Usługa telekomunikacyjna telefonii ruchomej wraz z dostawą kart SIM oraz usługi,

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa telekomunikacyjna telefonii ruchomej wraz z dostawą kart SIM oraz usługi, obejmującej nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących na służbowych telefonach komórkowych dla ŚUW w Katowicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2021-03-26
 • ZamawiającyŚląski Urząd Wojewódzki
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-18
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00019847
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa telekomunikacyjna telefonii ruchomej wraz z dostawą kart SIM oraz usługi, obejmującej nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących na służbowych telefonach komórkowych dla ŚUW w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514259

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 25

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322077508

1.5.8.) Numer faksu: 322077395

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.uw.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa telekomunikacyjna telefonii ruchomej wraz z dostawą kart SIM oraz usługi, obejmującej nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących na służbowych telefonach komórkowych dla ŚUW w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a00849a-833a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016875/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi telefonii komórkowej cz. I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w tym zakresie opisano w II rozdziale SWZpt.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA.I.272.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 50606,02 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii ruchomej wraz z dostawą kart SIM oraz usługi, obejmującej nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących na służbowych telefonach komórkowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie od 1 maja 2021 do 30.11.2021r (7 miesięcy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zakłada możliwość skorzystania z prawa opcji (zgodnie z art. 441 ustawy Pzp) na usługi telekomunikacyjne nie wymienione w umowie, za które wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł brutto. Prawo opcji zostanie uruchomione w chwili skorzystania przez Zamawiającego z pierwszej usługi telekomunikacyjnej, o której mowa powyżej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniui uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + A+ U, gdzie C oznacza liczbępunktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, A oznacza liczbę punktów uzyskanych przezofertę w kryterium czasu usunięcia awarii, U oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę wkryterium czasu uruchomienia usługi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas uruchomienia usługi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zpostępowania wraz z oświadczeniem o wpisie do prowadzonego przez Prezesa Urzędu KomunikacjiElektronicznej, rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co uprawnia go do prowadzeniadziałalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy zdnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wraz z oświadczeniem o wpisie do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wraz z oświadczeniem o wpisie do prowadzonegoprzez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, couprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej,zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne – zgodnie zzałącznikiem nr 2 do SWZ;2.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożyłodrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albooświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjamipotwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –załącznik nr 4 do SWZ;3.Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiemnr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winnobyć załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy zwykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunkówudziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniadołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługiwykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstawdo wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienie.5.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lubzawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści Umowy, wymagają sporządzenia aneksu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności, chyba że niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej. W przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WYKONAWCY ZAGRANICZNI1) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, wktórym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, októrych mowa w rozdziale VII zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiedniooświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przedorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym z względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lubmiejsce zamieszkania tej osoby - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tychdokumentów.2) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wodniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,której dotyczą dokumenty w zakresie określonym w art. 108 ustawy Pzp, składa informację zodpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokumentwydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny, kraju, w którym Wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczyinformacja albo dokument. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, którejdokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentemzawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organemsądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczegowłaściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.3) Dokumenty sporządzone w językuobcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
2021-03-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain: - stworzenie zdecentralizowanej aplikacji blockchain na sieci BSC; -własny token farmy BSC; -farmy + stakowanie; - podstawowa funkcjonalność aplikacji pancakeswap.finanse.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI