Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2022 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZielona Góra
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-07
 • ZamawiającyMiasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-26
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00286289
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podgórna 22

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-424

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.zielona-gora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zielona-gora.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66731af7-4eb1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286289

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005924/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.47 Ochrona fizyczna i monitoring budynków UM oraz remiz OSP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-66731af7-4eb1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.zielonagora.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO-ZP.271.87.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2022 roku.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) ochrona fizyczna niżej wymienionych obiektów przez umundurowanych jednolicie z emblematami agencji pracowników ochrony:
a) ochrona fizyczna mienia i osób – stała i doraźna w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 8a w Zielonej Górze w Wydziale Komunikacji przez jednego umundurowanego pracownika ochrony. W dni robocze od godziny 15.00 do 7.30 następnego dnia, natomiast w dni wolne od pracy tj. soboty, niedzielę i święta całodobowo;
b) ochrona fizyczna mienia i osób – stała i doraźna w budynku przy ul. Artura Grottgera 7 w Zielonej Górze przez jednego umundurowanego pracownika ochrony. W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 21.00, w soboty od 7.00 do 15.00;
c) ochrona fizyczna mienia i osób – stała, w budynku przy ul. Stary Rynek 1 w Zielonej Górze w dni robocze, soboty, niedzielę i święta całodobowo przez jednego umundurowanego pracownika ochrony;
d) ochrona fizyczna mienia i osób- stała, budynków znajdujących na terenie posesji przy ul. Zawada-Szkolna 18 w dni robocze, soboty, niedzielę i święta całodobowo przez jednego umundurowanego pracownika ochrony;
2) monitorowanie systemów alarmowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Henryka Sienkiewicza 8a, ul. Podgórnej 22, ul. Zachodniej 63a, ul. Artura Grottgera 7, ul. Aleja Niepodległości 13, ul. Długiej 13, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, ul Zawada - Szkolna 18 polegające na całodobowym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach oraz systemach alarmowych.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.4 do SWZ.
3.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
3.5. W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez poszczególnych wykonawców.
3.6. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej SWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających ze SWZ.
3.7. Zamawiający informuje, iż w przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ wraz z załącznikami do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, przez które rozumie się takie rozwiązania techniczne, eksploatacyjne i użytkowe, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych na poziomie nie gorszym niż określono to odpowiednio w ww. dokumentach, umożliwiającego uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą wskazanych w SWZ wraz z załącznikami rozwiązań technicznych. W przypadku odwołania się w SWZ wraz z załącznikami do konkretnych norm lub innych przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt, urządzenia i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm lub przepisów, o ile w dokumentach zamówienia nie wskazano inaczej.
3.8. Zawarte w niniejszej SWZ wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
3.9. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w szczególności zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.).
3.10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
3.11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami w zakresie elektromobilności, o których mowa w pkt 43 SWZ i dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemne oświadczenie o spełnianiu obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110).
3.12. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na wykonaniu: ochrony budynków i mienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Informacje na temat uprawnień kontrolnych oraz sankcji z tytułu niespełnienia ww. wymagań określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr I.5 do SWZ .
3.13. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 2 ust. 2 lit. f wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9 - Usługi patrolowe

85312310-5 - Usługi dozoru

98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej „T”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj.: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 838- tekst jednolity z późn. zm.) i posiadający aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 838- tekst jednolity z późn. zm.);
Uwaga:
 Zgodnie z art. 118 ustawy pzp Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełnienia warunku pkt. 5.1.1. SWZ polegać na zdolnościach innych podmiotów;
 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek, gdy co najmniej jeden współpartner, posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje usługę co najmniej w zakresie, do którego wymagane w pkt. 5.1.1. SWZ uprawnienie jest wymagane.

2. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania o minimalnej wartości 250.000,00 zł brutto każde w zakresie usług ochrony osób i mienia – potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonane należycie;
Uwaga:
 Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.2. SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość usług od wymaganych w pkt 5.1.2. SWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług (wg załącznika nr II.1 do SWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych usług spełniających wymagania pkt 5.1.2. SWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań.
 Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego, o którym mowa w pkt 5.1.2. SWZ.
 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek, gdy współpartner, który posiada wymagane doświadczenie, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.1.2. SWZ.

3. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę poniższe osoby:
1) pracownicy ochrony fizycznej min 12 osób zatrudnionych na pełny etat, wykonujących zadania ochrony w zakresie niewymagającym wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 838- tekst jednolity z późn. zm.);
2) dwie grup interwencyjnych tj. co najmniej 2 uzbrojonych pracowników ochrony fizycznej w jednej załodze (wliczając kierowcę), wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji i posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 838- tekst jednolity z późn. zm.), oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzbrojenia specjalistycznych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 21 października 2011 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 992- tekst jednolity z póź. zm.), wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418- tekst jednolity z póź. zm.). Pracownicy grupy interwencyjnej nie wliczają się do pozostałych pracowników ochrony fizycznej, określonych w punkcie 1.
Uwaga:
 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek gdy współpartner, który posiada wymaganą zdolność zawodową, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.1.3. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wg załącznika nr II.1 do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, z zastrzeżeniem pkt 6.6. SWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SWZ;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wg załącznika Nr I.2 do SWZ, z zachowaniem pkt 6.5 SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenie ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego odpowiednio w pkt 1e) lub w pkt 5 formularza oferty (wg załącznika nr I.1 do SWZ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.3) SWZ;
5) pisemne zobowiązanie wg załącznika Nr I.2.A do SWZ lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, oraz
6) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3) lub 6.1.4) SWZ określające zakres umocowania do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, oraz
7) wypełnione i podpisane przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wg załącznika Nr I.2.B do SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, z zachowaniem pkt 6.4 SWZ;
8) oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.3) SWZ wg załącznika Nr I.3 do SWZ, o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie, oraz
9) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3) lub 6.1.4) SWZ określające zakres umocowania do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wg załącznika nr II.1 do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, z zastrzeżeniem pkt 6.6. SWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu
i spełniać następujące wymagania:
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2) UWAGA: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych współpartnerów, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr I.3 do SWZ), z którego treści wyraźnie będzie wynikać, z zachowaniem pkt 10.2) SWZ, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni współpartnerzy;
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
5) wszelka korespondencja dokonywana będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
6) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr I.1 do SWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;
7) w przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Drezdenko
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI