Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2024 na terenie miasta Katowice - zamówienie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2024 na terenie miasta Katowice - zamówienie w dwóch częściach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-01-23
 • ZamawiającyMIASTO KATOWICE
 • Data publikacji ogłoszenia2024-01-15
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00035791
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2024 na terenie miasta Katowice - zamówienie w dwóch częściach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KATOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młyńska 4

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-098

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@katowice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2024 na terenie miasta Katowice - zamówienie w dwóch częściach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce805f9d-9e3c-11ee-948d-82b0c04ef850

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00035791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028883/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2024 na terenie miasta Katowice - zamówienie w dwóch częściach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umkatowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl w zakładce "Korespondencja z wykonawcami". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Zamawiający zgodnie z art. 64 ustawy Pzp określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", w takim przypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
b) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
c) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
d) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
- Plik załączony przez wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako
zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu –
zegarem Głównego Instytutu Miar.
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
Więcej informacji w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Wszelkie pozostałe informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się w załączniku nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.101.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres I części zamówienia tj. Zadania nr 1 - wycena nieruchomości lokalowych
w podanych poniżej ilościach w tym:
a) Wycena lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym 380 szt.
b) Wycena lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym (dwulokalowym) 1 szt.
c) Wycena lokalu niemieszkalnego 19 szt.
d) Wycena lokalu użytkowego 9 szt.
e) Wycena lokalu garażowego 62 szt.
f) Inwentaryzacja lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonymi
w budynku 33 szt.
g) Inwentaryzacja pomieszczeń przynależnych do lokalu, położonych w granicach jednej nieruchomości poza budynkiem 5 szt.
h) Rzut kondygnacji z zaznaczonym lokalem lub pomieszczeniem przynależnym 260 szt.
i) Rzut kondygnacji piwnic z zaznaczeniem wszystkich piwnic 15 szt.

Ilości wskazane powyżej oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w SWZ. z zastrzeżeniem prawa opcji opisanego w podrozdziale 4 SWZ.
Szczegółowy zakres prac określa:
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9a)
b) projektowane postanowienia umowne (załącznik nr 10a)

4.2.5.) Wartość części: 146341,46 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania przewiduje prawo opcji.
Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że niezbędne będzie zmniejszenie ilości usług, w stosunku do ilości przewidzianych na druku oferty(załącznik 1a), zamawiający skorzysta z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu ilości poszczególnych usług, maksymalnie o 30 % ceny ofertowej (dla każdej z części). Prawo opcji będzie dotyczyć wszystkich usług wskazanych w na druku oferty (załącznik 1a).
Wykonawcy nie przysługują w tym wypadku roszczenia odszkodowawcze.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres II części zamówienia tj. Zadania nr 2 - wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych
w podanych poniżej ilościach w tym:
a) Wycena nieruchomości gruntowej w celu nabywania, zbywania nieruchomości, regulacji stanów prawnych, zniesienia współwłasności, ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania w tym:
− o powierzchni do 5000 m2 78 nieruchomości
− o powierzchni powyżej 5000 m2 26 nieruchomości
b) Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej lub zabudowanej w celu jej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia / aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 130 nieruchomości
c) Wycena nieruchomości gruntowej w celu zbycia nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania 61 nieruchomości
d) Wycena nieruchomości gruntowej w celu negocjacji odszkodowania za grunty pod drogami publicznymi 15 nieruchomości
e) Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej drogą w celu nabycia w trybie cywilno-prawnym (nakłady Miasta Katowice nie podlegają wycenie) 30 nieruchomości
f) Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej lub zabudowanej (bez składnika budowlanego) w celu ujawnienia w ewidencji środków trwałych gruntu 2 nieruchomości
g) Wycena budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z klasyfikacją środków trwałych w celu ujawnienia w ewidencji środków trwałych 2 nieruchomości
h) Wycena nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w tym stanowiącej 1 lokal mieszkalny 14 nieruchomości
i) Wycena nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi 15 nieruchomości
j) Wycena nieruchomości zabudowanej budynkami przemysłowymi, handlowymi, usługowymi, gospodarczymi, garażowymi 8 nieruchomości
k) Wycena nieruchomości zabudowanej budynkami użyteczności publicznej 6 nieruchomości
l) Wycena nieruchomości zabudowanej budowlą 10 nieruchomości
m) Inwentaryzacja budynków o łącznej powierzchni użytkowej:
− do 30 m2 20 inwentaryzacji
− od 31 m2 do 300m2 7 inwentaryzacji
− od 301 m2 do 1500 m2 2 inwentaryzacje
− powyżej 1500m2 1 inwentaryzacja
n) Inwentaryzacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 inwentaryzacja
o) Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę w ramach realizowanej inwestycji drogowej:
− wycena nieruchomości gruntowej 50 wycen
− dodatkowe określenie wartości rynkowej składnika roślinnego 20 wycen
− dodatkowe określenie wartości rynkowej składnika budowlanego 20 wycen
− wycena nieruchomości związanej z gospodarką leśną 1 wycena
− wycena nieruchomości zabudowanej 1 wycena
p) Wycena nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania w związku Z pozostawieniem na jej terenie nakładów w postaci infrastruktury technicznej 1 wycena
q) Wycena nieruchomości zabudowanej garażem (pojedynczy garaż na wydzielonej działce) 23 wyceny
r) Wycena określająca wysokość jednorazowego / rocznego wynagrodzenia za ustanowienie
służebności przesyłu 46 wycen
s) Wycena określająca wysokość jednorazowego / rocznego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej polegającej na:
− prawie przechodu i przejazdu 38 wycen
− dostępie do urządzeń infrastruktury technicznej 13 wycen
− trwałym zajęciu terenu pod docieplenie budynku 2 wyceny

Ilości wskazane powyżej oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w SWZ z zastrzeżeniem prawa opcji opisanego w podrozdziale 4 .


5) Szczegółowy zakres prac określa:
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9b)
b) projektowane postanowienia umowne (załącznik nr 10b)

4.2.5.) Wartość części: 247967,48 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania przewiduje prawo opcji.
Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że niezbędne będzie zmniejszenie ilości usług, w stosunku do ilości przewidzianych na druku oferty(załącznik 1b, zamawiający skorzysta z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu ilości poszczególnych usług, maksymalnie o 30 % ceny ofertowej (dla każdej z części). Prawo opcji będzie dotyczyć wszystkich usług wskazanych w na druku oferty (załącznik 1b).
Wykonawcy nie przysługują w tym wypadku roszczenia odszkodowawcze.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
taki warunek nie wynika z odrębnych przepisów

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min.:
− na I zadanie - w wysokości min. 50.000 PLN
− na II zadanie - w wysokości min. 100.000 PLN

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:.
a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje następujące usługi:
dla zadania nr 1:
- 250 wycen nieruchomości lokalowych
Uwaga dotycząca zadania nr 1 : W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunek winien spełnić co najmniej jeden z członków konsorcjum.
dla zadania nr 2:
i 150 wycen nieruchomości gruntowych,
ii 50 wycen nieruchomości zabudowanych (z wyłączeniem wycen nieruchomości lokalowych),
iii 25 wycen określających wysokość jednorazowego/rocznego wynagrodzenia za ustanowienie służebności.
Uwaga dotycząca zadania nr 2 : W przypadku gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunek określony w pkt „i” i/lub „ii” i/lub „iii” winien spełnić co najmniej jeden z członków konsorcjum.

Uwaga: (dotyczy zadania nr 1 i/lub nr 2)
− Jeśli wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi określonemu przez zamawiającego.
− Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, a podmiot udostępniający te zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiada udostępnianym zdolnościom.
− W przypadku, gdy usługa potwierdzająca spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie stanowiła część usługi o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w wykazie wykonanych usług wyodrębnić usługę potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu

b) wykonawca dysponuje osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:
dla zadania nr 1:
-dwoma rzeczoznawcami majątkowymi, którzy uzyskali uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (związane z uzyskanymi uprawnieniami) po uzyskaniu uprawnień,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności architektonicznej.
dla zadania nr 2:
- pięcioma rzeczoznawcami majątkowymi, którzy uzyskali uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (związane z uzyskanymi uprawnieniami) po uzyskaniu uprawnień,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności architektonicznej.
Uwaga 1 - Rzeczoznawca wskazany do wykonania jednej części zamówienia nie może być wskazany jako wykonujący drugą część zamówienia.
Uwaga 2 - Okres doświadczenia zawodowego od uzyskania uprawnień jw. liczony będzie do terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Podmiotowe środki dowodowe, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw określonych:
- w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4-10 Pzp
- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych.
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 7 do SWZ);
Uwaga! Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa wyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ; na wykazie winno być również wskazane doświadczenie osób, za które Wykonawca otrzymał punkty w kryterium oceny ofert;

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności ekonomicznych lub finansowych zamawiający wymaga złożenia: dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część I - 2 000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100)
Część II - 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 5).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 59) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2 i 3 do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 10a i 10b do SWZ.
2) Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-23 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 - 10 Pzp, z zastrzeżeniem ust. 3 ustawy Pzp.
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Zabrze
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (9)
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Wykonanie prac geodezyjnych część 1
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: „Szacowanie nieruchomości w Gminie Miejskiej Rumia, z podziałem na trzy części".
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI