Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI dla Uzdrowiska Lądek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLądek-Zdrój
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-06-07
 • ZamawiającyUzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-31
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00347204
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 4

1.5.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.kinal@uzdrowisko-ladek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-ladek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adc2cd42-1f59-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00347204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się WYŁĄCZNIE przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności Platformy Przetargowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole/proceedings w ZAKŁADCE NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.
Szczegóły związane z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi zostały zawarte w SWZ.
Wsparcie techniczne Platformy DLA WYKONAWCÓW jest dostępne pod tel. 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
od pn. - do pt. w godz.: 8:00-17:00
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu MUSI dysponować:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
LUB podpisem zaufanym,
LUB podpisem osobistym tj. podpisem elektronicznym e-dowód.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał jest administratorem danych. Dotyczy to w szczególności:
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wolności 4,
57-540 Lądek Zdrój;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@uzdrowisko-ladek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18, 19 oraz 74 ustawy Pzp.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”
Jednocześnie Zamawiający informuje że obowiązek informacyjny istnieje również po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest administratorem danych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).
Szczegółowe zapisy m.in. w tym zakresie zawiera SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.12.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – sukcesywna dostawa różnych produktów:

Główny kod CPV:
15800000-6 Różne produkty spożywcze

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:
15842300-5 Wyroby cukiernicze
15821200-1 Herbatniki słodkie
15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A. na podstawie złożonej oferty dla danej części w ilościach zgodnych z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

Szczegółowy zakres dostawy zawarty jest w załącznikach: opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz formularzu cenowym dla danej części. Nazwy: artykuły żywnościowe, produkty, towary stosowane są zamiennie do przedmiotu zamówienia objętego niniejszą procedurą.

Ilość faktycznego zapotrzebowania na artykuły żywnościowe może odbiegać od ilości wskazanych w formularzu cenowym dla danej części. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie dostarczonych produktów, towarów oraz wskazanych w formularzu cen jednostkowych dla danej części, w oparciu o składane przez Zamawiającego zapotrzebowanie dla danej części.

W przypadku zrealizowania dostawy mniejszej ilości produktów, towarów niż wynika to z ilości wskazanych w formularzu dla danej części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Dostarczane towary winny spełniać wszystkie wymagania przewidziane obowiązującym prawem, w szczególności wszelkie wymagania zawarte m.in. w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 poz. 1448 tj. ze zm.) oraz aktach wykonawczych.

Szczegółowy opis oraz warunki realizacji zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umownych (załączniku do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15842300-5 - Wyroby cukiernicze

15821200-1 - Herbatniki słodkie

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oraz waga:

Cena brutto (ogólna wartość zamówienia) dla danej części – 100%.

Każda część będzie osobno oceniana.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – sukcesywna dostawa produktów sypkich - m.in. przemiał ziarna;

Główny kod CPV:
15800000-6 Różne produkty spożywcze

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:
15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A. na podstawie złożonej oferty dla danej części w ilościach zgodnych z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

Szczegółowy zakres dostawy zawarty jest w załącznikach: opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz formularzu cenowym dla danej części. Nazwy: artykuły żywnościowe, produkty, towary stosowane są zamiennie do przedmiotu zamówienia objętego niniejszą procedurą.

Ilość faktycznego zapotrzebowania na artykuły żywnościowe może odbiegać od ilości wskazanych w formularzu cenowym dla danej części. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie dostarczonych produktów, towarów oraz wskazanych w formularzu cen jednostkowych dla danej części, w oparciu o składane przez Zamawiającego zapotrzebowanie dla danej części.

W przypadku zrealizowania dostawy mniejszej ilości produktów, towarów niż wynika to z ilości wskazanych w formularzu dla danej części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Dostarczane towary winny spełniać wszystkie wymagania przewidziane obowiązującym prawem, w szczególności wszelkie wymagania zawarte m.in. w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 poz. 1448 tj. ze zm.) oraz aktach wykonawczych.

Szczegółowy opis oraz warunki realizacji zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umownych (załączniku do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oraz waga:

Cena brutto (ogólna wartość zamówienia) dla danej części – 100%.

Każda część będzie osobno oceniana.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – sukcesywna dostawa różnych produktów – sekretariat;

Główny kod CPV:
15800000-6 Różne produkty spożywcze

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

15842300-5 Wyroby cukiernicze
15821200-1 Herbatniki słodkie
15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A. na podstawie złożonej oferty dla danej części w ilościach zgodnych z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

Szczegółowy zakres dostawy zawarty jest w załącznikach: opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz formularzu cenowym dla danej części. Nazwy: artykuły żywnościowe, produkty, towary stosowane są zamiennie do przedmiotu zamówienia objętego niniejszą procedurą.

Ilość faktycznego zapotrzebowania na artykuły żywnościowe może odbiegać od ilości wskazanych w formularzu cenowym dla danej części. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie dostarczonych produktów, towarów oraz wskazanych w formularzu cen jednostkowych dla danej części, w oparciu o składane przez Zamawiającego zapotrzebowanie dla danej części.

W przypadku zrealizowania dostawy mniejszej ilości produktów, towarów niż wynika to z ilości wskazanych w formularzu dla danej części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Dostarczane towary winny spełniać wszystkie wymagania przewidziane obowiązującym prawem, w szczególności wszelkie wymagania zawarte m.in. w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 poz. 1448 tj. ze zm.) oraz aktach wykonawczych.

Szczegółowy opis oraz warunki realizacji zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umownych (załączniku do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15842300-5 - Wyroby cukiernicze

15821200-1 - Herbatniki słodkie

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oraz waga:

Cena brutto (ogólna wartość zamówienia) dla danej części – 100%.

Każda część będzie osobno oceniana.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 – sukcesywna dostawa oleju;

15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A. na podstawie złożonej oferty dla danej części w ilościach zgodnych z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

Szczegółowy zakres dostawy zawarty jest w załącznikach: opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz formularzu cenowym dla danej części. Nazwy: artykuły żywnościowe, produkty, towary stosowane są zamiennie do przedmiotu zamówienia objętego niniejszą procedurą.

Ilość faktycznego zapotrzebowania na artykuły żywnościowe może odbiegać od ilości wskazanych w formularzu cenowym dla danej części. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie dostarczonych produktów, towarów oraz wskazanych w formularzu cen jednostkowych dla danej części, w oparciu o składane przez Zamawiającego zapotrzebowanie dla danej części.

W przypadku zrealizowania dostawy mniejszej ilości produktów, towarów niż wynika to z ilości wskazanych w formularzu dla danej części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Dostarczane towary winny spełniać wszystkie wymagania przewidziane obowiązującym prawem, w szczególności wszelkie wymagania zawarte m.in. w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 poz. 1448 tj. ze zm.) oraz aktach wykonawczych.

Szczegółowy opis oraz warunki realizacji zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umownych (załączniku do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oraz waga:

Cena brutto (ogólna wartość zamówienia) dla danej części – 100%.

Każda część będzie osobno oceniana.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 – sukcesywna dostawa wody.

15981000-8 Wody mineralne

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A. na podstawie złożonej oferty dla danej części w ilościach zgodnych z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

Szczegółowy zakres dostawy zawarty jest w załącznikach: opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz formularzu cenowym dla danej części. Nazwy: artykuły żywnościowe, produkty, towary stosowane są zamiennie do przedmiotu zamówienia objętego niniejszą procedurą.

Ilość faktycznego zapotrzebowania na artykuły żywnościowe może odbiegać od ilości wskazanych w formularzu cenowym dla danej części. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie dostarczonych produktów, towarów oraz wskazanych w formularzu cen jednostkowych dla danej części, w oparciu o składane przez Zamawiającego zapotrzebowanie dla danej części.

W przypadku zrealizowania dostawy mniejszej ilości produktów, towarów niż wynika to z ilości wskazanych w formularzu dla danej części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Dostarczane towary winny spełniać wszystkie wymagania przewidziane obowiązującym prawem, w szczególności wszelkie wymagania zawarte m.in. w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 poz. 1448 tj. ze zm.) oraz aktach wykonawczych.

Szczegółowy opis oraz warunki realizacji zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umownych (załączniku do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oraz waga:

Cena brutto (ogólna wartość zamówienia) dla danej części – 100%.

Każda część będzie osobno oceniana.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu:

a) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi jakakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

b) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi jakakolwiek z okoliczności wykluczających wskazanych ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 tj. ze zm.).

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.;

a) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

b) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

c) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania poniższych warunków:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

d) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania poniższych warunków:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z w/w oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest (na wezwanie Zmawiającego) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.) sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta - na ofertę składa się:
formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ oraz formularz cenowy dla danej części– w szczególności załączniki od nr 1a do nr 1e do SWZ.
Do przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 oraz od nr 1a do SWZ. W treści oferty należy zamieścić informacje zawarte w formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty zawarto w części VIII SWZ.
2) Pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej, bądź cyfrowe jego odwzorowanie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) MOCODAWCY, o ile ofertę składa pełnomocnik. Zamawiający dopuszcza również złożenie kopii pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w trybie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 tj.) tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum):

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 58 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo (przygotowanie zgodnie z zapisami ust. 9 pkt 2 części V SWZ) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w części IV SWZ „warunki udziału w postępowaniu”. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem (liderem).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 117 ust. 4 ustawy Pzp., dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedłożenia umowy współpracy (np. umowa konsorcjum), zawierającą, co najmniej:
- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym.
- wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lidera), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
zawiera załącznik do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych
postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
3. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w projektowanych
postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
5. Postanowienia które stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa OFERTĘ WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole/proceedings w ZAKŁADCE NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę przesiewacza elektrycznego z systemem przenośników - Chwałków
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania16-06-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę przesiewacza elektrycznego z systemem przenośników. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lądek-Zdrój: Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Sukcesywne dostawy pieczywa
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI