„Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sianów do szkół...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sianów do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku 2022”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSianów
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-12-06
 • ZamawiającyZespół Administracyjnej Obsługi Oświaty
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-26
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00286288
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sianów do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku 2022”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321164931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 4

1.5.2.) Miejscowość: Sianów

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-004

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@sianow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://oswiata.sianow.bipstrona.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

CUW

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sianów do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku 2022”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbe45f44-4eac-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286288

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://oswiata.sianow.bipstrona.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Bolesława Chrobrego 4.

inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie jest adebowski@sianow.pl, 76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZAOO I.271.01.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczna części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 2

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trasa A – zamówienie obejmuje świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych
do: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koszalinie, ul. Wyspiańskiego 4, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koszalinie, ul. Szpitalna 2
z miejscowości: Iwięcino, Sucha Koszalińska, Sianów – łącznie 5 osób w tym 1 na wózku inwalidzkim,

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena brutto za jeden dzień świadczenia usługi na trasie – waga 55 %
b) Cena brutto za kilometr, która będzie sumą wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany umowy zgodnie z zapisem rozdz. II, ust. 3 pkt 10– waga 5%
c) Termin płatności od daty wpływu faktury- waga 40% - maksymalny termin płatności jaki oferent może przedłożyć wynosi 30 dni.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za kilometr, która będzie sumą wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany umowy zgodnie z zapisem rozdz. II, ust. 3 pkt 10

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności od daty wpływu faktury-

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trasa B – zamówienie obejmuje świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych
do: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koszalinie,
ul. Rzeczna 5, Zespołu Szkół nr 12, ul. Połczyńska 71a, IV Prywatnego
Liceum Ogólnokształcącego ul. Wojska Polskiego 83, Koszalin
z miejscowości: Sianów, Skibienko, Wierciszewo, Sowno – łącznie 10 osób

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena brutto za jeden dzień świadczenia usługi na trasie – waga 55 %
b) Cena brutto za kilometr, która będzie sumą wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany umowy zgodnie z zapisem rozdz. II, ust. 3 pkt 10– waga 5%
c) Termin płatności od daty wpływu faktury- waga 40% - maksymalny termin płatności jaki oferent może przedłożyć wynosi 30 dni.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za kilometr, która będzie sumą wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany umowy zgodnie z zapisem rozdz. II, ust. 3 pkt 10

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności od daty wpływu faktury-

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną Licencję na wykonywanie krajowego transportu osób oraz Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym osób z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.).

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę ubezpieczeń OC i NNW (od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów), a także dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia, oraz inne dokumenty, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum 1 zamówienie w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę brutto minimum 15.000 zł poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje);
b) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia pojazdami przystosowanymi do wykonywania przewozów osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, zarejestrowanymi i ubezpieczonymi;


Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2.Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) ważną Licencję na wykonywanie krajowego transportu
2) Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Osób
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizowanych lub realizowanych minimum 1 zamówień w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę brutto minimum 15.000 zł poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje)
4) wykaz pojazdów, którymi dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, wraz z aktualnymi dowodami rejestracji oraz ubezpieczenia, pojazd którym będą przewożone osoby na wózku inwalidzkim musi posiadać wpis w dowodzie rejestracyjnym o dostosowaniu do przewozu tych osób lub należy dostarczyć odpowiedni dokument potwierdzający takie dostosowanie;
5) kserokopię polisy OC i NNW oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie niniejszego zamówienia w przypadku zaistnienia konieczności dowozu osób zamieszkujących w miejscowości nieujętej w niniejszej specyfikacji lub pojawienia się konieczności dowozu do innej, niewskazanej w niniejszej specyfikacji placówki oświatowej, lub zmiany trasy wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych Zamawiającego. Jeżeli powyższe zmiany spowodują wydłużenie trasy cena za jeden dzień przewozu zostanie podwyższona o wartość liczby dodatkowych kilometrów X cena za 1 kilometr z oferty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-06

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport styropianu - Włocławek - Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania03-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport styropianu 798 m x 476 m x 942 m. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI