Świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stacjonarnego dostępu do...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stacjonarnego dostępu do internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazanych jednostek Województwa
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-19
 • ZamawiającyWojewództwo Kujawsko-Pomorskie
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-11
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00051735
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stacjonarnego dostępu do internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazanych jednostek Województwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871121290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 2

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@conectio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 956 20 93 276

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Włocławska 167

1.11.4.) Miejscowość: Toruń

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@conectio.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stacjonarnego dostępu do internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazanych jednostek Województwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cf7aede-b292-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001584/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazanych jednostek Województwa na okres 36 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej (dalej zwana „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie w zakładce „POSTĘPOWANIA”, pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione poniżej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność ́ Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień § 4 Regulaminu.Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.Jeżeli Użytkownik nie ma konta na platformazakupowa.pl i składa Ofertę bez zakładania konta to ma obowiązek potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w mailu potwierdzającym złożenie Oferty.Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do pią̨tku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Conectio;inspektorem ochrony danych osobowych w Conectio jest Pan Tomasz Bejgrowicz, kontakt: tomasz.bejgrowicz@conectio.pl;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO ***;prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej i stacjonarnego dostępu do internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazanych w załączniku nr A jednostek województwa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik C oraz Projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik E, z uwzględnieniem danych zawartych w załączniku A oraz D do SIWZ.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności następujące usługi:świadczenie usługi telefonii stacjonarnej,wykonanie instalacji teletechnicznej,świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie wskazanym w treści załącznika C,świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem ustalonych w postępowaniu kryteriów, zgodnie z zasadami wyliczeń wskazanych w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przywrócenie funkcjonowania w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający ustanawia następujące minimalne poziomy zdolności:Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, będącej przedmiotem zamówienia, tj. wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), wydany na podstawie art. 11 w związku z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający ustanawia następujące minimalne poziomy zdolności:Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi telekomunikacyjne, odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości minimalnej 300.000,00 złotych brutto każda ze wskazanych usług.warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie ustanawia następujące minimalne poziomy zdolności:Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu wykazania spełniania braku podstaw do wykluczenia - Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:- zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4-6 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - jeśli dotyczy,- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale IV ust. 1 lit. a) SIWZ wezwany Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydanego na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.);w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale IV ust. 1 lit. b SIWZ, wezwany Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi załącznik G do SIWZ.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale IV ust. 1 lit. c SIWZ wezwany Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, nie mniejszą niż 400 000 zł;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy – wzór formularza stanowi załącznik B do SIWZ;pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik F do SIWZ, z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozdziale V ust. 1 SIWZ;zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 8 SIWZ;odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie ustanawia odmiennych wymagań w zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w Rozdziale IV ust. 1 pkt a) b) i c) winny być one spełnione przez tych Wykonawców wspólnie; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W przypadku, o którym mowa w pkt d) , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczenie możliwości wpisania przewidywanych zmian umowy do 4 000 znaków co nie pozwala na podanie wszystkich przewidywanych treścią SWZ zmian do umowy, Zamawiający wskazuje że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały szczegółowo określone w treści paragrafu 9 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Dokument musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
2021-05-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Naprawa Xbox one - Włocławek
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam serdecznie posiadam xbox one. Xbox włącza doslownie się na 1 sekundę i odrazu wylacza. Zasilacz jest sprawny czy jest szansa naprawy tego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Toruń: Budowa mini parku linowego przy ul. Tłoczka w Toruniu.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Toruń: Dostawa odzieży fasonowej dla pracowników.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Usługa wykonania optoelektronicznych satelitarnych danych obrazowych.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: „Modernizacja głównej centrali telefonicznej w budynku A-22 Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej”
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI