Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. śląskiego oraz Szkoły Policji w Katowicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2024-01-25
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2024-01-15
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00035765
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. śląskiego oraz Szkoły Policji w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ka.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Policji w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542309477

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Jankego 276

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-684

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@spkatowice.policja.gov.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/spk/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zgodnie z zawartym porozumieniem postępowanie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. śląskiego oraz Szkoły Policji w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9c1c286-b376-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00035765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) Zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d) Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program
Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.f) Dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50
MB w formatach: .pdfg) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. h)
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Poniżej została określona instrukcja
korzystania z Platformy, tj.:a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych
użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.b) w zakładce „Postępowania”,
„Lista postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w
postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu
logowania użytkownika do Systemu. c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że
może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób
niezgodny z zasadami korzystania z https://slaskapolicja. eb2b.com.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce Pytania/Informacje”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie
został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być
zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip i .7Z Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza
Pytania/Informacje”, nie za pośrednictwem adresu email. Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych
związanych z prowadzonym postępowaniem udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70,
(+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail: helpdesk@eb2b.com.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w
Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice; 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w
Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji
tego zamówienia; 4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych
osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710), zwana w dalszej części
„ustawą Pzp”; 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w
ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom
uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów; 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji
międzynarodowej; 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów
przechowywania akt w Policji. 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana
osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie
określonym przepisami prawa; 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym; 11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 13. Wykonawca
zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek
poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na
Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr
1 do SWZ – formularz ofertowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-539/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. Śląskiego w ilości 4400 szt. kart SIM oraz Szkoły Policji w Katowicach w ilości 50 szt. kart SIM. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez: 36 miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: 01.04.2024r.
1. Dla usług świadczonych w ramach telefonii komórkowej Wykonawca ma zapewnić co najmniej świadczenie usługi w zakresie łączności:
• głosowej,
• tekstowej (SMS),
• multimedialnej (MMS)
• dostępu do zasobów Internetu w technologii GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/HSPA/LTE/5G.
Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dotychczas użytkowanych przez Zamawiającego numerów MSISDN oraz dostarczonych przez Wykonawcę nowych numerów.
Wykonawca zagwarantuje świadczenie dla potrzeb Zamawiającego usług aktualnie dostępnych oraz tych, które wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy.
2. Świadczenie usług telefonii komórkowej obejmuje następujące elementy:
a) zapewnienie dostępu do sieci komórkowej na obszarach objętych deklarowanym zasięgiem (zgodnie z publikowanymi mapami zasięgów), na poziomie umożliwiającym realizację połączeń głosowych oraz transmisji danych w każdych warunkach,
b) udostępnienie Zamawiającemu aktywnych kart SIM telefonii komórkowej w ilościach określonych w niniejszym dokumencie,
c) całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania umowy,
d) zapewnienie gwarancji na świadczoną usługę z koniecznym wskazaniem osób do współpracy ze strony Wykonawcy.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64212000-5 Usługi telefonii komórkowej
3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji znajdują się w:
a) załączniku nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy,
b) załączniku nr 2, 2a do SWZ – projektowane postanowienia umowy,
c) załączniku nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Zamawiający wymaga, podania ilości transmisji danych na kartach SIM rozmównych.
4.1. Zamawiający wymaga aby ilość transmisji danych na kartach SIM rozmównych wynosiła minimum 30GB
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy usuwania przerw w dostępie do sieci i przywracania łączności w ciągu maksymalnie 24 godzin.
6. Zamawiający wymaga w przypadku zaoferowania nielimitowanej transmisji danych prędkości transmisji danych, która nie może być w żaden sposób ograniczona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę pakietu danych innego niż nielimitowany po wyczerpaniu limitu pakietu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych (obniżenie prędkości transmisji) do poziomu umożliwiającego przeglądanie poczty elektronicznej oraz stron WWW bez dodatkowych opłat za transfer danych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:
a. cena oferty brutto – 60 %,
b. transmisja danych na kartach SIM rozmównych - 40 %,
co łącznie daje 100%.

2. Sposób oceny Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu - ważne według następującego wzoru i punktacji
Y = A+B

gdzie:
Y - Suma punktów badanej ważnej oferty
A - cena oferty brutto - 60%, co odpowiada 60 pkt,
B - transmisja danych na kartach SIM rozmównych - 40 %, co odpowiada 40 pkt,
co daje łącznie maksymalnie 100 pkt.
O wyborze oferty najkorzystniejszej, zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za wszystkie kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: transmisja danych na kartach SIM rozmównych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2022, poz.1648 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.), odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2022, poz.1648 z późn. zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć: Formularz ofertowy; Oświadczenie 125.1;
Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (jeżeli dotyczy); Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu (art. 308 ust. 1 ustawy).
1. Zamawiający planuje zakończenie aukcji w okresie dwóch dni roboczych.
2. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie przekazane wykonawcy za pośrednictwem platformy eb2b z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (dwa dni robocze).
3. Aukcja zostanie przeprowadzona w module aukcyjnym Platformy Zakupowej KWP w Katowicach dostarczonej przez firmę eB2B na stronie https://slaska-policja.eb2b.com.pl.
4. W przypadku gdy podczas aukcji oferty będzie składała inna osoba niż osoba składająca ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.
5. Zmiany osoby, która będzie składała oferty (postąpienia) podczas aukcji elektronicznej można dokonać (poprzez zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu za pomocą e-mail) najpóźniej na 24 godziny przed otwarciem aukcji.
6. Oferty podczas aukcji Wykonawca składa za pomocą formularza umieszczonego na platformie zakupowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu pod rygorem nieważności. Uwaga: Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
7. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się zalogować do Platformy Zakupowej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, bliższych informacji może udzielić Operator Platformy Zakupowej firma eB2B.
8. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikacyjny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu, który Zamawiający przekaże do administratora systemu najpóźniej na tydzień przed otwarciem aukcji.
9. Zamawiający zaprosi Wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej i prześle na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę hasło i login w przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany na platformie eB2B oraz wszystkie dane wskazane w art. 232 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie i weryfikacji danych adresowych oraz podpisu elektronicznego. UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania postąpień.
11. Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z organizacją aukcji udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail: helpdesk@eb2b.com.pl.
12. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Składane kolejne oferty Wykonawcy podlegają automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem wskazanym w zaproszeniu oraz określonym w sekcji XX punkt 2.1 SWZ
13. Jedynym ruchomym kryterium jest „cena”, pozostałe kryteria są kryteriami stałymi. Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej zostało określone w sekcji XX punkt 2.1 SWZ. Zamawiający informuje, iż punkty na platformie aukcyjnej są przez system automatycznie przeliczane i zaokrąglane:
a) w przypadku kryterium „cena” – do trzeciego miejsca po przecinku,
14. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji.
15. Aukcja będzie prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie. Oznaczenie sprawy ZP–2380–539/2023.
16. Aukcja jest jednoetapowa a jej podstawowy czas trwa przez 30 minut. Aukcja zostanie zamknięta jeżeli w ciągu ostatnich jej 10 minut w czasie podstawowym lub podczas 10 minutowej dogrywki nie zostanie złożone żadne nowe postąpienie zaakceptowane przez system na dowolną część w Aukcji. Bieg terminu rozpocznie się wraz z otwarciem aukcji.
17. Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy w chwili zamknięcia aukcji dwie oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, zwycięzcą aukcji zostanie Wykonawca, który w wyznaczonym czasie jako pierwszy złoży ofertę z najniższą ceną.
18. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
19. Komputer użytkownika Platformy Zakupowej powinien spełniać następujące wymagania:
19.1 być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM;
19.2. posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy;
19.3. posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 46+, Chrome 48+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą;
19.4. posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s.
20. Wykonawca, który zwycięży w aukcji elektronicznej jest zobligowany do dostarczenia w wyznaczonym czasie nowego formularza ofertowego w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji.
21. Wykonawca w trakcie wypełniania formularza cenowego zobowiązany jest do prawidłowego przeliczenia ceny, przy czym kwota nie może przekroczyć ceny, wylicytowanej w trakcie aukcji elektronicznej. Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobligowany przy sporządzeniu formularza cenowego po aukcji do przeliczenia każdej pozycji poprzez procentowe obniżenie ceny tak aby suma wynosiła wylicytowaną kwotę. W przypadku braku możliwości przeliczenia zgodnie z wylicytowaną kwota Wykonawca może zaoferować kwotę niższą niż wylicytowaną podczas aukcji. W przypadku błędnego przeliczenia Zamawiający dokona poprawy błędów na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp tj. zostanie poprawiona jako omyłka rachunkowa.
22. Zamawiający ustala wysokość minimalnego postąpienia w aukcji elektronicznej na kwotę 5 000 złotych.
23. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, o czym poinformuje Wykonawców za pomocą e-mail z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu
24. W celu przeprowadzenia aukcji elektronicznej sprawnie i bez problemów związanych z logowaniem się Wykonawcy na platformie zakupowej eb2b oraz sprawdzeniem możliwości dokonywania postąpień przez uprawnione osoby, zostanie przeprowadzona aukcja testowa w dniu poprzedzającym aukcję.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
4. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany umowy zawiera załącznik nr 2 i nr 2a do SWZ - projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaskapolicja. eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-23

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odzyskanie konta microsoft- Żywiec
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania10-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odzyskanie konta microsoft. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI