Koszenie łąk wraz ze zbiorem plonu oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Koszenie łąk wraz ze zbiorem plonu oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w latach 2021 - 2022 w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” - II postępowanie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNarewka
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2021-03-31
 • ZamawiającySkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Browsk w Gruszkch
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-23
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00021691
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Koszenie łąk wraz ze zbiorem plonu oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w latach 2021 - 2022 w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” - II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Browsk w Gruszkch

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050026271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gruszki 10

1.5.2.) Miejscowość: Narewka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-220

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: browsk@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://browsk.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Koszenie łąk wraz ze zbiorem plonu oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w latach 2021 - 2022 w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” - II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62d4d9ee-8bb5-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021691

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk 2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. wsprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymaganiasprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieciInternet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC onastępującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub innyobsługujący format plików .pdf,f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocąprotokołu TLS 1.3.g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegaremGłównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : 1.Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danychosobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję InstytucjiZarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.2.Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach (Zamawiający) jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).3.W przypadku pytań kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy:a. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,b. pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.4.Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu realizacji Projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0027/18, w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umowy. 5.Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową będą przechowywane nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.6.Niezależnie od postanowień pkt 5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.7.Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową mogą zostać przekazane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, lub podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.8.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.9.Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 10.Osoba,której dane dotyczą, ma prawo:a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15RODO),b. sprostowania danych (art. 16. RODO),c. usunięcia danych (art. 17 RODO),d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),e. przenoszenia danych (art. 20 RODO),f. wniesienia skargi doorganu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa)nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danychosobowych.11.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem umownym; konsekwencjąniepodania określonych danych jest brak możliwości zawarcia, wykonania i rozliczenia umowycywilnoprawnej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje jednokrotne skoszenie traw na łąkach Nadleśnictwa Browsk w Gruszkachna powierzchni 43,07 ha oraz zabiegi rolnicze służące polepszeniu bazy pokarmowej.Zamówienie zostanie podzielone na 2 etapy: ETAP I1. Wysiew nawozów wieloskładnikowych w ilości 250kg/ha zawierające w swoim składzie min. 5% azotu, min. 20% fosforu i min. 30%potasu na powierzchni 16,63ha (tabela 3) w terminie od dnia podpisania umowy do 30.04.2021r.oraz od 01.04.2022r. do 30.04.2022r.2. Skoszenie traw wraz ze zbiorem na powierzchni 21,63ha(tabela 1) w terminie od 17.05.2021r. do 30 czerwca 2021r. oraz od 17.05.2022r. do 30 czerwca2022r.Prace polegają na:skoszeniu trawy - koszenie należy wykonać na wysokości 5 – 10 cmnad powierzchnią gruntu. Nie wolno stosować koszenia okrężnego od zewnątrz do środkaskoszonej powierzchni. Zaleca się koszenie okrężne od środka koszonej powierzchni.przegrabieniu (podsuszenie traw) należy wykonać przy użyciu przetrząsaczo-zgrabiarki irozumieć trzeba jako jednorazowe przetrząśnięcie i rozrzucenie skoszonej trawy na całejpowierzchni łąki,wyrobieniu ze skoszonej trawy bel sianokiszonki za pomocą prasy belującej ozawartości 40-60% suchej masy. Zmagazynowanie i zafoliowanie gotowych bel powinno zostaćwykonane na terenie placu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach lub przy siedzibie LeśnictwaGnilec bądź Leśnictwa Rybaki.ETAP II1. Skoszenie łąk za pomocą kosiarki bijakowej napowierzchni 21,44ha (tabela 1) w terminie od 01 lipca 2021r. do 09 sierpnia 2021r. oraz od 01lipca 2022r. do 09 sierpnia 2022r.2. Po wyrobieniu i odbiorze bel sianokiszonki z powierzchniZleceniodawca wymaga aby karma została rozwieziona oraz wyłożona przez Wykonawcę wokreślonych w tabeli nr 2 powierzchniach w terminie od 01 października 2021r. do 15 grudnia2021r. oraz od 01 października 2022r. do 15 grudnia 2022r. Rozwiezienie i wyłożenie belnastąpi: 2 razy w październiku, listopadzie oraz grudniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77100000-1 - Usługi rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24440000-0 - Różne nawozy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1)W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:C = Cn/Co x100 pkt x 60 %gdzie:• C – liczba punktów w ramach kryterium„Cena”,• Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych• Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramachkryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ).Zuwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby dopowstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów iusług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek odtowarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami, (dotyczy wykonawcówzagranicznych).Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzymamaksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiedniomniejsza liczba punktów, obliczona wg powyższego wzoru zastosowanego do obliczaniapunktowego.2) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części)zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywaniakluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnieprzez wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tegozobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 7 doSWZ)zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przezZamawiającego w SWZ, samodzielnie przez wykonawcę składającego Ofertę, tj. bez udziałupodwykonawców jest określane jako „Obowiązek Samodzielnej Realizacji”.Kluczowe elementy (części) zamówienia obejmują czynności polegające na:• skoszeniu trawy,• przegrabieniu siana • zbiorze siana (wszystkie czynności winne być wykonane zgodnie z pkt 3 SWZ).2.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału wpostępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek w zakresiedoświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartośćzrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie sięwykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresuwykaszania łąk na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, których Zamawiający może wymagać od wykonawcy obejmują:a) wykaz usług o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług),dat (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzeczktórych roboty zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 6 doSWZ),Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie zinnymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez niegowykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przezniego wykonywanych. b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi, na potwierdzenie spełnieniawarunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli usługi wykonywane były na rzecz zamawiającego ww. dowody nie są wymagane

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winnobyć załączone do oferty.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 pkt 8.2. SWZ, składa każdy zwykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunkówudziału w postępowaniu.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniadołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególniwykonawcy.4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zpostępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku dotreści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia conajmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunkówich wprowadzenia:1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacjiPrzedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającejrealizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy wminimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, jeżeliw trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie zwarunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca aniZamawiający. 2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywaniaPrzedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:a)konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niżwskazane w SWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanieprzewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem PrzedmiotuUmowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;b) konieczność zrealizowania PrzedmiotuUmowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie LeśnymLasy Państwowe;c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących conajmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większychstrat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniuPrzedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany. Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) – c)nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.3)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnieniaświadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczeniausług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałybyZamawiającego. 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy,które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne częściPrzedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przezsiebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększeniawynagrodzenia należnego Wykonawcy.5) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wtechnologii prac w sytuacjach, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lubnależytą realizację zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologiinie będzie powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację Przedmiotu Umowy i będzieuzasadniona w świetle zasad prawidłowej gospodarki rolnej.6) W przypadku zawarcia Umowy zwykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza sięzmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzeniaw imieniu wszystkich członków konsorcjum. Ciąg dalszy rodzaju i zakresu zmian umowy orazwarunki ich wprowadzenia znajdują się w sekcji IX – pozostałe informacje.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy dotyczący rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia podanoponiżej. 7) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianychwzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacjiUmowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu doprawidłowej realizacji Umowy. 8) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wprzypadku:a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodniez SWZ;b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy ponad zakreswskazany § 1 ust. 3. W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, awynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu ceny jednostkowewskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty, przy czym Zamawiający zapłaciza wszystkie spełnione świadczenia.2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych wust. 1 niniejszego paragrafu nie zobowiązuje Stron do wprowadzenia zmiany w niniejszejUmowie.3. Niniejsza umowa podlega waloryzacji w zakresie wysokości wynagrodzeniaWykonawcy w przypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług,2) wysokościminimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonychna podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę,3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,4) zasad gromadzenia iwysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych-o ile powyższe zmiany będą miaływpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.4. Zmiana wysokości wynagrodzeniao której mowa w ust. 3 na kolejny rok obowiązywania umowy może zostać dokonana w oparciuo współczynnik wzrostu kosztów pracy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy uwzględniającyokoliczności przewidziane w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp. 5. Wniosek ten winien być popartyodwołaniem się do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączonych doumowy.
2021-03-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy, tylko osoby pełnoletnie, które miały kontakt z tak małymi dziećmi (umieją zmienić pieluszkę, zmienić ubranko, nakarmić). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI