Budowa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-12-06
 • ZamawiającyUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-26
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00286632
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Budowa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 13

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@up.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://up.lublin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0c5c51b-4eb9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286632

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00026902/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.31 Stanowisko do badań energochłonnosci napędu elektrycznego ciągnika rolniczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uplublin.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uplublin.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Elektronicznej Platformie pod adresem https://uplublin.eb2b.com.pl/ (dalej jako „Platforma zakupowa”, „Platforma” lub „System”), pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ i pod numerem postępowania EZ-p/TP/38/2021.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp za pośrednictwem Platformy, o której mowa w ust. 1 spełniającej wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp.
4. Ofertę (zawierającą oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XVIII SWZ ust. 5, Wykonawca składa (wczytuje) na Platformie, w trakcie etapu składania ofert, w zakładce „Załączniki”
poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i następnie wczytanie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
5. Oferta, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnione. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu
elektronicznego: a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie„pdf”zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż„pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES, b) odnośnie podpisu osobistego (zaawansowanego podpisu elektronicznego składanego z wykorzystaniem e-dowodu): dla dokumentów w formacie„pdf” lub„xml”zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),dokumenty w formacie innym niż„pdf”zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym, c) odnośnie podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
6. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO zawarta
została w Rozdziale XXXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ-p/TP/38/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa stanowiska do określania energochłonności napędu ciągnika wyposażonego w elektryczny układ napędowy. Zestaw badawczy składa się z kompletnego ciągnika rolniczego (lub sadowniczego), który w procesie konwersji układu napędowego zostanie wyposażony w elektryczny silnik napędowy, baterię trakcyjną oraz elementy umożliwiające sterowanie i nadzór nad parametrami pracy elektrycznego silnika napędowego. Zakupiony ciągnik w pierwszym etapie zostanie udostępniony z konwencjonalnym silnikiem spalinowym do badań na okres nie dłuższy niż 4 miesiące, po czym zostanie przekazany do konwersji napędu w celu prowadzenia kolejnego etapu badań. W skład zestawu badawczego wchodzą:
1) ciągnik rolniczy lub sadowniczy;
2) silnik elektryczny trójfazowy prądu przemiennego;
3) przemiennik częstotliwości;
4) bateria trakcyjna;
5) stacja dokująca (ładowarka dużej mocy);
Wykonanie konwersji napędu dostarczonego ciągnika z konwencjonalnego spalinowego do układu elektrycznego stanowi II etap budowy stanowiska badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 SWZ Opis parametrów oferowanych urządzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16000000-5 - Maszyny rolnicze

16810000-6 - Części maszyn rolniczych

31110000-0 - Silniki elektryczne

31158000-8 - Ładowarki

31422000-0 - Zestawy baterii

31430000-9 - Akumulatory elektryczne

32552420-7 - Przemienniki częstotliwości

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

34390000-7 - Akcesoria do ciągników

50116100-2 - Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na podzespoły

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Moc ciągnika

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Typ silnika elektrycznego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klasa izolacji silnika elektrycznego

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonał w sposób należyty, co najmniej jedno zamówienie polegające na:
a) budowie pojazdu elektrycznego lub
b) wykonaniu konwersji napędu polegającej na wymianie konwencjonalnego silnika spalinowego na elektryczny silnik napędowy pojazdu mechanicznego lub
c) dostawie elektrycznego systemu napędowego do przebudowy pojazdu spalinowego na elektryczny wraz z uruchomieniem systemu lub
d) dostawie stanowiska pomiarowego do badań silnika pojazdu samochodowego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 w zakresie braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp - zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 w zakresie braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, tj. o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia.
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp dotyczącej zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia.
4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia.
5) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) i 10) ustawy Pzp – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia.
6) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, tj. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia.
7) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W tym zakresie zastosowanie ma art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 danych umożliwiających dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług lub dostaw, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczący usług lub dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (wykonywał), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył (wykonywał) lub uczestniczy (wykonuje).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
2) Formularz „Opis parametrów oferowanych urządzeń” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
3) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 SWZ o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 2 SWZ – jeżeli dotyczy.
7) Dokument, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 4 SWZ – jeżeli dotyczy.
8) Wadium: gwarancja lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299) .
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem „wadium w postępowaniu EZ-p/TP/38/2021”.
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2)-4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Informacje dotyczące zwrotu wadium i okoliczności, w których wadium zostaje zatrzymane zostały określone w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich przeprowadzania został określony w
Załączniku nr 7 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w § 7.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zamawiającego pod adresem: https://uplublin.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-04

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię drewno opałowe - Bełżyce
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania06-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię drewno opałowe.