Koszenie łąk ze zbiorem siana oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Koszenie łąk ze zbiorem siana oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNarewka
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2021-03-29
 • ZamawiającySkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Browsk w Gruszkch
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-18
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00019764
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Koszenie łąk ze zbiorem siana oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Browsk w Gruszkch

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050026271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gruszki 10

1.5.2.) Miejscowość: Narewka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-220

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: browsk@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://browsk.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Koszenie łąk ze zbiorem siana oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f130691d-87c9-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Postępowanie prowadzone jest wjęzyku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk 2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi napytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkieoświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej zapośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. wsprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymaganiasprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieciInternet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC onastępującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub innyobsługujący format plików .pdf,f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocąprotokołu TLS 1.3.g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegaremGłównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art.13ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz.Urz.UE L119z 04.05.2016 r., str. 1–dalej „RODO”)Zamawiający informuje,iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach.2.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6ust.1lit.c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w w art.255 ust.1 PZP–w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.3.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art.18 oraz74PZP.4.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art.78PZP,przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Natomiast zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP, ustalającym ostateczny okres archiwizacji dokumentów w jednostkach Lasów Państwowych,czas ten wynosi5lat dla dokumentacji zamówień i 10lat dla zawartych umów, licząc od 1.01 roku następnego po zakończeniu postępowania/wykonania umowy.5.Niezależnie od postanowień pkt 4.powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.6.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.7.Stosownie do art.22RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.8.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:1)dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art.15RODO, 2)do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art.16RODO,3)do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18ust.2RODO. 4)wniesienia skargi do Prezesa UrzęduOchronyDanychOsobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisyRODO.9.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określaPZP.10.Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:1)prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art.17ust.3lit.b,d lub eRODO, 2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, określone w art. 21RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6ust.1 lit.c RODO. 11.Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Zakres prac obejmuje jednokrotne koszenie łąk ze zbiorem siana (34,25 ha) wraz z zabiegami rolniczymi na poletkach łowieckich (5,90 ha) na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. 1)Koszenie łąk ze zbiorem siana:a.skoszenie trawy;b.przegrabienie (suszenie siana) należy wykonać przy użyciu przetrząsaczo-zgrabiarki i rozumieć trzeba jako przewracanie skoszonej trawy w zależności od potrzeb w celu doprowadzenia siana do stanu suchego na całej powierzchni łąki,c.zbiór siana luzem lub za pomocą prasy,d.dowóz siana i jego wyładunek do brogów ( ułożone luzem ) wskazanych przez Zamawiającego lub w przypadku braku miejsca w brogach siano powinno być złożone w stogi - ułożone warstwowo wokół masztu, odpowiednio zaczubione, wysokość stogu wyższa niż szerokość podstawy,- przy złych warunkach atmosferycznych w porozumieniu z leśniczym ds. łowieckich, dopuszcza się zrobienie sianokiszonki. Sianokiszonka ma być złożona we wskazanych miejscach ( obręb Browsk – przy leśniczówkach Łanczyno i Pasieki, Obręb Lacka Puszcza – przy leśniczówkach Gnilec i Rybaki, obręb Narewka – plac nadleśnictwa ),-w przypadku sprzątnięcia siana w nieodpowiedniej jakości płatność wyniesie nie więcej jak 40% . Siano złej jakości musi być usunięte z łąk i z miejsca zmagazynowania.- Zamawiający zastrzega, że powierzchnia określona do wykonania może ulec zmianie ze względu na warunki terenowe tj. podtopienia. - koszenie należy wykonać na wysokości 5 – 8 cm nad powierzchnią gruntu.- nie wolno stosować koszenia okrężnego od zewnątrz do środka skoszonej powierzchni.- zaleca się koszenie okrężne od środka koszonej powierzchni.- w przypadku niektórych powierzchni może być konieczne użycie specjalistycznego sprzętu umożliwiającego pracę w terenach podmokłych (bliźniacze ogumienie do ciągnika).- czynność należy wykonać w terminie od 01.06.2021r. do 31.07.2021r.2) Prace rolnicze na poletkach łowieckich - przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń; dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót; wykonanie zabiegu – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji wykonawcy; w szczególności:a.bronowanie wykonać z użyciem brony zębatej w celu rozbicia grud ziemi, wyrównania powierzchni, spulchnienia gleby na głębokość 2 – 7 cm,b.głęboką orkę należy wykonać przy użyciu pługa rolniczego na głębokość 20 – 35 cm,c.wysiew nasion siewnikiem zbożowym wykonać w określonym przez zamawiającego rozstawie rzędów i głębokość padania nasion z jednoczesnym przykryciem glebą i dociśnięciem,d. talerzowanie przeprowadzić z zastosowaniem brony talerzowej w sposób polegający na przecięciu i odwróceniu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 7 – 12 cm.Zabiegi rolnicze na poletkach łowieckich wykonywane będą w następujących terminach:•od podpisania umowy do 30.04.2021r.:a)Talerzowanie 1xb)Bronowanie 1xc)Siew owsa siewnikiem rolniczym (ziarno owsa w zakresie Wykonawcy min. 200 kg/ha )d)Bronowanie 1x •od 01.09.2021r. do 30. 09.2021r.:a)Talerzowanie 1xb)Głęboką orkę pługiem rolniczym na głębokości 20-35cm c)Bronowanie 1xd)Siew żyta siewnikiem rolniczym (ziarno żyta w zakresie Wykonawcy min. 200 kg/ha )e)Bronowanie 1x.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77100000-1 - Usługi rolnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przyzastosowaniu wzoru:C = Cn/Co x100 pkt x 60 %gdzie:• C – liczba punktów w ramach kryterium„Cena”,• Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych• Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramachkryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ).Zuwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby dopowstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów iusług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek odtowarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami, (dotyczy wykonawcówzagranicznych).Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzymamaksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiedniomniejsza liczba punktów, obliczona wg powyższego wzoru zastosowanego do obliczaniapunktowego.2) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części)zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywaniakluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnieprzez wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tegozobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy(stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 7 doSWZ)zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przezZamawiającego w SWZ, samodzielnie przez wykonawcę składającego Ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako „Obowiązek Samodzielnej Realizacji”Kluczowe elementy (części) zamówienia obejmują czynności polegające na skoszeniu łąk ze zbiorem siana.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału wpostępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek w zakresiedoświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartośćzrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie sięwykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresuwykaszania łąk na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, których Zamawiający może wymagać od wykonawcy obejmują:a) wykaz usług o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto, wykonanych w okresieostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług),dat (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzeczktórych roboty zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 6 doSWZ),Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie zinnymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez niegowykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przezniego wykonywanych. b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi, na potwierdzenie spełnieniawarunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia,Ogłoszenie nr z dniaBiuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługizostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje,bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli usługi wykonywane były na rzecz zamawiającego ww. dowody nie są wymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winnobyć załączone do oferty.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 pkt 8.2. SWZ, składa każdy zwykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunkówudziału w postępowaniu.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniadołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególniwykonawcy.4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zpostępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1)Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający. 2)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:a)konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;b)konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;c)pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany. Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) – c) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.3)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. 4)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.5)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w technologii prac w sytuacjach, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację Przedmiotu Umowy i będzie uzasadniona w świetle zasad prawidłowej gospodarki rolnej.6)W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 7)Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy. Dalsze informacje na temat rodzaju i zakresu zmian umowy orazwarunki ich wprowadzenia znajdują się w sekcji IX – pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy dotyczący rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia podano poniżej.8)Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:a)wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;b)rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy ponad zakres wskazany § 1 ust. 3. W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia.2.Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zobowiązuje Stron do wprowadzenia zmiany w niniejszej Umowie.
2021-03-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy, tylko osoby pełnoletnie, które miały kontakt z tak małymi dziećmi (umieją zmienić pieluszkę, zmienić ubranko, nakarmić). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI