TP-12/24 Dostawa i wymiana 12 sztuk źródeł promieniotwórczych IR-192 do aparatu Microselectron...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
TP-12/24 Dostawa i wymiana 12 sztuk źródeł promieniotwórczych IR-192 do aparatu Microselectron HDR V3 sn: 10852, utylizacja zużytych źródeł oraz obsługa serwisowa aparatu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-03-27
 • ZamawiającyZachodniopomorskie Centrum Onkologii
 • Data publikacji ogłoszenia2024-03-15
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00246540
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
TP-12/24 Dostawa i wymiana 12 sztuk źródeł promieniotwórczych IR-192 do aparatu Microselectron HDR V3 sn: 10852, utylizacja zużytych źródeł oraz obsługa serwisowa aparatu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000817391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzałowska 22

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-730

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914251409

1.5.8.) Numer faksu: 914251406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@onkologia.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://onkologia.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

TP-12/24 Dostawa i wymiana 12 sztuk źródeł promieniotwórczych IR-192 do aparatu Microselectron HDR V3 sn: 10852, utylizacja zużytych źródeł oraz obsługa serwisowa aparatu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8bf4d63f-d55c-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00246540

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00052011/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa i wymiana 4 sztuk źródeł promieniotwórczych IR-192 do aparatu Microselectron HDR V3 sn: 10852, utylizacja zużytych źródeł oraz obsługa serwisowa aparatu (przez okres 2 lat).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8bf4d63f-d55c-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCAMI odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-8bf4d63f-d55c-11ee-a3b5-e25d731b0da9
4. WYKONAWCA zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452, dalej: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów).
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (Dz.U.2017 poz. 2247, dalej: rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik),
lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/ wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZAMAWIAJĄCY przedkłada, poniżej, informację dotyczącą danych osobowych osób działających w imieniu WYKONAWCY na etapie przygotowania i złożenia oferty, oraz na etapie realizacji zamówienia:
1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ul. Strzałowska 22; 71-730 Szczecin,
2) inspektorem ochrony danych osobowych u ZAMAWIAJĄCEGO jest Jacek Motylewski,
kontakt: adres e-mail iod@onkologia.szczecin.pl, nr telefonu 91 42 51 410, wewn. 621,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego TP-12/24 – Dostawa i wymiana 12 sztuk źródeł promieniotwórczych IR-192 do aparatu Microselectron HDR V3 sn: 10852, utylizacja zużytych źródeł oraz obsługa serwisowa aparatu,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 18 Ustawy,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację zamówienia jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy,
7) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) osoby działające w imieniu WYKONAWCY mają prawo:
- do dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
- do sprostowania lub uzupełnienia ich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgłoszenie takiego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobom działającym w imieniu WYKONAWCY nie przysługuje prawo:
- do usunięcia danych osobowych,
- do przenoszenia danych osobowych,
- do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
ZAMAWIAJĄCY przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną ZAMAWIAJĄCEMU w związku z prowadzonym postępowaniem, i które ZAMAWIAJĄCY pozyska od WYKONAWCY biorącego udział w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-12/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 691200,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana 12 sztuk źródeł promieniotwórczych IR-192 do aparatu Microselectron HDR V3 sn 10852, utylizacja zużytych źródeł oraz obsługa serwisowa aparatu, użytkowanego na Oddziale Klinicznym Radioterapii.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ – Konfiguracja sprzętu, wykaz i zakres usług serwisowych, harmonogram dostaw źródeł.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Oddział Kliniczny Radioterapii w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.
4. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09344000-2 – Izotopy promieniotwórcze.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę 12 sztuk źródeł promieniotwórczych IR-192 do aparatu Microselectron HDR V3 sn 10852,
2) usługę związaną z odbiorem zużytych źródeł, ich utylizację, dostawę nowych wraz z wymianą i serwisem, zgodnie z procedurą producenta,
3) komplet części zużywalnych do aparatu Microselectron HDR V3
sn 10852, na czas zawarcia umowy, dostarczany w komplecie raz na rok.
6. WYKONAWCA winien wykonywać usługi serwisu zgodnie z instrukcją używania urządzenia, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.
7. Przeglądy okresowe urządzenia będą wykonywane każdorazowo przy wymianie źródła.
8. Zamówienie należy zrealizować z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
9. ZAMAWIAJĄCY nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.
10. ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem podwykonawców, jeżeli są już znani.
11. ZAMAWIAJĄCY żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia WYKONAWCA podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia jeżeli są już znani. WYKONAWCA zawiadamia ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
12. Klauzula równoważności: W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, i przyjąć należy, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, i przyjąć należy, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (w szczególności innego niż podany "z nazwy" przez ZAMAWIAJĄCEGO w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o nie gorszych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w opisie przedmiotu zamówienia. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć, jakości osiąganych wyników ani negatywnie wpłynąć na prawidłowe użytkowanie lub funkcjonowanie produktu lub usługi zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ w ofercie produktów/ usług równoważnych do produktów/ usług wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać,
że oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09344000-2 - Izotopy promieniotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
1. cena: 60%
2. czas przyjazdu WYKONAWCY do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w celu usunięcia awarii: 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przyjazdu WYKONAWCY do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w celu usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

ZAMAWIAJĄCY wymaga następujących przedmiotowych środków dowodowych, które należy załączyć do oferty:
1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia:
1.1. Autoryzacji producenta urządzeń potwierdzającej, że WYKONAWCA jest oficjalnym i autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzeń przewidzianych do serwisowania oraz w zakresie dostawy i wymiany źródeł promieniotwórczych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Autoryzacja producenta urządzeń potwierdzająca, że WYKONAWCA jest oficjalnym i autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzeń przewidzianych do serwisowania oraz w zakresie dostawy i wymiany źródeł promieniotwórczych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, ww. oświadczenie składa każdy z WYKONAWCÓW.
4. Wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ, zawierający szczegółowe koszty przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z WYKONAWCÓW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. ZAMAWIAJĄCY, dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian, które będą dla niego korzystne lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania umowy, w szczególności takich, które nakładać będą na ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ obowiązki związane z dostosowaniem przedmiotu umowy do nowych regulacji, z tym zastrzeżeniem, że zmiana możliwa jest tylko w zakresie niezbędnym do uwzględnienia nowych przepisów.
2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza także wprowadzenie zmian do umowy w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 455 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, formalno-organizacyjna, danych teleadresowych, osób wskazanych do kontaktów między stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-27 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: WYKONAWCA przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez ZAMAWIAJĄCEGO na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-27 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Gryfice
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania16-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI