Dostawa artykułów spożywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w P

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzemyśl
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2021-10-19
 • ZamawiającyBieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-11
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00227445
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650186837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d60c19ab-2804-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012287/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Artykuły spożywcze, w tym: produkty sypkie, koncentraty, tłuszcze, przyprawy, produkty przetworzone, słodycze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/biosg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę SmartPZP, zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwaną dalej „Platformą”. Platforma jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Aby złożyć ofertę Wykonawca musi zarejestrować się na Platformie klikając przycisk „Załóż konto”. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce
„Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty oraz załączyć załączniki (w tym m.in. wypełniony Formularz ofertowy oraz inne dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale X Sekcja A SWZ), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173, 2320) lub podpis zaufany lub podpis osobisty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista
znajduje się pod adresem internetowym: https://www.nccert.pl/kontakt.htm. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/e-dowod/podpisosobisty. Wykonawca rejestrując się na Platformie akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: 1. Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego): Mozzilla Firefox ver. 65 ipóźniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11; Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek; System operacyjny Windows 7 i późniejsze. 2. Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP. Zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre). W przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web. Oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca zamieszcza na Platformie uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z „wszytym podpisem” (typ wewnętrzny), przy czym: 1. Dokumenty w formacie „pdf” należy podpisać tylko formatem PAdES. 2. Dokumenty w formacie innym niż „pdf” należy podpisać formatem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zakładania konta przez Wykonawcę na Platformie znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie internetowej Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg/elearning. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Z uwagi na limit znaków, pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tj. Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, za
pośrednictwem adresu e-mail: woi.biosg@strazgraniczna.pl; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia; odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p.; ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.; w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw); prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/SGMiŻ/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych - część I zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych - część II zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 15831200-4 - Cukier biały

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15321000-4 - Soki owocowe

15511210-8 - Mleko UHT

41100000-0 - Woda naturalna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych - część III zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 15864100-3 - Herbata w torebkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15821200-1 - Herbatniki słodkie

15861100-2 - Kawa palona

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej. Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w sekcji V pkt. 5.4.) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Rozdziale VIII pkt. 2 SWZ: Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną. Wzór oświadczenia Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami związanymi
z realizacją zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: Dokument właściwej Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że Wykonawca ze względu na charakter prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się pod stałym nadzorem Inspektora Sanitarnego, spełnia wymogi dotyczące standardów higieniczno-sanitarnych oraz ma wdrożony system bezpieczeństwa żywności HACCP, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokument właściwej Państwowej Inspekcji Sanitarnej

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, wg załączonego wzoru – Załącznik nr 1 do SWZ wraz z odpowiednią dla danej części zamówienia Tabelą nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 do Formularza ofertowego. 2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający może go
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w pkt. 14 Formularza ofertowego dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy: Wykonawca dokonuje czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców; Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Ww. oświadczenie składają odrębnie: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca
celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt. 2 SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający
spełnianie warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Ww. oświadczenie składają odrębnie: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca
celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych innych podmiotów w celu wykazania spełniania postawionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4
do SWZ. 7. Oświadczenie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. Sposób złożenia dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale X SWZ. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców, tworzących konsorcjum w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy konsorcjum, zawierającą co najmniej: zobowiązanie do wspólnej realizacji przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych Stron umowy; czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wspólników spółki cywilnej wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w niżej podanym zakresie: a. zmniejszenia lub zwiększenia w okresie obowiązywania umowy ilości poszczególnego asortymentu towaru wskazanego w załączniku do umowy, pod warunkiem nieprzekroczenia wartości brutto umowy, określonej w § 7 ust. 1, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, b. zmiany wartości brutto umowy, określonej w § 7 ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany stawek tego podatku, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w razie wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, mogących mieć wpływ na należyte wykonanie umowy na zasadach i w trybie odrębnie uregulowanym w przepisach prawa. 3. Zmiany postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie w formie aneksu z wyłączeniem postanowień określonych w pkt. 1 lit. a.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: W zakresie części I zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. W zakresie części II i III zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01.01.2022 r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję wypałki z blachy fi 1600 x 40 1 szt. gatunek jak najtańszy - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania30-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję wypałki z blachy fi 1600 x 40 1 szt. gatunek jak najtańszy St3s może być drugi gatunek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI