Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych w roku 2021

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych w roku 2021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPiła
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-03-09
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Pile
 • Data publikacji ogłoszenia2021-02-26
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00011041
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300579545

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młodych, 78

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 349 08 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiat Pilski

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642611565

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: aleja Niepodległości 33/35

1.11.4.) Miejscowość: Piła

1.11.5.) Kod pocztowy: 64-920

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.11.9.) Numer telefonu: 67 210 94 42

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiat.pila.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.powiat.pila.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych w roku 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a257bab1-7805-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010770/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych w 2021 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pila

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pila

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywała się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.3. Zalecenia:1) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”;2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z ;4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.6) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 7) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.8) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.10) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.11) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.12) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.13) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 14) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 15) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.16) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w pkt 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest Starosta Pilski z siedzibą przy alei Niepodległości 33/35, 64-920 Piła;2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Markiem Puś w następujący sposób:− drogą elektroniczną: iod@powiat.pila.pl;− telefonicznie: 67 210-93-83;− pisemnie: adres siedziby Administratora danych;3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu prowadzenia zamówienia publicznego o nr sprawy WZP.272.9.2021.III, zawarcia i wykonania umowy;4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień, dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidywany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie za-mówienia publicznego; w przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane;8) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa;9) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.272.9.2021.III

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi p.n.: „Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych w roku 2021”.2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego. Zamówienie przewiduje utrzymanie dróg powiatowych na terenie ośmiu gmin w powiecie pilskim, w tym dróg zamiejskich i dróg miejskich. Drogi powiatowe na terenie miasta Piły nie są przedmiotem zamówienia.3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące prace:1) wycinka krzewów o średnicy do 50 cm (średnica mierzona przy gruncie) wraz z ich uprzątnięciem;2) wycinka drzew o obwodzie pnia od 50 cm do 400 cm (obwód mierzony na 1,3 m wysokości);3) wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 400 cm (obwód mierzony na 1,3 m wysokości);4) korekta korony drzewa o 1/3 (z użyciem podnośnika) wraz z uprzątnięciem gałęzi;5) podkrzesanie drzewa do wysokości skrajni drogi (4,5 m) wraz z odrostami przy gruncie oraz uprzątnięciem gałęzi;6) frezowanie pnia po ściętym drzewie do poziomu pobocza;7) nasadzenia drzew (gatunki pospolite) o obwodzie pnia od 10 – 12 cm wraz z opalikowaniem (paliki 2 szt. Ø 4 cm/250 cm).Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac.5. Wykonawca jest zobowiązany do zakupienia od Zamawiającego i zagospodarowania we własnym zakresie pozyskanego z wycinki drewna po cenie określonej w Uchwale Nr 632.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych:1) drewno z gatunków liściastych (oprócz topoli i lipy) – 95,96 zł netto/m3;2) drewno z gatunków iglastych – 76,77 zł netto/m3;3) drewno ze wszelkich odmian topoli i lipy – 57,57 zł netto/m3.Do powyższych cen naliczony zostanie podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.6. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z obmiaru pozyskanej masy drzewnej i przedstawienia go do akceptacji komisji Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.7. Prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane każdorazowo na zlecenie w miarę potrzeb. Przewidywany zakres prac został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – formularz Oferta. Wskazane ilości w formularzu Oferta są ilościami szacunkowymi i służą do obliczenia ceny oferty, porównania złożonych ofert oraz wyboru Wykonawcy.8. Wszystkie prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez dyrektora lub upoważnionego pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, w których każdorazowo będzie wskazane miejsce wykonania prac, ich zakres i termin realizacji. Minimalny termin realizacji wynosić będzie do 21 dni od dnia wystawienia pisemnego zlecenia z zastrzeżeniem pkt 3.9. SWZ. Podstawą rozliczenia prac będą ceny jednostkowe.9. W sytuacjach awaryjnych, w przypadku wystąpienia w ruchu drogowym zagrożenia dla zdrowia i życia, dopuszcza się zlecenia ustne, które muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. W powyższych sytuacjach Wykonawca przystąpi do wykonania prac zgodnie z czasem reakcji określonym w ofercie (czas reakcji stanowi kryterium oceny ofert).10. Zakres prac określony każdorazowym zleceniem podlega protokolarnemu odbiorowi. Gotowość do odbioru wykonanych prac należy zgłaszać do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. Odbioru prac dokona komisja Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Wykonanie prac jednocześnie wiąże się z uporządkowaniem terenu, na którym wykonane zostały prace tj.: wywozem drewna, urobku, wywozem lub zrębakowaniem krzewów/gałęzi. Dopuszcza się wyznaczenie dłuższego terminu dla uprzątnięcia gałęzi lub urobku.11. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach w trakcie wykonywania prac objętych zamówieniem.12. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, a także ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty.13. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.14. Zgłoszone przez dyrektora lub pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Pile uwagi, co do jakości wykonywanych prac winny być usuwane na bieżąco jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.15. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonane nasadzenia na okres 24 miesięcy, zgodnie z zapisami Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.16. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – obsługa sprzętu zaangażowanego do wykonania prac związanych z utrzymaniem zieleni.Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.18. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w przypadku wystąpienia w ruchu drogowym zagrożenia dla życia i zdrowia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunek dotyczący: zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca winien dysponować następującym sprawnym sprzętem:1) podnośnik hydrauliczny z koszem o wysokości roboczej min 32 m – min. 1 szt.,2) frezarka do pni – min. 1 szt.,3) rębak do gałęzi – min. 1 szt.,4) hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) – min. 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. SWZ składa każdy z wykonawców.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika który zakres zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych.2. Warunkiem wprowadzenia zmiany do umowy jest złożenie przez stronę umowy pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.3. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych. 4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pila na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-02-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca - Brdów
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Piła: LEKI ORAZ DIETETYCZNE ŚRODKI PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Piła: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW Z MLEKA
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Dostawa ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego oraz kosiarki wysięgnikowej
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Cykliczne dostawy świeżych warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI