Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń w ramach projektu „Nowa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁęczyca
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-09-14
 • ZamawiającyZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI GRODZKIEJ W ŁĘCZYCY
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-06
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI GRODZKIEJ W ŁĘCZYCY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000181361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. ALEJE JANA PAWŁA II 1

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 3883610

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tl2@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsimjg.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-130bc376-0f24-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00132558/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.zsimjg.org.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 253506,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 206102,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie pracowni zawodu Technik Analityk

4.2.6.) Główny kod CPV: 38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38300000-8 - Przyrządy do pomiaru

38433000-9 - Spektrometry

38436310-6 - Płyty grzejne

38652100-1 - Projektory

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

42912320-1 - Aparatura odpowietrzająca

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium:
1) Cena (C) = 60%
Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 60 pkt. Oferty o wyższych cenach otrzymają
proporcjonalnie mniej pkt.

Cena = Cena brutto najniższa spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu x 60%
Cena brutto oferty ocenianej

2) Okres gwarancji (G) = 30%

Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 30 pkt. Oferty o krótszych okresach gwarancji otrzymają proporcjonalnie mniej pkt.

- okres gwarancji: 48 miesięcy lub więcej – 30 pkt
- okres gwarancji: od 36 do 47 miesięcy – 10 pkt
- okres gwarancji: od 24 do 35 miesięcy – 5 pkt


Minimalny możliwy okres gwarancji: 24 miesiące.

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu udzielanej gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji określony SWZ (24 miesiące).


3) Termin wykonania zamówienia (T) = 10%

Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 10 pkt. Oferty o krótszych terminach dostawy otrzymają proporcjonalnie mniej pkt.

- Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021– 10 pkt
- Termin wykonania zamówienia: do 12.10.2021 - 5 pkt
- Termin wykonania zamówienia: do 22.10.2021 – 0 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu wg wzoru:

K = C + G + T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie pracowni zawodu Technik Fotografii i Multimediów

4.2.6.) Główny kod CPV: 38636000-2 - Specjalistyczne przyrządy optyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30216110-0 - Skanery komputerowe

30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

30237450-8 - Tablety graficzne

38425800-8 - Densytometry

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium:
1) Cena (C) = 60%
Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 60 pkt. Oferty o wyższych cenach otrzymają
proporcjonalnie mniej pkt.

Cena = Cena brutto najniższa spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu x 60%
Cena brutto oferty ocenianej

2) Okres gwarancji (G) = 30%

Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 30 pkt. Oferty o krótszych okresach gwarancji otrzymają proporcjonalnie mniej pkt.

- okres gwarancji: 48 miesięcy lub więcej – 30 pkt
- okres gwarancji: od 36 do 47 miesięcy – 10 pkt
- okres gwarancji: od 24 do 35 miesięcy – 5 pkt


Minimalny możliwy okres gwarancji: 24 miesiące.

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu udzielanej gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji określony SWZ (24 miesiące).


3) Termin wykonania zamówienia (T) = 10%

Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 10 pkt. Oferty o krótszych terminach dostawy otrzymają proporcjonalnie mniej pkt.

- Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021– 10 pkt
- Termin wykonania zamówienia: do 12.10.2021 - 5 pkt
- Termin wykonania zamówienia: do 22.10.2021 – 0 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu wg wzoru:

K = C + G + T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie pracowni zawodu Technik Ekonomista

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

30213100-6 - Komputery przenośne

38652100-1 - Projektory

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium:
1) Cena (C) = 60%
Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 60 pkt. Oferty o wyższych cenach otrzymają
proporcjonalnie mniej pkt.

Cena = Cena brutto najniższa spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu x 60%
Cena brutto oferty ocenianej

2) Okres gwarancji (G) = 30%

Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 30 pkt. Oferty o krótszych okresach gwarancji otrzymają proporcjonalnie mniej pkt.

- okres gwarancji: 48 miesięcy lub więcej – 30 pkt
- okres gwarancji: od 36 do 47 miesięcy – 10 pkt
- okres gwarancji: od 24 do 35 miesięcy – 5 pkt


Minimalny możliwy okres gwarancji: 24 miesiące.

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu udzielanej gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji określony SWZ (24 miesiące).


3) Termin wykonania zamówienia (T) = 10%

Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 10 pkt. Oferty o krótszych terminach dostawy otrzymają proporcjonalnie mniej pkt.

- Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021– 10 pkt
- Termin wykonania zamówienia: do 12.10.2021 - 5 pkt
- Termin wykonania zamówienia: do 22.10.2021 – 0 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu wg wzoru:

K = C + G + T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie pracowni zawodu Technik Informatyk

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

31224100-3 - Wtyki i gniazda

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

37453300-1 - Dyski

39241130-3 - Noże specjalistyczne

48820000-2 - Serwery

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium:
1) Cena (C) = 60%
Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 60 pkt. Oferty o wyższych cenach otrzymają
proporcjonalnie mniej pkt.

Cena = Cena brutto najniższa spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu x 60%
Cena brutto oferty ocenianej

2) Okres gwarancji (G) = 30%

Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 30 pkt. Oferty o krótszych okresach gwarancji otrzymają proporcjonalnie mniej pkt.

- okres gwarancji: 48 miesięcy lub więcej – 30 pkt
- okres gwarancji: od 36 do 47 miesięcy – 10 pkt
- okres gwarancji: od 24 do 35 miesięcy – 5 pkt


Minimalny możliwy okres gwarancji: 24 miesiące.

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu udzielanej gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji określony SWZ (24 miesiące).


3) Termin wykonania zamówienia (T) = 10%

Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 10 pkt. Oferty o krótszych terminach dostawy otrzymają proporcjonalnie mniej pkt.

- Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021– 10 pkt
- Termin wykonania zamówienia: do 12.10.2021 - 5 pkt
- Termin wykonania zamówienia: do 22.10.2021 – 0 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu wg wzoru:

K = C + G + T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp i
którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem
zamieszczonym poniżej oraz
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i
4 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. (art. 118 ust. 3 ustawy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ
-oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, ofertyczęściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wydłużenie terminu realizacji

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-14 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożeni oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-14 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-14

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę konfiguracji dwóch dekoderów Canal +. Rąbień
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania23-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, Zlecę naprawę konfiguracji dwóch dekoderów Canal +. Jeden działał, przestał, potem znowu działał i znowu przestał. W drugim pojawia się komunikat o braku karty. Aneta ustawiona jest prawidłowo. Znajdują się one na Rąbieniu koszty dojazdy po naszej stronie. Pozdrawiam, Katarzyna
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI