Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-12-08
 • ZamawiającyZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-26
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00286159
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281358034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ryszarda Knosały 3 lokal 5B

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-015

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdzit.olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzit.olsztyn.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a155cda2-4def-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009171/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja.
2. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej
https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania
oferty (w tym oferty dodatkowej), a także funkcjonalności pozwalających na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
3. W przypadku Platformy Przetargowej do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
4. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy Przetargowej.
1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8,
b) Internet Explorer 9,
c) Internet Explorer 10,
d) Internet Explorer 11,
e) Google Chrome 31
f) Mozilla Firefox 26
g) Opera 18
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
g) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej nie powinien przekraczać 150 MB,
5. Korzystając z Platformy Przetargowej, Wykonawca nie musi wspomagać się innymi systemami, przy czym wszelkie załączniki składane przez Wykonawców muszą być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.). Zamawiający zaleca format przesyłanych danych: .pdf.
6. Zamawiający udostępnia wykonawcom instrukcje pod linkiem
https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html w następującym zakresie:
1) Rejestracja wykonawcy na Platformie,
2) Zadawanie pytań do postępowania,
3) Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
2) Inspektor Ochrony Danych, kontakt: e-mail: iod@zdzit.olsztyn.eu telefon 895443169;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym - znak: NZ.2510.69.2021;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Ochrona danych osobowych w zakresie przetwarzania danych przez Administratora Systemu i Operatora Platformy zakupowej:
1) w zakresie dotyczącym zarządzania Platformą zakupową, wobec danych Wykonawców zarejestrowanych na Platformie zakupowej administratorem jest: Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Administrator Systemu), adres e-mail: kontakt@logintrade.pl, który powierzył przetwarzanie danych firmie: LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operator Platformy zakupowej),
2) w sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o. należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl
3) dane użytkowników są przetwarzane przez Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez nich przy okazji rejestracji wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności Platformy zakupowej Zamawiającego.
4) Administrator nie przewiduje udostępniania przetwarzanych danych podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
5) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
6) dane osobowe podawane są przez użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy zakupowej.
7) wobec danych przetwarzanych przez Logintrade S.A. użytkownikowi przysługują następujące prawa:
- użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i poprawiania,
- użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
- użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
8) Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu sprawuje funkcję Administratora Systemu Platformy zakupowej i realizuje zadania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Platformy zakupowej.
9) LT Serwis z siedzibą w Warszawie sprawuje funkcję Operatora Platformy i realizuje zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Platformy zakupowej.
2. Szczegółowe klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem jest Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Administrator Systemu), który powierzył przetwarzanie danych firmie: LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operator Platformy zakupowej) zawarte są na stronie internetowej pod adresem: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3. Analogiczny obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób
skierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku
z powyższym Zamawiający przypomina, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.2510.69.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace leśne związane z gospodarką leśną (porządkowanie drzewostanów, pozyskanie drewna, zrywka drewna, pielęgnowanie upraw leśnych, czyszczenie wczesne i późne, usuwanie drzew niezabezpieczonych, utrzymanie sprawności pasów p.poż.), usuwanie drzew i krzewów w skrajni dróg, przerzynka i manipulacja drewna z terenu miasta,
a także prace związane z usługami remontowymi (remonty dróg leśnych, budowa i remonty obiektów rekreacyjnych w lesie, remonty i konserwacja ścieżek rowerowych). Ponadto od m-c IV do IX ochrona przeciwpożarowa lasu oraz transport materiałów na potrzeby własne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca:
1) wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jednej usługi (jednej umowy) polegającej na realizacji usług leśnych na terenach lasów ochronnych, których wartość umowy wynosi brutto min: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) przy czym w przypadku usług niezakończonych wartość wykonanej części zamówienia musi opiewać co najmniej na kwotę 200 000 zł brutto;
2) dysponował następującym potencjałem technicznym, tj:
a) koparko-ładowarka o pojemności łyżki 0,6 m³ - co najmniej 1 szt.,
b) równiarka drogowa – zawieszana do ciągnika - co najmniej 1 szt.,
c) samochód ciężarowy wywrotka o ładowności do 5 ton- co najmniej 1 szt.,
d) samochód ciężarowy + HDS do załadunku drewna - co najmniej 1 szt.,
e) pilarka spalinowa o mocy 3,0 do 3,7 KM, długość prowadnicy 45 cm -co najmniej 2 szt.,
f) pilarka teleskopowa min. 4 mb - co najmniej 1 szt.,
g) ciągnik rolniczy o mocy min. 140 KM - co najmniej 1 szt.,
h) walec drogowy min. 4 tony - co najmniej 1 szt.
3) Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia pilarza.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego (Załącznik nr 2 i 3 do SWZ),
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy),
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Załącznik nr 6 do SWZ; jeżeli dotyczy),
4) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
5) kosztorys ofertowy (Załącznik nr 5 do SWZ),
6) wadium zgodnie z Rozdziałem XXI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PKO BP S.A. nr 17 1020 3541 0000 5102 0291 5452 z dopiskiem: Wadium NZ.2510.69.2021 …………… (nazwa wykonawcy), przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena 100 pkt
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje osoby do sprzątania mieszkań w ciągu tygodnia i weekendy - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania06-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje osoby do sprzątania mieszkań w ciągu tygodnia i weekendy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI