Remont pomieszczeń administracyjnych na parterze budynku Parku Kultury, remont balkonu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont pomieszczeń administracyjnych na parterze budynku Parku Kultury, remont balkonu sali kinowej w budynku Parku Kultury
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStarachowice
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Termin składania wniosków2024-06-17
 • ZamawiającyPARK KULTURY
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-31
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00347205
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń administracyjnych na parterze budynku Parku Kultury, remont balkonu sali kinowej w budynku Parku Kultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PARK KULTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290623242

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Radomska 21

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@parkkultury.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: parkkultury.starachowice.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń administracyjnych na parterze budynku Parku Kultury, remont balkonu sali kinowej w budynku Parku Kultury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb43792a-1f5a-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00347205

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00055692/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pomieszczeń administracyjnych na parterze budynku Parku Kultury, remont balkonu sali kinowej w budynku Parku Kultury

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb43792a-1f5a-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: marek.zelazko@ekomuzeum.pl (nie
dotyczy składania ofert).
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO,
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
- Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach przy ul.
Wielkopiecowej 1
- Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony anych, z którym można kontaktować się:
- -listownie na adres: Małgorzata Zieja Park Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, tel. (41) 275-65-25.
-- przez e-mail: m.zieja@parkkultury.eu
-Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 18 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
- Obiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na zasadach
określonych w art. 8 oraz art. 74 ustawy PZP”.
- Dane osobowe będą przechowywane, na zasadach określonych w art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres min. 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania udzielonej gwarancji przekracza okres 4 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
- Obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny do dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy, w przypadku niepodania
danych nie będzie możliwy wybór oferty i zawarcie umowy;
- W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
- Osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu posiada:
-- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
-- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
-- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PK.260.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I –„Remont i przebudowa pomieszczenia administracyjnego.”
Roboty rozbiórkowe
• - wyburzenie ścianek działowych
• - wykucie muru dla przesunięcia okna
• - wykucie muru dla poszerzenia drzwi
• - wyburzenie części ściany nośnej
• - wykucie otworu drzwiowego w ścianie nośnej
• - demontaż podłogi z płytek gresowych
• - demontaż drzwi i okien
• - demontaż parapetów
• - demontaż opraw oświetleniowych
• - demontaż instalacji elektrycznej
• - demontaż pozostałych urządzeń sanitarnych
Roboty budowlane i wykończeniowe
• - wykonanie nadproży
• - wymurowanie słupa
• - wykonanie szklanej ściany działowej
• - wykonanie ścian działowych murowanych
• - wykonanie ścian działowych z płyty GK i ażurowych
• - zamurowanie otworów
• - wykonanie sufitu podwieszanego /w części/
• - montaż instalacji elektrycznej i oświetlenia
• - montaż stolarki okiennej i drzwiowej
• - wykonanie parapetów
• - wykonanie podłóg z płytek ceramicznych
• - wykonanie okładzin ściennych
• - wykonanie tynków gipsowych
• - malowanie ścian i sufitów
• - malowanie schodów stalowych po uprzednim zdjęciu farby i oczyszczeniu powierzchni
• - wykonanie poręczy przyściennej przy schodach stalowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium „cena oferty” (C): Liczba punktów = ( C min)/(Cb)* 60 gdzie: C min - najniższa cena
spośród wszystkich ofert Cb - cena badanej oferty. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena oferty” (C) podana
będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „cena
oferty” (C): 60 punktów.
2. Kryterium „okres gwarancji” (G):
2.1. Punkty w przedmiotowym kryterium będą przyznane w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedłużoną gwarancję w stosunku
do wymaganego przez Zamawiającego minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy. Uwaga: Okres o jaki Wykonawca
wydłuża gwarancję ponad wymaganie przez Zamawiającego minimum.
2.2. Wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego minimalnego okresu
gwarancji o okres powyżej.
2.3. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „okres gwarancji” (G): G = Gb/60 x 30 gdzie
G – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „okres gwarancji”, Gb – długość gwarancji ponad wymaganą długość
gwarancji minimalnej w miesiącach w badanej ofercie. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „okres gwarancji” (G)
podana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaka może uzyskać oferta w kryterium
„okres gwarancji” (G): 30 punktów.
3. Kryterium „doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy)” (Dkb):
3.1. Przedmiotowe kryterium dotyczy doświadczenia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia (dalej kierownik budowy).
3.2. Ocena oferty w przedmiotowym kryterium dokonana zostanie na podstawie złożonej przez Wykonawcę w ramach oferty
informacji, o której mowa w pkt. 13.1.2. SWZ.
3.3. Doświadczenie kierownika budowy będzie podlegać ocenie w zakresie liczby robót budowlanych wykonanych w latach 2019-
2024 przez dowolny podmiot (zwanych dalej „robotami budowlanymi”), w których kierownik budowy brał udział w charakterze
kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (gdy przepisy nie nakładały obowiązku prowadzenia robót przez kierownika budowy)
lub kierownika budowy ( gdy przepisy nakładały obowiązek prowadzenia robót przez kierownika budowy.
3.4. Punkty w przedmiotowy kryterium zostaną przyznane za liczbę robót budowlanych, w których kierownik budowy brał udział w
charakterze kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (gdy przepisy nie nakładały obowiązku prowadzenia robót przez
kierownika budowy) lub kierownika budowy (gdy przepisy nakładały obowiązek prowadzenia robót przez kierownika budowy)
zgodnie z poniższymi zasadami:
3.4.1. 0 pkt, gdy liczba robót wynosi nie więcej niż 1.
3.4.2. 1 pkt, gdy liczba robót wynosi 2.
3.4.3. 2 pkt, gdy liczba robót wynosi 3.
3.4.4. 3 pkt, gdy liczba robót wynosi 4.
3.4.5. 4 pkt, gdy liczba robót wynosi 5.
3.4.6. 5 pkt, gdy liczba robót wynosi 6.
3.4.7. 6 pkt, gdy liczba robót wynosi 7.
3.4.8. 7 pkt, gdy liczba robót wynosi 8.
3.4.9. 8 pkt, gdy liczba robót wynosi 9.
3.4.10. 9 pkt, gdy liczba robót wynosi 10.
3.4.11. 10 pkt, gdy liczba robót wynosi 11.
3.5. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych
(pełniącego funkcję kierownika budowy)” (Dkb): 10 punktów.
4. Ocena końcowa oferty w punktach: Ocena końcowa oferty w punktach zostanie wyliczona wg wzoru: Ok=C+G+Dkb. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej (Ok). Jeżeli
Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Zamawiający wybiera ofertę według zasad określonych w art. 248 i następny ustawy PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Remont balkonu Sali kinowej.
Roboty rozbiórkowe:
• Rozebranie drewnianych podłóg,
• Rozebranie konstrukcji drewnianej widowni podniesionej
• Rozebranie ścianek działowych drewnianych
• Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe
• Usuniecie gruzu z budynku
• Wywóz gruzu
• Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki
Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji podłogi i podestu pod fotele:
• Konstrukcja stalowa widowni wraz z wykonaniem projektu warsztatowego
• ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20˙cm
• Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho,
• Izolacja pozioma paroizolacja
Posadzki:
• Posadzki z wykładzin
Okładziny ścian:
• Wykonanie okładziny akustycznej ścian balkonu,
• Dostawa i montaż balustrad
• Renowacja istniejących słupów balkonu
Wyposażenie:
• Dostawa i montaż foteli kinowych
Instalacja oświetleniowa:
• Wykonanie projektu instalacji elektrycznej
• Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych,
• Dostawa i montaż linii oświetlenia LED
• Montaż na gotowym podłożu oświetlenia balkonu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium „cena oferty” (C): Liczba punktów = ( C min)/(Cb)* 60 gdzie: C min - najniższa cena
spośród wszystkich ofert Cb - cena badanej oferty. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena oferty” (C) podana
będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „cena
oferty” (C): 60 punktów.
2. Kryterium „okres gwarancji” (G):
2.1. Punkty w przedmiotowym kryterium będą przyznane w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedłużoną gwarancję w stosunku
do wymaganego przez Zamawiającego minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy. Uwaga: Okres o jaki Wykonawca
wydłuża gwarancję ponad wymaganie przez Zamawiającego minimum.
2.2. Wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego minimalnego okresu
gwarancji o okres powyżej.
2.3. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „okres gwarancji” (G): G = Gb/60 x 30 gdzie
G – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „okres gwarancji”, Gb – długość gwarancji ponad wymaganą długość
gwarancji minimalnej w miesiącach w badanej ofercie. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „okres gwarancji” (G)
podana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaka może uzyskać oferta w kryterium
„okres gwarancji” (G): 30 punktów.
3. Kryterium „doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy)” (Dkb):
3.1. Przedmiotowe kryterium dotyczy doświadczenia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia (dalej kierownik budowy).
3.2. Ocena oferty w przedmiotowym kryterium dokonana zostanie na podstawie złożonej przez Wykonawcę w ramach oferty
informacji, o której mowa w pkt. 13.1.2. SWZ.
3.3. Doświadczenie kierownika budowy będzie podlegać ocenie w zakresie liczby robót budowlanych wykonanych w latach 2019-
2024 przez dowolny podmiot (zwanych dalej „robotami budowlanymi”), w których kierownik budowy brał udział w charakterze
kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (gdy przepisy nie nakładały obowiązku prowadzenia robót przez kierownika budowy)
lub kierownika budowy ( gdy przepisy nakładały obowiązek prowadzenia robót przez kierownika budowy.
3.4. Punkty w przedmiotowy kryterium zostaną przyznane za liczbę robót budowlanych, w których kierownik budowy brał udział w
charakterze kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (gdy przepisy nie nakładały obowiązku prowadzenia robót przez
kierownika budowy) lub kierownika budowy (gdy przepisy nakładały obowiązek prowadzenia robót przez kierownika budowy)
zgodnie z poniższymi zasadami:
3.4.1. 0 pkt, gdy liczba robót wynosi nie więcej niż 1.
3.4.2. 1 pkt, gdy liczba robót wynosi 2.
3.4.3. 2 pkt, gdy liczba robót wynosi 3.
3.4.4. 3 pkt, gdy liczba robót wynosi 4.
3.4.5. 4 pkt, gdy liczba robót wynosi 5.
3.4.6. 5 pkt, gdy liczba robót wynosi 6.
3.4.7. 6 pkt, gdy liczba robót wynosi 7.
3.4.8. 7 pkt, gdy liczba robót wynosi 8.
3.4.9. 8 pkt, gdy liczba robót wynosi 9.
3.4.10. 9 pkt, gdy liczba robót wynosi 10.
3.4.11. 10 pkt, gdy liczba robót wynosi 11.
3.5. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych
(pełniącego funkcję kierownika budowy)” (Dkb): 10 punktów.
4. Ocena końcowa oferty w punktach: Ocena końcowa oferty w punktach zostanie wyliczona wg wzoru: Ok=C+G+Dkb. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej (Ok). Jeżeli
Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Zamawiający wybiera ofertę według zasad określonych w art. 248 i następny ustawy PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunku udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków: Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować następującymi osobami:
- Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy) – posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.
UWAGA: Doświadczenie ww. osoby podlegać będzie ocenie Zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym
mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, czyli art. 108 ust. 1 oraz art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. Dokumenty i oświadczenia załączane do oferty:
1) Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane/usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (wypełniony załącznik nr 5 do SWZ);
2) Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy PZP):
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania;
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu
Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 3;
II. Informacja na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. kierownika
robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy) – wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 4
do SWZ. Informację należy złożyć tylko w sytuacji gdy wykonawca będzie chciał uzyskać dodatkowe punkty w ramach
kryterium „doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art. 99 § 2 K.c.)
ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane
pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców i dołączone do składanej
oferty,
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
4) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta, składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
5) w miejscach dotyczących danych poszczególnych wykonawców (nazwa, adres, NIP, REGON, kategorię
przedsiębiorstwa, do której należy) należy wpisać stosowne dane dotyczące poszczególnych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym w pełnomocnictwie, występującym jako reprezentant pozostałych.
7) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez
Zamawiającego, czyli art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (treść oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do SWZ).
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (- wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 5 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; w
takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy Umowy, dla których zmiana przepisów będzie relewantna;
2) w przypadku opisanym w § 4 ust. 3-5 Umowy oraz w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji Umowy lub
zaistnienia przerw w jej wykonaniu leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie
terenu, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych prac, wstrzymania lub
ograniczenia środków finansowych Zamawiającego) lub wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, o
których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres
wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.
3) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót – poprzez zastosowanie tych materiałów lub urządzeń ze skutkiem
zmniejszenia kosztów lub uzyskania lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do
podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może
dotyczyć jedynie używanych przez Wykonawcę materiałów.
4) w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy – poprzez zastosowanie tej technologii ze skutkiem skrócenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztów, z
zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5) w przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Robót.
6) przypadku zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne – a nie można było
przewidzieć tego w dniu zawarcia Umowy.
7) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w takim przypadku zmianie mogą ulec te zapisy Umowy,
na które zmiana przepisów miała wpływ.
3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od momentu
wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie wraz z ewentualnymidokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może
zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
4. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami organizacyjnymi, nastąpią
poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany dotyczą, drugiej Stronie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-17 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć zapośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-17 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W celu ograniczenia liczby wykonawców zamawiający będzie stosował kryteria identyczne z kryteriami oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta została wybrana w toku postępowania jako najkorzystniejsza, w terminie 3 dni od momentu ogłoszenia wyników postępowania ma obowiązek złożyć kosztorys ofertowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie ogrodzenia panelowego - Kielce
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania15-06-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ogrodzenia panelowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI