1 Dostawa ciągnika rolniczego fabrycznie nowego r prod 2020 lub 2021 wypos w urządzenia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
1 Dostawa ciągnika rolniczego fabrycznie nowego r prod 2020 lub 2021 wypos w urządzenia do utrz dróg (ładowacz czołowy 2 szt kosiarka bijakowa tylno-boczna 1 szt) 2 Dostawa rębaków do gałęzi 4 szt.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-04-22
 • ZamawiającyWIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-13
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00031500
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
1 Dostawa ciągnika rolniczego fabrycznie nowego r prod 2020 lub 2021 wypos w urządzenia do utrz dróg (ładowacz czołowy 2 szt kosiarka bijakowa tylno-boczna 1 szt) 2 Dostawa rębaków do gałęzi 4 szt.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631280809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wilczak 51

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-623

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

1 Dostawa ciągnika rolniczego fabrycznie nowego r prod 2020 lub 2021 wypos w urządzenia do utrz dróg (ładowacz czołowy 2 szt kosiarka bijakowa tylno-boczna 1 szt) 2 Dostawa rębaków do gałęzi 4 szt.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ce18db1-9b6e-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002060/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

1.2.3 dostawa czterech rębaków do gałęzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy: platformazakupowa.pl/pn/wzdw i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:1) stały dostępdosieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorerminimalniewersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe AcrobatReader, lub inny obsługujący format plików .pdf. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdf, Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień,zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Zamawiający będzie przekazywał informacje w drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw do tego konkretnego Wykonawcy. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym takżezapytania i wyjaśnienia dot. SWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za wyjątkiem oferty, umowy, oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9.1. i 10.6 Instrukcji dla Wykonawców (Tom I Rozdział 1 SWZ), które składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271-31/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz.1 Dostawa ciągnika rolniczego fabrycznie nowego o roku produkcji 2020 lub 2021 wyposażonego w urządzenia do utrzymania dróg (ładowacz czołowy 2 szt., kosiarka bijakowa tylno-boczna 1 szt. Ciągnik rolniczy z osprzętem powinny być fabrycznie nowe o roku produkcji 2020 lub 2021, posiadać dokumenty umożliwiające rejestrację i poruszanie się pojazdu po drogach publicznych na terenie Polski. Ciągnik powinien być wyposażony we wszystkie instalacje i urządzenia wymagane dla ciągników rolniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.06.1997r. „Prawo o ruchu drogowym” i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Ww. osprzęty powinny być również fabrycznie nowe i nie mogą być prototypami ani zawierać prototypowych rozwiązań. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w Tomie I SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16310000-1 - Kosiarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiającystosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 1) cena (C) – 60 pkt; 2) gwarancja mechaniczna na ciągnik rolniczy (GMC) – 20 pkt 3) gwarancja mechaniczna na osprzęt (GMO) – 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja mechaniczna na ciągnik rolniczy (GMC)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja mechaniczna na osprzęt (GMO)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiającystosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 1) cena (C) – 60 pkt; 2) gwarancja mechaniczna na ciągnik rolniczy (GMC) – 20 pkt 3) gwarancja mechaniczna na osprzęt (GMO) – 20 pkt

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. 2 Dostawa rębaków do gałęzi – 4 szt. Rębaki do gałęzi powinny być fabrycznie nowe o roku produkcji 2021, posiadać dokumenty umożliwiające rejestrację i poruszanie się po drogach publicznych na terenie Polski. Powinny być wyposażone we wszystkie instalacje i urządzenia wymagane dla tego typu urządzeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.06.1997r. „Prawo o ruchu drogowym” i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych przyczep oraz ich niezbędnego wyposażenia.Ww. rębaki nie mogą być prototypami ani zawierać prototypowych rozwiązań. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w Tomie I SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43312200-5 - Rębarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiającystosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 1) cena (C) – 60 pkt; 2) gwarancja mechaniczna (GMC) – 20 pkt 3) czas reakcji serwisowej (CRS) – 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja mechaniczna (GMR)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisowej (CRS)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiającystosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 1) cena (C) – 60 pkt; 2) gwarancja mechaniczna (GMC) – 20 pkt 3) czas reakcji serwisowej (CRS) – 20 pkt

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;4) zdolności technicznej lub zawodowej:Cz.1a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował dostawę min. 3 szt. ciągników rolniczych wraz z osprzętem,b) Wykonawca powinien posiadać stację obsługi zlokalizowaną na terenie województwa wielkopolskiego.Cz.2a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował dostawę min. 3 szt. rębaków.b) Wykonawca powinien posiadać stację obsługi zlokalizowaną na terenie województwa wielkopolskiego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajdujesię on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów októrych mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy potwierdzające ich należyte wykonanie, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć dostaw, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył.b) wykaz stacji obsługi zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. * Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Część 1:Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty:-świadectwo homologacji na terenie RP,-deklaracja zgodności z normami UE na osprzęt do ciągnika,-karta gwarancyjna na ciągnik i osprzęt,-instrukcja obsługi ciągnika i osprzętu w języku polskim, -książka serwisowa w języku polskimCzęść 2:Dostarczone rębaki muszą być wyposażone w następujące dokumenty: -świadectwo homologacji na terenie RP,-deklaracja zgodności z normami UE,-karta gwarancyjna, -instrukcja obsługi w języku polskim-książka serwisowa w języku polskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

-dokument zawierający zestawienie parametrów technicznych oferowanego wyposażenia ciągnika wraz z osprzętem, marka, typ ,model - cz.1-deklaracja zgodności z normami UE na oferowany osprzęt do ciągników - cz.1-dokument zawierający zestawienie parametrów technicznych oferowanych rębaków, marka, typ, model - cz.2- kopia przykładowego świadectwa homologacji na terenie Polski oferowanych rębaków – cz. 2

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą powinny być złożone:1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 (dotyczące niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, formularze 3.1. i 3.2);2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (formularz 3.3), lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;3) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 i 10.6 (oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące niepodlegania wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu);4) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.4 (dotyczące robót/usług/dostaw, które wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy także spółek cywilnych);6) odpisu lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy (dotyczy także poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania;7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w ppkt. 6 powyżej; 8) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;9) dokument zawierający zestawienie parametrów technicznych oferowanego wyposażenia ciągnika wraz z osprzętem, marka, typ ,model - cz.110) deklarację zgodności z normami UE na oferowany osprzęt do ciągników - cz.1 11) kopię przykładowego świadectwa homologacji na terenie Polski oferowanych ciągników – cz.112) dokument zawierający zestawienie parametrów technicznych oferowanych rębaków, marka, typ, model - cz.213) kopię przykładowego świadectwa homologacji na terenie Polski oferowanych rębaków – cz. 2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część I – 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100). Część II – 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wnastępujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA nr 23 1020 4027 0000 1702 1520 5490.sesje przychodzące banku są o godzinie 11.30, 15.10 i 17.302) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6bust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299).Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanympodpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji(bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium nie może być utrudnione.Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 7.5 Instrukcji dla Wykonawców Tom I, Rozdział 1 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 1) Instrukcji dla Wykonawców Tom I, Rozdział 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie z pkt. 9.1 ppkt. 2) Instrukcji dla Wykonawców Tom I, Rozdział 1 SWZ, składane jest w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-22 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-22 15:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-21

2021-04-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca - Brdów
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI