Koszenie łąk wraz ze zbiorem plonu oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Koszenie łąk wraz ze zbiorem plonu oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w latach 2021 - 2022 w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNarewka
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2021-03-22
 • ZamawiającySkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Browsk w Gruszkch
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-12
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00017087
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Koszenie łąk wraz ze zbiorem plonu oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w latach 2021 - 2022 w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Browsk w Gruszkch

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050026271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gruszki 10

1.5.2.) Miejscowość: Narewka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-220

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: browsk@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://browsk.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Koszenie łąk wraz ze zbiorem plonu oraz zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w latach 2021 - 2022 w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c377dfca-831f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk 2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.2.Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach (Zamawiający) jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).3.W przypadku pytań kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy:a. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,b. pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.4.Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu realizacji Projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0027/18, w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umowy. 5.Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową będą przechowywane nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.6.Niezależnie od postanowień pkt 5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.7.Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową mogą zostać przekazane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, lub podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.8.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.9.Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 10.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),b. sprostowania danych (art. 16. RODO),c. usunięcia danych (art. 17 RODO),d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),e. przenoszenia danych (art. 20 RODO),f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.11.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem umownym; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy cywilnoprawnej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje jednokrotne skoszenie traw na łąkach Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach na powierzchni 43,07 ha oraz zabiegi rolnicze służące polepszeniu bazy pokarmowej. Zamówienie zostanie podzielone na 2 etapy: ETAP I1. Wysiew nawozów wieloskładnikowych w ilości 250kg/ha zawierające w swoim składzie min. 5% azotu, min. 20% fosforu i min. 30% potasu na powierzchni 16,63ha (tabela 3) w terminie od dnia podpisania umowy do 30.04.2021r. oraz od 01.04.2022r. do 30.04.2022r.2. Skoszenie traw wraz ze zbiorem na powierzchni 21,63ha (tabela 1) w terminie od 17.05.2021r. do 30 czerwca 2021r. oraz od 17.05.2022r. do 30 czerwca 2022r.Prace polegają na: skoszeniu trawy - koszenie należy wykonać na wysokości 5 – 10 cm nad powierzchnią gruntu. Nie wolno stosować koszenia okrężnego od zewnątrz do środka skoszonej powierzchni. Zaleca się koszenie okrężne od środka koszonej powierzchni. przegrabieniu (podsuszenie traw) należy wykonać przy użyciu przetrząsaczo-zgrabiarki i rozumieć trzeba jako jednorazowe przetrząśnięcie i rozrzucenie skoszonej trawy na całej powierzchni łąki, wyrobieniu ze skoszonej trawy bel sianokiszonki za pomocą prasy belującej o zawartości 40-60% suchej masy. Zmagazynowanie i zafoliowanie gotowych bel powinno zostać wykonane na terenie placu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach lub przy siedzibie Leśnictwa Gnilec bądź Leśnictwa Rybaki.ETAP II1. Skoszenie łąk za pomocą kosiarki bijakowej na powierzchni 21,44ha (tabela 1) w terminie od 01 lipca 2021r. do 09 sierpnia 2021r. oraz od 01 lipca 2022r. do 09 sierpnia 2022r.2. Po wyrobieniu i odbiorze bel sianokiszonki z powierzchni Zleceniodawca wymaga aby karma została rozwieziona oraz wyłożona przez Wykonawcę w określonych w tabeli nr 2 powierzchniach w terminie od 01 października 2021r. do 15 grudnia 2021r. oraz od 01 października 2022r. do 15 grudnia 2022r. Rozwiezienie i wyłożenie bel nastąpi: 2 razy w październiku, listopadzie oraz grudniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77100000-1 - Usługi rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24440000-0 - Różne nawozy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:C = Cn/Co x100 pkt x 60 %gdzie:• C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,• Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych• Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ).Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami, (dotyczy wykonawców zagranicznych).Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg powyższego wzoru zastosowanego do obliczania punktowego.2) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ)zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez wykonawcę składającego Ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako „Obowiązek Samodzielnej Realizacji”.Kluczowe elementy (części) zamówienia obejmują czynności polegające na:• skoszeniu trawy,• przegrabieniu siana • zbiorze siana (wszystkie czynności winne być wykonane zgodnie z pkt 3 SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu wykaszania łąk na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, których Zamawiający może wymagać od wykonawcy obejmują:a) wykaz usług o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 6 do SWZ),Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych. b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli usługi wykonywane były na rzecz zamawiającego ww. dowody nie są wymagane

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 pkt 8.2. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający. 2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w SWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany. Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) – c) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.5) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w technologii prac w sytuacjach, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację Przedmiotu Umowy i będzie uzasadniona w świetle zasad prawidłowej gospodarki rolnej.6) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Ciąg dalszy rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się w sekcji IX – pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy dotyczący rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia podano poniżej. 7) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy. 8) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy ponad zakres wskazany § 1 ust. 3. W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia.2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zobowiązuje Stron do wprowadzenia zmiany w niniejszej Umowie.3. Niniejsza umowa podlega waloryzacji w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług,2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych-o ile powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia o której mowa w ust. 3 na kolejny rok obowiązywania umowy może zostać dokonana w oparciu o współczynnik wzrostu kosztów pracy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy uwzględniający okoliczności przewidziane w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp. 5. Wniosek ten winien być poparty odwołaniem się do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączonych do umowy.
2021-03-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy, tylko osoby pełnoletnie, które miały kontakt z tak małymi dziećmi (umieją zmienić pieluszkę, zmienić ubranko, nakarmić). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI