„Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBrzeg Dolny
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-09-15
 • ZamawiającyZespół Szkolno- Przedszkolny nr 1
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-06
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381061549

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wilcza 4

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zsp1.brzegdolny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp1.brzegdolny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-144abd5e-0f08-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003713/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Żywienie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Gabriela Latosi – Intendent
2) Jolanta Fryga – Dyrektor
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (warunki usługi) oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Sposób złożenia oferty wskazany jest w rozdziale 13 SWZ.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: biuro@zsp1.brzegdolny.pl.
3. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym ul. ul. Wilcza 4 reprezentowany przez Dyrektora;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możne się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: korzuch@infoic.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących2;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych3;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO4;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. ul. Wilcza 4 w Brzegu Dolnym, z podziałem na pakiety. Przedmiot zamówienia obejmuje też transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ. Ilości podane w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SWZ) są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.
Pakiet Nr 1 – nabiał

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia. Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe.
2) Zamawiający zastosuje prawo opcji w sytuacji, gdy konieczne będzie zamówienie przedmiotu zamówienia w ilości większej niż określona w załączniku nr 5 do SWZ „Formularz cenowy”.
3) Uruchomienie części objętej prawem opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego informacji o uruchomieniu opcji, podając jednocześnie planowaną do zakupu ilość przedmiotu zamówienia.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5) Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości artykułów spożywczych przewidzianych w zamówieniu podstawowym wyszczególnionych w formularzu cenowym - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Zamawiający, uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
a) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
b) cena jednostkowa artykułów zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w Formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zmian cen jednostkowych dokonanych zgodnie z zawartą umową,
c) jeśli przez upływem terminu na jaki została zawarta umowa, w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość przewidziana w zamówieniu podstawowym, zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta umowa.
7) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z prawem opcji zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Pakiet 1 - Nabiał 30%

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

l.p. Kryterium Opis Waga – udział w ocenie
1 Cena Cena oferty (z podatkiem VAT) 100 %
2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 15 SWZ i podana w „Formularzu oferty” (wg. wzoru zał. nr 2 do SWZ).
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = ................................................................................... x 100
Cena brutto oferty badanej

5. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w kryterium cena.
7. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. ul. Wilcza 4 w Brzegu Dolnym, z podziałem na pakiety. Przedmiot zamówienia obejmuje też transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ. Ilości podane w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SWZ) są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.
Pakiet Nr 2 – art. suche, jaja

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia. Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe.
2) Zamawiający zastosuje prawo opcji w sytuacji, gdy konieczne będzie zamówienie przedmiotu zamówienia w ilości większej niż określona w załączniku nr 5 do SWZ „Formularz cenowy”.
3) Uruchomienie części objętej prawem opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego informacji o uruchomieniu opcji, podając jednocześnie planowaną do zakupu ilość przedmiotu zamówienia.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5) Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości artykułów spożywczych przewidzianych w zamówieniu podstawowym wyszczególnionych w formularzu cenowym - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Zamawiający, uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
a) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
b) cena jednostkowa artykułów zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w Formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zmian cen jednostkowych dokonanych zgodnie z zawartą umową,
c) jeśli przez upływem terminu na jaki została zawarta umowa, w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość przewidziana w zamówieniu podstawowym, zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta umowa.
7) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z prawem opcji zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Pakiet 2 - Produkty suche, jaja 40%

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

l.p. Kryterium Opis Waga – udział w ocenie
1 Cena Cena oferty (z podatkiem VAT) 100 %
2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 15 SWZ i podana w „Formularzu oferty” (wg. wzoru zał. nr 2 do SWZ).
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = ................................................................................... x 100
Cena brutto oferty badanej

5. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w kryterium cena.
7. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. ul. Wilcza 4 w Brzegu Dolnym, z podziałem na pakiety. Przedmiot zamówienia obejmuje też transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ. Ilości podane w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SWZ) są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.
Pakiet Nr 3 – warzywa i owoce

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia. Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe.
2) Zamawiający zastosuje prawo opcji w sytuacji, gdy konieczne będzie zamówienie przedmiotu zamówienia w ilości większej niż określona w załączniku nr 5 do SWZ „Formularz cenowy”.
3) Uruchomienie części objętej prawem opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego informacji o uruchomieniu opcji, podając jednocześnie planowaną do zakupu ilość przedmiotu zamówienia.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5) Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości artykułów spożywczych przewidzianych w zamówieniu podstawowym wyszczególnionych w formularzu cenowym - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Zamawiający, uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
a) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
b) cena jednostkowa artykułów zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w Formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zmian cen jednostkowych dokonanych zgodnie z zawartą umową,
c) jeśli przez upływem terminu na jaki została zawarta umowa, w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość przewidziana w zamówieniu podstawowym, zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta umowa.
7) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z prawem opcji zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Pakiet 3 - Warzywa i owoce 40%

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

l.p. Kryterium Opis Waga – udział w ocenie
1 Cena Cena oferty (z podatkiem VAT) 100 %
2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 15 SWZ i podana w „Formularzu oferty” (wg. wzoru zał. nr 2 do SWZ).
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = ................................................................................... x 100
Cena brutto oferty badanej

5. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w kryterium cena.
7. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. ul. Wilcza 4 w Brzegu Dolnym, z podziałem na pakiety. Przedmiot zamówienia obejmuje też transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ. Ilości podane w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SWZ) są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.
Pakiet Nr 4 – mięso i wędliny

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia. Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe.
2) Zamawiający zastosuje prawo opcji w sytuacji, gdy konieczne będzie zamówienie przedmiotu zamówienia w ilości większej niż określona w załączniku nr 5 do SWZ „Formularz cenowy”.
3) Uruchomienie części objętej prawem opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego informacji o uruchomieniu opcji, podając jednocześnie planowaną do zakupu ilość przedmiotu zamówienia.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5) Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości artykułów spożywczych przewidzianych w zamówieniu podstawowym wyszczególnionych w formularzu cenowym - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Zamawiający, uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
a) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
b) cena jednostkowa artykułów zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w Formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zmian cen jednostkowych dokonanych zgodnie z zawartą umową,
c) jeśli przez upływem terminu na jaki została zawarta umowa, w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość przewidziana w zamówieniu podstawowym, zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta umowa.
7) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z prawem opcji zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Pakiet 4 - Mięso i wędliny 40%

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

l.p. Kryterium Opis Waga – udział w ocenie
1 Cena Cena oferty (z podatkiem VAT) 100 %
2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 15 SWZ i podana w „Formularzu oferty” (wg. wzoru zał. nr 2 do SWZ).
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = ................................................................................... x 100
Cena brutto oferty badanej

5. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w kryterium cena.
7. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. ul. Wilcza 4 w Brzegu Dolnym, z podziałem na pakiety. Przedmiot zamówienia obejmuje też transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ. Ilości podane w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SWZ) są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.
Pakiet Nr 5 – produkty suche inne

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15863000-5 - Herbata

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia. Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe.
2) Zamawiający zastosuje prawo opcji w sytuacji, gdy konieczne będzie zamówienie przedmiotu zamówienia w ilości większej niż określona w załączniku nr 5 do SWZ „Formularz cenowy”.
3) Uruchomienie części objętej prawem opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego informacji o uruchomieniu opcji, podając jednocześnie planowaną do zakupu ilość przedmiotu zamówienia.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5) Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości artykułów spożywczych przewidzianych w zamówieniu podstawowym wyszczególnionych w formularzu cenowym - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Zamawiający, uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
a) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
b) cena jednostkowa artykułów zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w Formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zmian cen jednostkowych dokonanych zgodnie z zawartą umową,
c) jeśli przez upływem terminu na jaki została zawarta umowa, w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość przewidziana w zamówieniu podstawowym, zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta umowa.
7) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z prawem opcji zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Pakiet 5 - Produkty suche inne 30%

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

l.p. Kryterium Opis Waga – udział w ocenie
1 Cena Cena oferty (z podatkiem VAT) 100 %
2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 15 SWZ i podana w „Formularzu oferty” (wg. wzoru zał. nr 2 do SWZ).
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = ................................................................................... x 100
Cena brutto oferty badanej

5. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w kryterium cena.
7. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. ul. Wilcza 4 w Brzegu Dolnym, z podziałem na pakiety. Przedmiot zamówienia obejmuje też transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ. Ilości podane w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SWZ) są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.
Pakiet Nr 6 – mrożonki + ryba mrożona

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia. Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe.
2) Zamawiający zastosuje prawo opcji w sytuacji, gdy konieczne będzie zamówienie przedmiotu zamówienia w ilości większej niż określona w załączniku nr 5 do SWZ „Formularz cenowy”.
3) Uruchomienie części objętej prawem opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego informacji o uruchomieniu opcji, podając jednocześnie planowaną do zakupu ilość przedmiotu zamówienia.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5) Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości artykułów spożywczych przewidzianych w zamówieniu podstawowym wyszczególnionych w formularzu cenowym - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Zamawiający, uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
a) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
b) cena jednostkowa artykułów zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w Formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zmian cen jednostkowych dokonanych zgodnie z zawartą umową,
c) jeśli przez upływem terminu na jaki została zawarta umowa, w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość przewidziana w zamówieniu podstawowym, zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta umowa.
7) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z prawem opcji zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Pakiet 6 - Mrożonki + ryba mrożona 40%

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

l.p. Kryterium Opis Waga – udział w ocenie
1 Cena Cena oferty (z podatkiem VAT) 100 %
2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 15 SWZ i podana w „Formularzu oferty” (wg. wzoru zał. nr 2 do SWZ).
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = ................................................................................... x 100
Cena brutto oferty badanej

5. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w kryterium cena.
7. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, a w szczególności wykaz środków transportu spełniających wymogi przepisów prawa dopuszczające je do transportu artykułów spożywczych określonych pakietów zamówienia, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie wykazu narzędzi (zał. nr 7 do SWZ) – dot. cz.1, 2, 3, 4, 5, 6.

Wykonawca przedstawi wykaz środków transportu na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych , a w szczególności wykaz środków transportu spełniających wymogi przepisów prawa dopuszczające je do transportu artykułów spożywczych określonych pakietów zamówienia, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik Nr 7 do SWZ (dot. cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę Wykonawcy powinny składać się co najmniej następujące dokumenty (katalog nie jest zamknięty, stanowi listę pomocniczą przy sporządzaniu oferty):
1) Formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ);
2) Uzupełniony formularz cenowy dla wybranego pakietu (załącznik nr 5 do SWZ);
3) Oświadczenie wskazane w rozdziale 6 ust. 1 SWZ (Załącznik Nr 3 do SWZ);
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (w przypadku gdy dotyczy);
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik Nr 4 do SWZ) - w przypadku gdy dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. W tym celu Zamawiający przygotował stosowną sekcję formularza ofertowego.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1)Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: a)przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji dostaw; b)zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 2)Zmiany cen jednostkowych w przypadku określonym w § 4 ust. 7 Umowy; 3)Pozostałe zmiany:
a)w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. zmniejszenie wartości zamówienia, skrócenie czasu dostaw);
b)w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nastąpi zmiana stawki VAT dla produktów objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto przedmiotu zamówienia i wysokości wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany podatku VAT jeszcze nie wykonano. c)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. terminu płatności faktury, zmiana okresu rozliczeniowego); d)przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; e)obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; f)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.g)Zmiana ilości zamawianych produktów żywnościowych względem przewidywanej, na mniejszą lub większą, w zależności od potrzeb wynikających np. ze zmniejszenia lub zwiększenia się liczby uczniów lub pracowników szkoły uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej, zmiany zapotrzebowania na ilości produktów, rezygnacji z realizacji części zamówienia, itp., w tym z powodu zdarzeń wynikających z epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 lub z uwagi na inne okoliczności, które powodują, że wykonanie umowy bez zmiany jej zakresu wywołałoby u Zamawiającego niekorzystne skutki z punktu widzenia celu realizacji umowy lub powodowałoby nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.h)Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innych zdarzeń spowodowanych epidemią lub inną siłą wyższą, w szczególności w przypadku zawieszenia nauki stacjonarnej w szkole, zamknięcia szkoły, skierowania poszczególnych klas na kwarantannę lub objęcie kwarantanną dzieci korzystających z obiadów, a także w przypadku zamknięcia stołówki szkolnej lub braku możliwości realizacji umowy z powodu zdarzeń spowodowanych epidemią lub siłą wyższą. Termin wykonania umowy może zostać skrócony o okres trwania ww. okoliczności.i)Rezygnacja z zamawiania danego produktu żywnościowego, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów prawa albo wprowadzenia zakazu sprzedaży danego produktu żywnościowego. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
j)Ceny jednostkowe produktów wymienionych w formularzach asortymentowo – cenowych mogą ulec zmianie z powodu okoliczności spowodowanych nieprzewidywalną i znaczącą zmianą (min. o 50 %) cen na rynku artykułów żywnościowych. (np. z powodów suszy, pomoru zwierząt, wzrostu cen importu, itp.) udowodnionej przez Wykonawcę. Potrzeba dokonania zmian cen powinna być przez Wykonawcę uzasadniona na piśmie. Zmiany te mogą być dokonywane nie częściej niż raz na kwartał.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-14

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie bransoletki - Legnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania24-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Posiadam okolo 20g złota glownie proba 585, w tym 2 lancuszki, meska bransoletka, obraczka, zawieszka i kolczyk. Prosze o informację czy bylaby mozliwosc zrobienia z tego jednej porzadnej meskiej bransoletki. Prosze o podanie koncowego kosztu jaki musialabym w zwiazku z tym ponieść. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI