DOSTAWA TELEFONÓW IP WRAZ Z LICENCJAMI DLA NOWEJ SIEDZIBY KMP W SOSNOWCU

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA TELEFONÓW IP WRAZ Z LICENCJAMI DLA NOWEJ SIEDZIBY KMP W SOSNOWCU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2021-03-31
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-23
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00021715
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA TELEFONÓW IP WRAZ Z LICENCJAMI DLA NOWEJ SIEDZIBY KMP W SOSNOWCU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ka.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA TELEFONÓW IP WRAZ Z LICENCJAMI DLA NOWEJ SIEDZIBY KMP W SOSNOWCU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2d1f1a6-8bc7-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014111/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa telefonów IP wraz z licencjami dla nowej siedziby KMP Sosnowiec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.plPostępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d) Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.f) Dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdfg) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.h) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.6. Poniżej została określona instrukcja korzystania z Platformy, tj.:a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.b) w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu.c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zasadami korzystania z https://slaska-policja.eb2b.com.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Pytania/Informacje”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy.8. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Pytania/Informacje”, nie za pośrednictwem adresu email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACHdla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę. Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).Zgodnie z sekcją XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-22-3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „ DOSTAWA TELEFONÓW IP WRAZ Z LICENCJAMI DLA NOWEJ SIEDZIBY KMP W SOSNOWCU" z podziałem na 2 zadania (części):a/ Zadanie nr 1 – Dostawa:- telefonów podstawowych (typ I) - 110 sztuk;- telefonów funkcyjnych (typ II) – 50 sztuk.1.1 Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie do 21 dni licząc od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać termin krótszy wpisując go w formularzu ofertowym do oferowanego zadania.1.2 Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3 do SWZ stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.1.3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został wskazany w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy).1.4 Zamawiający wymaga, aby cały asortyment był fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem dostawy), wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, nie był powystawowy, nie był wykorzystywany wcześniej przez inny podmiot, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ.1.4.1 Nie dopuszcza się urządzeń typu refurbished/odnowionych (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).1.4.2 Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy były urządzeniami zakupywanymi w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie wymagał wraz z dostawą stosownego potwierdzenia podpisanego przez polskie biuro przedstawiciela producenta, a jeżeli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez przedstawiciela biura europejskiego, odpowiadającego za rynek polski.1.5 Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego asortymentu w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy).1.6 Brak wpisania modelu i producenta oferowanego asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia.1.7 Asortyment powinien posiadać wymagane w treści załącznika nr 3 do SWZ oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.1.8 Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić przedmiotowe środki dowodowe tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego asortymentu tj. kartę oferowanego produktu wraz ze wskazaniem ogólnodostępnej strony internetowej, tak by Zamawiający mógł dokonać analizy porównawczej, z której jednoznacznie wynikało będzie, że spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ.1.9 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił 24 miesięcznej gwarancji. Gwarancja będzie liczona od dnia przyjęcia każdej dostawy.1.10 Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną w tym transport, ponosił Wykonawca.1.11 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy).1.12 Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:1.12.1 załącznik nr 1 – formularz ofertowy,1.12.2 – załącznik nr 2 – wzór umowy,1.12.3 – załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia – dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2,2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):32550000-3– sprzęt telefoniczny3. Zamówienie jest podzielone na zadania (części) i Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części).4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32550000-3 - Sprzęt telefoniczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryterium cena oferty brutto – 100 %2. Ocena ofert. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu - ważnecena oferty brutto – 100%, co odpowiada 100 pktO wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.2.1 Punktacja dla kryterium cena – cena oferty brutto będzie liczona zgodnie z poniższym wzorem:ilość pkt = najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert x 100 pktcena brutto badanej oferty2.1.1 Wyznaczenie wartości punktów:a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100b) inne ważne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoruc) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów.2.1.2 Zasady przyznawania punktówa) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku2.2 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Aukcja będzie przeprowadzona w ramach jednej aukcji elektronicznej tj. Wykonawca ma możliwość zmiany ceny.W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, podczas aukcji składane oferty będą przeliczane wg wzoru wskazanego w punkcie 2.1. 2.2.1 Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobligowany przy sporządzeniu formularza cenowego po aukcji do przeliczenia każdej pozycji poprzez procentowe obniżenie ceny tak aby suma pozycji wynosiła wylicytowaną kwotę. W przypadku braku możliwości przeliczenia zgodnie z wylicytowaną kwotą Wykonawca może zaoferować kwotę niższą niż wylicytowana podczas aukcji. W przypadku błędnego przeliczenia Zamawiający dokona poprawy błędów na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp tj. zostanie poprawiona jako omyłka rachunkowa.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryterium cena oferty brutto – 100 %2. Ocena ofert. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu - ważnecena oferty brutto – 100%, co odpowiada 100 pktO wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.2.1 Punktacja dla kryterium cena – cena oferty brutto będzie liczona zgodnie z poniższym wzorem:ilość pkt = najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert x 100 pktcena brutto badanej oferty2.1.1 Wyznaczenie wartości punktów:a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100b) inne ważne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoruc) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów.2.1.2 Zasady przyznawania punktówa) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku2.2 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Aukcja będzie przeprowadzona w ramach jednej aukcji elektronicznej tj. Wykonawca ma możliwość zmiany ceny.W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, podczas aukcji składane oferty będą przeliczane wg wzoru wskazanego w punkcie 2.1. 2.2.1 Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobligowany przy sporządzeniu formularza cenowego po aukcji do przeliczenia każdej pozycji poprzez procentowe obniżenie ceny tak aby suma pozycji wynosiła wylicytowaną kwotę. W przypadku braku możliwości przeliczenia zgodnie z wylicytowaną kwotą Wykonawca może zaoferować kwotę niższą niż wylicytowana podczas aukcji. W przypadku błędnego przeliczenia Zamawiający dokona poprawy błędów na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp tj. zostanie poprawiona jako omyłka rachunkowa.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „ DOSTAWA TELEFONÓW IP WRAZ Z LICENCJAMI DLA NOWEJ SIEDZIBY KMP W SOSNOWCU" z podziałem na 2 zadania (części):Zadanie nr 2 – Dostawa Licencji Named Users On-Premises Calling Enhanced: A-FLEX-NUPL-E na konto CCO na okres 4 lat – 160 sztuk.1.1 Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie do 21 dni licząc od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać termin krótszy wpisując go w formularzu ofertowym do oferowanego zadania.1.2 Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3 do SWZ stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.1.3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został wskazany w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy).1.4 Zamawiający wymaga, aby cały asortyment był fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem dostawy), wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, nie był powystawowy, nie był wykorzystywany wcześniej przez inny podmiot, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ.1.4.1 Nie dopuszcza się urządzeń typu refurbished/odnowionych (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).1.4.2 Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy były urządzeniami zakupywanymi w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie wymagał wraz z dostawą stosownego potwierdzenia podpisanego przez polskie biuro przedstawiciela producenta, a jeżeli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez przedstawiciela biura europejskiego, odpowiadającego za rynek polski.1.5 Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego asortymentu w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy).1.6 Brak wpisania modelu i producenta oferowanego asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia.1.7 Asortyment powinien posiadać wymagane w treści załącznika nr 3 do SWZ oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.1.8 Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić przedmiotowe środki dowodowe tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego asortymentu tj. kartę oferowanego produktu wraz ze wskazaniem ogólnodostępnej strony internetowej, tak by Zamawiający mógł dokonać analizy porównawczej, z której jednoznacznie wynikało będzie, że spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ.1.9 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił 24 miesięcznej gwarancji. Gwarancja będzie liczona od dnia przyjęcia każdej dostawy.1.10 Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną w tym transport, ponosił Wykonawca.1.11 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy).1.12 Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:1.12.1 załącznik nr 1 – formularz ofertowy,1.12.2 – załącznik nr 2 – wzór umowy,1.12.3 – załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia – dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2,2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):32550000-3– sprzęt telefoniczny3. Zamówienie jest podzielone na zadania (części) i Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części).4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32550000-3 - Sprzęt telefoniczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryterium cena oferty brutto – 100 %2. Ocena ofert. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu - ważnecena oferty brutto – 100%, co odpowiada 100 pktO wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.2.1 Punktacja dla kryterium cena – cena oferty brutto będzie liczona zgodnie z poniższym wzorem:ilość pkt = najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert x 100 pktcena brutto badanej oferty2.1.1 Wyznaczenie wartości punktów:a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100b) inne ważne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoruc) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów.2.1.2 Zasady przyznawania punktówa) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku2.2 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Aukcja będzie przeprowadzona w ramach jednej aukcji elektronicznej tj. Wykonawca ma możliwość zmiany ceny.W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, podczas aukcji składane oferty będą przeliczane wg wzoru wskazanego w punkcie 2.1. 2.2.1 Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobligowany przy sporządzeniu formularza cenowego po aukcji do przeliczenia każdej pozycji poprzez procentowe obniżenie ceny tak aby suma pozycji wynosiła wylicytowaną kwotę. W przypadku braku możliwości przeliczenia zgodnie z wylicytowaną kwotą Wykonawca może zaoferować kwotę niższą niż wylicytowana podczas aukcji. W przypadku błędnego przeliczenia Zamawiający dokona poprawy błędów na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp tj. zostanie poprawiona jako omyłka rachunkowa.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryterium cena oferty brutto – 100 %2. Ocena ofert. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu - ważnecena oferty brutto – 100%, co odpowiada 100 pktO wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.2.1 Punktacja dla kryterium cena – cena oferty brutto będzie liczona zgodnie z poniższym wzorem:ilość pkt = najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert x 100 pktcena brutto badanej oferty2.1.1 Wyznaczenie wartości punktów:a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100b) inne ważne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoruc) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów.2.1.2 Zasady przyznawania punktówa) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku2.2 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Aukcja będzie przeprowadzona w ramach jednej aukcji elektronicznej tj. Wykonawca ma możliwość zmiany ceny.W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, podczas aukcji składane oferty będą przeliczane wg wzoru wskazanego w punkcie 2.1. 2.2.1 Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobligowany przy sporządzeniu formularza cenowego po aukcji do przeliczenia każdej pozycji poprzez procentowe obniżenie ceny tak aby suma pozycji wynosiła wylicytowaną kwotę. W przypadku braku możliwości przeliczenia zgodnie z wylicytowaną kwotą Wykonawca może zaoferować kwotę niższą niż wylicytowana podczas aukcji. W przypadku błędnego przeliczenia Zamawiający dokona poprawy błędów na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp tj. zostanie poprawiona jako omyłka rachunkowa.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Przedmiotowe środki dowodowe2.1 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:2.1.1 Karty produktu producenta dla oferowanego asortymentu w załączniku nr 1 do SWZ formularz ofertowy. UWAGA: Karta produktu producenta musi być odzwierciedleniem opisu na ogólnie dostępnej stronie internetowej celem porównania parametrów technicznych oferowanego asortymentu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kartę produktu producenta i link do strony internetowej ogólnie dostępnej potwierdzające wymagania zamawiającego opisane w załączniku nr 3 do SWZ. 2.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, przepis art. 107 ustawy Pzp ma zastosowanie.2.3 Przepisu ust. 2.2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.2.4 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.2.5 Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.2.6 W przypadku nie złożenia przedmiotowych środków dowodowych na wezwanie, o którym mowa w pkt. 2.2, oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp – odrzuca się ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego wskazanego w sekcji VIII pkt. 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, przepis art. 107 ustawy Pzp ma zastosowanie.2.3 Przepisu ust. 2.2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.2.4 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.2.5 Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.2.6 W przypadku nie złożenia przedmiotowych środków dowodowych na wezwanie, o którym mowa w pkt. 2.2, oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp – odrzuca się ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego wskazanego w sekcji VIII pkt. 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do składanej oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 2. Aukcja zostanie przeprowadzona w module aukcyjnym Platformy Zakupowej KWP w Katowicach dostarczonej przez firmę eB2B na stronie https://slaska-policja.eb2b.com.pl. 3. W przypadku gdy podczas aukcji oferty będzie składała inna osoba niż osoba składająca ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. 4. Zmiany osoby, która będzie składała oferty (postąpienia) podczas aukcji elektronicznej można dokonać (poprzez zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu za pomocą e-mail) najpóźniej na 24 godziny przed otwarciem aukcji. 5. Oferty podczas aukcji Wykonawca składa za pomocą formularza umieszczonego na platformie zakupowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu pod rygorem nieważności. Uwaga: Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. 6. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się zalogować do Platformy Zakupowej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, bliższych informacji może udzielić Operator Platformy Zakupowej firma eB2B. 7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikacyjny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu, który Zamawiający przekaże do administratora systemu najpóźniej na tydzień przed otwarciem aukcji. 8. Zamawiający zaprosi Wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej i prześle na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę hasło i login w przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany na platformie eB2B oraz wszystkie dane wskazane w art. 232 ust. 2 ustawy Pzp. 9. Po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie i weryfikacji danych adresowych oraz podpisu elektronicznego. UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania postąpień. 10. Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z organizacją aukcji udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail: helpdesk@eb2b.com.pl. 11. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Składane kolejne oferty Wykonawcy podlegają automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem wskazanym w zaproszeniu oraz określonym w sekcji XX punkt 2.1 SWZ 12. Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej zostało określone w sekcji XX punkt 2.1 SWZ. Zamawiający informuje, iż punkty na platformie aukcyjnej są przez system automatycznie przeliczane i zaokrąglane: a) w przypadku kryterium „cena” – do trzeciego miejsca po przecinku, 13. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji. 14. Aukcja będzie prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie. Oznaczenie sprawy ZP–2380–22-3/2021 SWZ 15. Aukcja jest jednoetapowa a jej podstawowy czas trwa przez 30 minut. Aukcja zostanie zamknięta jeżeli w ciągu ostatnich jej 10 minut w czasie podstawowym lub podczas 10 minutowej dogrywki nie zostanie złożone żadne nowe postąpienie zaakceptowane przez system na dowolną część w Aukcji. Bieg terminu rozpocznie się wraz z otwarciem aukcji. 16. Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy w chwili zamknięcia aukcji dwie oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, zwycięzcą aukcji zostanie Wykonawca, który w wyznaczonym czasie jako pierwszy złoży ofertę z najniższą ceną. 17. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 18. Komputer użytkownika Platformy Zakupowej powinien spełniać następujące wymagania: 18.1. być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM; 18.2. posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy; 18.3. posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 46+, Chrome 48+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą; 18.4. posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s. 19. Wykonawca, który zwycięży w aukcji elektronicznej jest zobligowany do dostarczenia w wyznaczonym czasie nowego formularza ofertowego w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji. 20. Wykonawca w trakcie wypełniania formularza ofertowego zobowiązany jest do prawidłowego przeliczenia ceny, przy czym kwota nie może przekroczyć ceny, wylicytowanej w trakcie aukcji elektronicznej. Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobligowany przy sporządzeniu formularza ofertowego po aukcji do przeliczenia każdej pozycji poprzez procentowe obniżenie ceny tak aby suma wynosiła wylicytowaną kwotę. W przypadku braku możliwości przeliczenia zgodnie z wylicytowaną kwota Wykonawca może zaoferować kwotę niższa niż wylicytowaną podczas aukcji. W przypadku błędnego przeliczenia Zamawiający dokona poprawy błędów na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp tj. zostanie poprawiona jako omyłka rachunkowa. 21. Zamawiający ustala wysokość minimalnego postąpienia w aukcji elektronicznej dla:21.1 zadania nr 1 na kwotę 5000 zł21.2 zadania nr 2 na kwotę 2400 zł 22. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, o czym poinformuje Wykonawców za pomocą e-mail z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII pkt. 1.1 składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia. Postanowienia sekcji VIII ust. 1.2-1.5 stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.2. Projektowane postanowienia określa wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ.3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez okres 4 miesięcy z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zrealizowana w terminie krótszym jeżeli Zamawiający złoży ostatnie zamówienie w terminie wcześniejszym uwzględniając termin na realizację poszczególnych dostaw.2. Termin realizacji poszczególnych dostaw sukcesywnych będzie wynikał z oświadczenia złożonego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ licząc od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl zwanej dalej Platformą.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem https://slaska-policja.eb2b.com.pl w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://slaska-policja.eb2b.com.pl. 3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://slaska-policja.eb2b.com.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Załączniki”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://slaska-policja.eb2b.com.pl. do konkretnego Wykonawcy.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
2021-03-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain: - stworzenie zdecentralizowanej aplikacji blockchain na sieci BSC; -własny token farmy BSC; -farmy + stakowanie; - podstawowa funkcjonalność aplikacji pancakeswap.finanse.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI