Usługi dosyłu i transmisji sygnału radiowego.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi dosyłu i transmisji sygnału radiowego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-05-28
 • ZamawiającyPolskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00059255
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi dosyłu i transmisji sygnału radiowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510226583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radiowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-206

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 089 526 75 86

1.5.8.) Numer faksu: + 48 089 526 75 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radioolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radioolsztyn.pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

radiowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi dosyłu i transmisji sygnału radiowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-308e4549-b895-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00059255

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010917/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Transmisja sygnału radiowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://radioolsztyn.pl/bip/kategoria/szczegoly/1/Zamowienia_publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – „platforma ePUAP” lub „ePUAP”:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@radioolsztyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz Formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopiidokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnego na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz regulaminie ePUAP dostępnym na stronie https://pz.gov.pl/pz/regulations.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego rozmiaru należy plik podzielić i przesłać z kolejnymi numerami.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym wskazanym na pierwszej stronie SWZ. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten numer we wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie.7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniuMinistra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.8. Jeżeli zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)– dalej RODO informuję, iż:- administratorem danych osobowych jest Polskie Radio -Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie "Radio Olsztyn" S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, nr tel. 89 5264434, email: sekretariat@radioolsztyn.pl ;- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO;podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie; Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO);dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dorealizacji umowy, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego; Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu; przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-04/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 837648,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 nadajnik RTCN Olsztyn/Pieczewo

4.2.5.) Wartość części: 523785,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 64228200-2 - Usługi transmisji sygnału radiowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny każdej części oferty, dotyczącej niezależnie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z dwóch wymienionych kryteriów:Oi = Xic + Xitprzy czym:Oi – suma punktów oferty numer „i”,Xic = (Cmin : Ci) x 97gdzie:Xic – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „cena (brutto) oferty”,Cmin – najniższa cena (brutto) oferty,Ci – cena (brutto) rozpatrywanej oferty nr „i”.Xit = (Tmin : Ti) x 3gdzie:Xit – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „deklarowany czas usunięcia przerwy w emisji sygnałów”,Tmin – najkrótszy deklarowany czas usunięcia przerwy,Ti – deklarowany czas usunięcia przerwy w rozpatrywanej ofercie nr „i”.3. Zadeklarowanie czasu usunięcia przerwy w emisji sygnałów nie jest obligatoryjne. W przypadku braku takiej deklaracji oferta uzyska 0 punktów z tego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 97,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium:  deklarowany czas usunięcia przerwy w emisji sygnałów (według definicji w § 2 ust. 13 zał. nr 5 do umowy „Regulamin współpracy technicznej”)

4.3.6.) Waga: 3,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny każdej części oferty, dotyczącej niezależnie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z dwóch wymienionych kryteriów:Oi = Xic + Xitprzy czym:Oi – suma punktów oferty numer „i”,Xic = (Cmin : Ci) x 97gdzie:Xic – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „cena (brutto) oferty”,Cmin – najniższa cena (brutto) oferty,Ci – cena (brutto) rozpatrywanej oferty nr „i”.Xit = (Tmin : Ti) x 3gdzie:Xit – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „deklarowany czas usunięcia przerwy w emisji sygnałów”,Tmin – najkrótszy deklarowany czas usunięcia przerwy,Ti – deklarowany czas usunięcia przerwy w rozpatrywanej ofercie nr „i”.3. Zadeklarowanie czasu usunięcia przerwy w emisji sygnałów nie jest obligatoryjne. W przypadku braku takiej deklaracji oferta uzyska 0 punktów z tego kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

nadajnik RTCN Giżycko/Miłki

4.2.5.) Wartość części: 193412,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 64228200-2 - Usługi transmisji sygnału radiowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny każdej części oferty, dotyczącej niezależnie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z dwóch wymienionych kryteriów:Oi = Xic + Xitprzy czym:Oi – suma punktów oferty numer „i”,Xic = (Cmin : Ci) x 97gdzie:Xic – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „cena (brutto) oferty”,Cmin – najniższa cena (brutto) oferty,Ci – cena (brutto) rozpatrywanej oferty nr „i”.Xit = (Tmin : Ti) x 3gdzie:Xit – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „deklarowany czas usunięcia przerwy w emisji sygnałów”,Tmin – najkrótszy deklarowany czas usunięcia przerwy,Ti – deklarowany czas usunięcia przerwy w rozpatrywanej ofercie nr „i”.3. Zadeklarowanie czasu usunięcia przerwy w emisji sygnałów nie jest obligatoryjne. W przypadku braku takiej deklaracji oferta uzyska 0 punktów z tego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 97,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium:  deklarowany czas usunięcia przerwy w emisji sygnałów (według definicji w § 2 ust. 13 zał. nr 5 do umowy „Regulamin współpracy technicznej”)

4.3.6.) Waga: 3,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny każdej części oferty, dotyczącej niezależnie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z dwóch wymienionych kryteriów:Oi = Xic + Xitprzy czym:Oi – suma punktów oferty numer „i”,Xic = (Cmin : Ci) x 97gdzie:Xic – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „cena (brutto) oferty”,Cmin – najniższa cena (brutto) oferty,Ci – cena (brutto) rozpatrywanej oferty nr „i”.Xit = (Tmin : Ti) x 3gdzie:Xit – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „deklarowany czas usunięcia przerwy w emisji sygnałów”,Tmin – najkrótszy deklarowany czas usunięcia przerwy,Ti – deklarowany czas usunięcia przerwy w rozpatrywanej ofercie nr „i”.3. Zadeklarowanie czasu usunięcia przerwy w emisji sygnałów nie jest obligatoryjne. W przypadku braku takiej deklaracji oferta uzyska 0 punktów z tego kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

nadajnik RTON Elbląg/Jagodnik

4.2.5.) Wartość części: 120451,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 64228200-2 - Usługi transmisji sygnału radiowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny każdej części oferty, dotyczącej niezależnie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z dwóch wymienionych kryteriów:Oi = Xic + Xitprzy czym:Oi – suma punktów oferty numer „i”,Xic = (Cmin : Ci) x 97gdzie:Xic – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „cena (brutto) oferty”,Cmin – najniższa cena (brutto) oferty,Ci – cena (brutto) rozpatrywanej oferty nr „i”.Xit = (Tmin : Ti) x 3gdzie:Xit – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „deklarowany czas usunięcia przerwy w emisji sygnałów”,Tmin – najkrótszy deklarowany czas usunięcia przerwy,Ti – deklarowany czas usunięcia przerwy w rozpatrywanej ofercie nr „i”.3. Zadeklarowanie czasu usunięcia przerwy w emisji sygnałów nie jest obligatoryjne. W przypadku braku takiej deklaracji oferta uzyska 0 punktów z tego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 97

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium:  deklarowany czas usunięcia przerwy w emisji sygnałów (według definicji w § 2 ust. 13 zał. nr 5 do umowy „Regulamin współpracy technicznej”)

4.3.6.) Waga: 3

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny każdej części oferty, dotyczącej niezależnie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z dwóch wymienionych kryteriów:Oi = Xic + Xitprzy czym:Oi – suma punktów oferty numer „i”,Xic = (Cmin : Ci) x 97gdzie:Xic – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „cena (brutto) oferty”,Cmin – najniższa cena (brutto) oferty,Ci – cena (brutto) rozpatrywanej oferty nr „i”.Xit = (Tmin : Ti) x 3gdzie:Xit – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „deklarowany czas usunięcia przerwy w emisji sygnałów”,Tmin – najkrótszy deklarowany czas usunięcia przerwy,Ti – deklarowany czas usunięcia przerwy w rozpatrywanej ofercie nr „i”.3. Zadeklarowanie czasu usunięcia przerwy w emisji sygnałów nie jest obligatoryjne. W przypadku braku takiej deklaracji oferta uzyska 0 punktów z tego kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, wykazując, że:a) posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następującego oświadczenia i dokumentów:a) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącegoZałącznik do SWZ,2) oświadczenie własne wykonawcy3) pisemne zobowiązanie (jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu)4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznegow przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. V. 1 niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany określa wzór umowy - załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-25

2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesuje mnie aplikacja webowa - Bartoszyce
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania14-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Interesuje mnie aplikacja webowa - połączenie serwisu z ogłoszeniami nieruchomości i programu do obsługi biura czyli oferty, opcje pracy z nimi, statystyki, użytkownicy z pracą grupową, ich rozliczenia, tutorial. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI