WYTWARZANIE I SUKCESYWNE DOSTARCZANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
WYTWARZANIE I SUKCESYWNE DOSTARCZANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG UM PRZEMYŚLA ORAZ ODBIÓR WYCOFANYCH Z OBROTU TABLIC REJESTRACYJNYCH I ICH ZŁOMOWANIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzemyśl
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-10-19
 • ZamawiającyGmina Miejska Przemyśl
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-11
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00227595
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
WYTWARZANIE I SUKCESYWNE DOSTARCZANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG UM PRZEMYŚLA ORAZ ODBIÓR WYCOFANYCH Z OBROTU TABLIC REJESTRACYJNYCH I ICH ZŁOMOWANIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Przemyśl

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900341

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@um.przemysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYTWARZANIE I SUKCESYWNE DOSTARCZANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG UM PRZEMYŚLA ORAZ ODBIÓR WYCOFANYCH Z OBROTU TABLIC REJESTRACYJNYCH I ICH ZŁOMOWANIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-679d2f4c-2a74-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002188/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Sukcesywne dostarczanie tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Urzędu Miasta Przemyśla oraz odbiór wycofanych z obrotu tablic rejestracyjnych i ich złomowanie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl.
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z nią)
Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie
dedykowanej niniejszemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o przekazywanie pytań również w
formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. Korespondencja przesłana do
Zamawiającego nie może być szyfrowana.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się sygnaturą akt pod którą prowadzone postępowanie – sygnatura akt znajduje się na
stronie tytułowej SWZ oraz w pkt 4.1.2) ogłoszenia o zamówieniu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu
złożenia oferty i komunikowania się z Zamawiającym nie jest konieczne posiadanie przez Wykonawcę
konta Użytkownika na Platformie, Wykonawca musi natomiast posiadać aktywne konto poczty
elektronicznej (e-mail). Adres e-mail, którego Wykonawca chce używać do komunikowania się w
postępowaniu Wykonawca podaje w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.
Adres e-mail wskazany w Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem, który Wykonawca
wskaże na Platformie zakupowej przesyłając Ofertę. Na stronie postępowania wskazany jest link do
Instrukcji dla Wykonawców.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin.
3. Jeśli Wykonawca będzie chciał założyć konto Użytkownika na Platformie wówczas konieczne jest
posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Adres e mail wskazany
w Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem używanym przez Wykonawcę/Użytkownika do
obsługi jego konta na Platformie. Po zarejestrowaniu się na Platformie Wykonawca będzie miał dostęp
do Instrukcji dla Wykonawców również pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy to 150 MB, dopuszczalna
ilość plików to 10.
5. Korzystanie z Platformy odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w
Regulaminie.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,
oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na
www.platformazakupowa.pl.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu, jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37 700 Przemyśl;
2) Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Miejskiej Przemyśl jest Pan Przemysław Popiel, kontakt:
za pomocą poczty tradycyjnej:
Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl,
za pomocą poczty elektronicznej:
adres e-mail: bbi@um.przemysl.pl,
telefoniczny:
telefon: +48 16 675 21 14;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5
lat liczone od pierwszego dnia roku następnego po roku, w którym zakończono postępowanie o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 ROD...

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i sukcesywne dostarczanie tablic rejestracyjnych dla
potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Urzędu Miasta Przemyśla oraz odbiór
wycofanych z obrotu tablic rejestracyjnych i ich złomowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30195000-2 - Tablice

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928472-7 - Oznakowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na dostawę dodatkowo 1500
tablic z pozycji nr 1 Załącznika nr 5 do SWZ (Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa) w
przypadku wyczerpania zamówienia podstawowego przed terminem zakończenia umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Ceny”
3. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych oraz
tablic dodatkowych”
4. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Termin dostawy tablic rejestracyjnych”
5. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji”
6. Zamawiający utworzy „listę rankingową”, na którą wpisane zostaną wszystkie oferty niepodlegające
odrzuceniu.
7. Na pierwszym miejscu „listy rankingowej” znajdzie się oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś kolejne
miejsca będą zajmowały oferty z mniejszą liczbą punktów malejąco – na ostatnim miejscu „listy
rankingowej znajdzie się oferta z najmniejszą liczbą punktów.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą
sumę punktów przyznanych w ramach powyższych kryteriów.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert
zostały określone w Rozdziale XXXVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych oraz tablic dodatkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy tablic rejestracyjnych

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na tablice rejestracyjne

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca był wpisany do rejestru produkujących tablice
rejestracyjne wydane przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę
przedsiębiorcy wymagane przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021. poz. 450 z późn. zm.) lub koncesji lub zezwolenia lub
licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podst. art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnego na dzień złożenia wpisany
do rejestru produkujących tablice rejestracyjne wydane przez marszałka województwa właściwego ze
względu na siedzibę przedsiębiorcy wymagane przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym lub
koncesji lub zezwolenia lub licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowych środków
dowodowych – zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym, tj. aktualny certyfikat wydany przez Instytut Transportu
Samochodowego w Warszawie potwierdzający zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów
służących do ich produkcji z wymaganymi warunkami technicznymi określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów (Dz.U.2017.2355 z późn. zm.). Wykonawca może zamiast Certyfikatu złożyć
równoważny dokument wystawiony przez podmioty mające siedzibę w innym państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa powyżej,
może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków
zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków
zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków
zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego
zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XXXI SWZ, wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, wówczas Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XXXI;
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców zaś oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu ten z wykonawców który dany warunek spełnia z
zaznaczeniem, który warunek postawiony przez Zamawiającego jest spełniony przez danego
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy
składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do
SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wypełniając
formularz oferty, w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, podają
nazwy i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają ofertę za
pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.
3. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej, w jednym z formatów danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z
2021 r., poz. 670 z późn. zm.), to znaczy, że musi być sporządzona w jednym z formatów
wymienionych w Załączniku Nr 2 (część dotycząca danych zawierających dokumenty tekstowe)
do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Oferta musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym,
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zapisów umowy w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian powszechnie
obowiązującego prawa – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania
postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego;
2) zmiany lub dopuszczenia lub rezygnacji z podwykonawcy, przy czym, jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dotyczącej sposobu i formy złożenia oferty dostępnej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-19 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-17

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę kolportaż reklam/gazetek - Tarnobrzeg
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania01-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę kolportaż reklam/gazetek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.