ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I BUSAMI NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I BUSAMI NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJelenia Góra
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-12-03
 • ZamawiającyWojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-26
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00286272
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I BUSAMI NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogińskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-506

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz.jgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I BUSAMI NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-960e44ec-4c43-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-960e44ec-4c43-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.spzoz.jgora.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskjWykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z
wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację
na własnej stronie internetowej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/wcskj

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotu
postępowania znajdują się w SWZ i załącznikach do niej zawartych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/PN/47/11/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I BUSAMI NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60120000-5 - Usługi taxi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
19.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1b dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży koncesje, zezwolenia lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - jeżeli nie jest wymagane to należy przedłożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 100 000,00 zł,
Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w tym okresie wygaśnie (upłynie okres obowiązywania) Wykonawca wykupi nowe ubezpieczenie OC i przedłoży je Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni wcześniej niż utrata ważności poprzedniego ubezpieczenia.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży:
- wykaz co najmniej 1 usługi transportowej o wartości min. 150 000,00 zł wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- wykaz, iż dysponuje sprawnymi technicznie środkami transportu drogowego do przewozu osób (tj. min 12 samochodów osobowych oraz min. 3 busów min. 6 osobowych)). Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość środków transportu niezbędną do prawidłowej organizacji dowozu dla wszystkich osób uprawnionych do dowożenia. Wszystkie środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazdy do ruchu oraz polisy ubezpieczenia OC
i NNW.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży koncesje, zezwolenia lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - jeżeli nie jest wymagane to należy przedłożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie,
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp – według wzoru. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: - wykaz co najmniej 1 usługi transportowej o wartości min. 150 000,00 zł wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- wykaz, iż dysponuje sprawnymi technicznie środkami transportu drogowego do przewozu osób (tj. min 10 samochodów osobowych oraz min. 3 busów min. 6 osobowych)). Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość środków transportu niezbędną do prawidłowej organizacji dowozu dla wszystkich osób uprawnionych do dowożenia. Wszystkie środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazdy do ruchu oraz polisy ubezpieczenia OC
i NNW.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 100 000,00 zł,
Załącznik nr 4 – Wykaz środków transportu
Załącznik nr 5 - Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację usługi
Załącznik nr 6 - Prawa i obowiązki związane z wykonaniem usługi transportu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia: 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (stosownie do art. 96
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) na okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia,
zatrudnienia minimum 1 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w zakresie
realizacji zamówienia do wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia, 2) termin i okres
zatrudnienia: zatrudnienie osób wskazanych w pkt 1, przy realizacji zamówienia nastąpi nie
później niż w terminie 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanej w
umowie i powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia, 3) w przypadku
rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, o których
mowa w pkt 1 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zatrudni na
to miejsce, także na umowę o pracę, inne osoby, które będą spełniały warunki udziału w
postępowaniu i będą mogły wykonywać powierzone czynności, 4) sposób dokumentowania
zatrudnienia osób, zatrudnionych do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1: a)
wykonawca, na etapie wykonywania zamówienia, przedstawia niezwłocznie (w terminie nie
dłuższym niż do 3 dni roboczych) Zamawiającemu – na jego każde żądanie – kopie umów o
pracę lub deklarację zgłoszenia do ZUS; b) wykonawca, w przypadku określonym w pkt 3,
niezwłocznie – nie później niż do 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia rozwiązania stosunku
pracy – informuje Zamawiającego, 5) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań: a) przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek posiadania listy
obecności osób, o których mowa w pkt 1 i na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie (w
terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych) przekazywać Zamawiającemu potwierdzoną kopię
listy obecności; b) niespełnienie wymagań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary
umownej w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek: – niespełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1 i 3, lub, – niedostarczenia żądanych dokumentów, o których mowa w pkt 4.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w kwocie:
9 344,00 zł
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK MILENIUM
S.A.,
nr rachunku: 21 1160 2202 0000 0004 7256 1728

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 13:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej : https://platformazakupowa.pl/wcsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport dla 2 osób z małym podręcznym bagażem - Wałbrzych - Rotterdam
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania07-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport dla 2 osób z małym podręcznym bagażem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI