55; e-mail: rektor@amuz.krakow.pl, • Pani/ Pana dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: - realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z realizacją postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - "obowiązek prawny", - dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.• Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - oprócz
osób udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy Pzp,- innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,- podmiotom przetwarzającym
je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze)- innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• może Pani/ Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO i z ograniczeniami, o których mowa poniżej:- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania. Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana
danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ma Pani/Pan także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO, w tym stosowania zawarto powyżej oraz w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.262.8.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości w budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43 oraz terenu wokół budynku (chodnik wokół budynku: ul. św. Tomasza – Planty – ul. Mikołajska).
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem powierzchni i kubatur, wskazaniem wymagań technicznych i funkcjonalnych, sposobu świadczenia usług oraz innych czynników mających wpływ na cenę stanowi Załącznik nr 1A do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
Warunki i sposób realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w Załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (projekt umowy/ PPU).
2. Zamawiający przewiduje zorganizowanie dla zainteresowanych wykonawców wizji lokalnej obiektu przy ul. św. Tomasza nr 43 w Krakowie, w którym będą świadczone usługi stanowiące przedmiot zamówienia. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy - Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty w postępowaniu od uczestnictwa w wizji lokalnej. Osoby delegowane przez zainteresowane firmy proszone są o zgłoszenie się w jednym z dwóch wybranych terminów to jest w dniu 05.06.2024 r. o godz. 13:00 lub w dniu 07.06.2024 r. o godz. 9:00 w holu głównym budynku przy ul. św. Tomasza w Krakowie. Wszystkie osoby, które przybędą na spotkanie zobowiązane będą do pisemnego potwierdzenia swojej obecności na liście uczestników z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz pełnej nazwy i adresu reprezentowanego wykonawcy. Podczas wizji lokalnej przedstawiciel Zamawiającego okaże obiekt. Zamawiający informuje, że podczas wizji lokalnej nie będzie możliwości zadawania pytań oraz udzielenia wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy składać w trybie przewidzianych w przepisach ustawy Pzp, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Rozdz. IX SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej liczby osób do obsługi obiektu, żeby rzetelnie realizować wszystkie czynności objęte zamówieniem to jest co najmniej 10 osób, każda w wymiarze co najmniej ½ etatu, w tym co najmniej jedna osoba będzie pełniła funkcję brygadzisty/ stałego koordynatora.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy (maksymalnie 30%) polegającego m.in. na ograniczeniu liczby dni sprzątania i/ lub innej obsługi w sytuacjach okresowego wyłączenia całości budynku z użytkowania w okresie przerwy wakacyjno – urlopowej w pracy Uczelni od 10 sierpnia 2024 r. do 18 sierpnia 2024 r., jak również w sytuacjach okresowego wyłączenia części lub całości budynku z użytkowania z różnych innych przyczyn w rodzaju prace remontowo – budowlane lub inne prace naprawcze w budynku, przerwy w działalności Uczelni wywołane stanem zagrożenia epidemicznego lub innym stanem zagrożenia lub stanem nadzwyczajnym wprowadzonym w czasie obowiązywania umowy, ograniczeniem użytkowania obiektu z uwagi wzrost kosztów utrzymania obiektu-media. Zamawiający określi z 5-dniowym wyprzedzeniem liczbę dni, w których budynek /pomieszczenia, nie będą wymagać usługi sprzątania i /lub pozostałych usług. Wykonawca pomniejszy odpowiednio należność za dany miesiąc, zgodnie z regułami przewidzianymi na tę okoliczność w umowie/ PPU - Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że:
1) należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na sprzątaniu i utrzymaniu czystości budynku użyteczności publicznej *, każda obejmująca powierzchnę minimum 5 000 m2, każda świadczona przez 7 dni w tygodniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, każda o wartości, co najmniej 150 000,00 zł brutto.*
W przypadku wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert usługa została wykonana należycie na kwotę, co najmniej 150 000,00 zł brutto przez okres co najmniej 6-stu kolejnych miesięcy przy spełnieniu wymogu odnośnie rodzaju budynku i zakresu wykonywanych prac.
Poprzez „jedną usługę” Zamawiający rozumie jedną pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
* Przez BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a także budynek biurowy i socjalny. Warunku posiadania doświadczenia na potrzeby niniejszego postępowania nie spełni świadczenie usług w budynku użyteczności publicznej będącym halą magazynową lub produkcyjną, inną powierzchnią składową, halą sportową, powierzchnią handlową, samodzielnym garażem podziemnym lub naziemnym.
2) dysponują co najmniej narzędziami i urządzeniami technicznych w celu wykonania zamówienia:
- urządzenie myjące do posadzek kamiennych - minimum 1 szt.
- maszyna do mycia i konserwacji podłóg drewnianych - minimum 1 szt.
- odkurzacz z funkcją zbierania wody - minimum 5 szt.
- urządzenie piorące do wykładzin i tapicerki - minimum 1 szt.
- drabina - minimum 1 szt.
- wózek z zestawem sprzątającym - minimum 6 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, w tym podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 507). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Formularza oferty.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do Formularza oferty. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4b do Formularza oferty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której wykonawca za pośrednictwem przedmiotowych środków dowodowych wykazuje równoważność określonych materiałów/ urządzeń lub norm, zgodnie z postanowieniami Rozdz. III SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej SWZ, według z jej postanowień oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy udostępnionych przez Zamawiającego (w przypadku wzorów formularzy udostępnionych przez Zamawiającego – należy albo odpowiednio wypełnić/ uzupełnić te gotowe wzorce albo gdy wykonawca nie korzysta z w/w gotowych wzorców – wykonawca winien sporządzić dokumenty/ oświadczenia uwzględniając wszystkie wymagane przez Zamawiającego treści/ informacje), w szczególności oferta winna zawierać podpisany formularz oferty (oferta właściwa) zawierający w szczególności łączną cenę oferty brutto, w tym netto i podatek VAT, kalkulację ceny oferty, termin wykonania, informację o podwykonawcach, a który winien być złożony wraz z co najmniej następującymi załącznikami:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z tych wykonawców. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do Formularza oferty;
2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1b do Formularza oferty;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym stosowne pełnomocnictwo w oryginale, notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę;
4) wyjaśnienia dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.);
5) wykaz podwykonawców (jeśli dot.);
6) w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu wykonawcy zobligowany jest załączyć do oferty:
6.1) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów (wzór zobowiązania stanowi złącznik nr 3b do Formularz oferty) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dla każdego z tych podmiotów odrębnie);
6.2) oświadczenie innego podmiotu trzeciego potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (dla każdego z tych podmiotów odrębnie); Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do Formularza oferty;
Uwaga: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1) i 6.2) muszą być podpisane przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania podmiotu trzeciego.
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dot.); Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Formularza oferty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się także wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do Formularza oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu rozdz. VII pkt. 4.2) liczba narzędzi/ urządzeń technicznych sumuje się. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Formularza oferty. Jeżeli Oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której zamawiający dokonana wyboru wykonawcy jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZ) dostępnym na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://amkp.eb2b.com.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://amkp.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-11 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 507). Wraz z ofertą wykonawca składa stosowne oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 507). Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1a do Formularza oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlece stałe sprzątanie i impregnacje schodów z granitu po montażu - Podhale
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania12-06-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlece stałe sprzątanie i impregnacje schodów z granitu po montażu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI