Sukcesywna dostawa 450 ton siana i 350 ton słomy na potrzeby WTWK-Partynice.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa 450 ton siana i 350 ton słomy na potrzeby WTWK-Partynice.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-02-28
 • ZamawiającyWROCŁAWSKI TOR WYŚCIGÓW KONNYCH - PARTYNICE
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-19
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00209260
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa 450 ton siana i 350 ton słomy na potrzeby WTWK-Partynice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WROCŁAWSKI TOR WYŚCIGÓW KONNYCH - PARTYNICE

1.3.) Oddział zamawiającego: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022204984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięska 2

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-033

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 713334519

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.lugowska@torpartynice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.torpartynice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rekreacja, sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa 450 ton siana i 350 ton słomy na potrzeby WTWK-Partynice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d170b21-cf1a-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048769/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa 450 ton siana i 350 ton słomy na potrzeby Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d170b21-cf1a-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia (stanowiący załącznik nr 5 do SWZ), dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) zwanego dalej w treści „rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych” oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2415).
Dokumenty elektroniczne sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (stanowiący załącznik nr 8 do SWZ).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
ewa.lugowska@torpartynice.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie art.
13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
 administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach ofertowych jest Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice z siedzibą przy ul. Zwycięskie 2, 53-033 Wrocław tel. 713398364 e-mail: biuro@torpartynice.pl
 inspektor ochrony danych osobowych, e-mail: iod@torpartynice.pl dane adresowe ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Sukcesywna dostawa 450 ton siana i 350 ton słomy na potrzeby WTWK-Partynice”.
 znak postępowania: WTWK - Partynice ZP/PN/01/2024 prowadzonym
w trybie podstawowym;
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
 dane osobowe będą przechowywane, stosownie do art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz uregulowań wewnętrznych Zamawiającego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WTWK-Partynice ZP/PN/01/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 450 000 kg tj. 450 ton siana.

1) Siano łąkowe z domieszką lucerny zbiór z 2023 r. i 2024 r. na paszę dla koni. Siano ma być przechowywane pod dachem, nie do przyjęcia jest siano pochodzące ze stogów - siano zbierane z dala od ciągów komunikacyjnych, lotnisk, terenów zalewowych i podmokłych nieprzerośnięte, pozbawione obcych zapachów, odpowiednio wysuszone- skład botaniczny: 10% traw wysokich, 85% traw niskich, 5% ziół- ocena organoleptyczna: barwa zielona lub bladozielona, duży udział liści, zapach specyficzny dla siana- wilgotność dostarczonego siana nie może przekraczać 15%.Zamawiający nie dopuszcza dostawy siana o następujących cechach: udział w składzie botanicznym siana turzyc, trzciny i roślin charakterystycznych dla gleb kwaśnych tzn., szczawic, jaskry- zbyt duży udział w składzie botanicznym traw wysokich ( powyżej 10%)- zawartość w sianie chwastów i roślin trujących, - stwierdzenie w ocenie organoleptycznej siana jednej z następujących cech towaru: twarde, zdrewniałe łodygi , kolor żółty lub brązowy, wyługowanie deszczami, stęchłe, zapleśniałe (występowanie zarodników i zapachu pleśni) Preferowane jest siano pochodzące z 1 pokosu.
W przypadku stwierdzenia, że siano nie odpowiada wymaganiom zamawiającego ze względu na posiadanie cech, o których mowa powyżej, dostawa nie zostanie przyjęta, a Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w terminie 1 dnia od daty stwierdzenia wad, siana spełniającego wymagania jakościowe w ilości odpowiadającej wadliwej dostawie.
2) Z uwagi na bezpieczeństwo i jakość składowania Zamawiający wymaga aby siano dostarczane było w tzw. dużych balach każdy o masie około 200 - 250 kg i średnicy 120 cm
3) Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw. Pojedyncze dostawy realizowane będą na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego w formie: ( telefonicznie lub e-mailem), w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od daty otrzymania zamówienia. Przewidywana - niezobowiązująca Zamawiającego podana do celów poglądowych- częstotliwość dostaw: to 1-4 razy w miesiącu w ilości łącznej ok. 36000 kg tj. 36 ton.
Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice własnym transportem i na własne ryzyko. Wobec tego Wykonawca koszty transportu musi wliczyć w cenę siana.. Odbiór siana odbywać się będzie na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice, ul. Zwycięska 2 we Wrocławiu na podstawie dokumentu WZ wystawionego przez Wykonawcę z informacją dotyczącą ilości dostarczonego siana. Z uwagi na charakter Jednostki dostawa i związany z nią rozładunek siana może nastąpić tylko i wyłącznie we wczesnych godzinach rannych tj. pomiędzy 07:00 – 08:00 Po tych godzinach dostawa nie będzie przyjęta do stajni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03114200-5 - Siano

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 350 000 kg tj. 350 ton słomy.
Wymagania dotyczące sukcesywnej dostawy słomy:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa słomy z przeznaczeniem na ściółkę i paszę dla koni wraz z jej transportem do Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice we Wrocławiu ul. Zwycięska 2.
1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Słoma żytnia lub pszenno - żytnia musi charakteryzować się wyraźnym żółto-złotym kolorem ( bez ciemniejszych przebarwień) oraz świeżym zapachem.
Zamawiający nie dopuszcza dostawy słomy przechowywanej w stogu o następujących cechach:- wilgotność słomy powyżej 15% - zapleśniała lub zawilgocona Musi być wolna od zanieczyszczeń ze szczególnym uwzględnieniem roślin szkodliwych, chorób i widocznych gołym okiem śladów odchodów gryzoni i zanieczyszczeń ziemią. Niedopuszczalne są ogniska i naloty pleśniowe, słoma nie może być zaparzona, skiśnięta i zatęchła.
2) W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonej słomie Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia całej dostawy bądź części słomy w której stwierdzono wady. Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego słomę spełniającą wymagania jakościowe, określone w umowie w ilości odpowiadającej wadliwej dostawie.
3) Z uwagi na bezpieczeństwo i jakość składowania Zamawiający wymaga aby słoma dostarczana była w tzw. dużych balach, o masie około 150 kg- 180 kg i średnicy 120 cm Wyjątek stanowi ilość 20-30 ton, które Zamawiający będzie potrzebował w małej kostce.
4) Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03114100-4 - Słoma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że w zakresie wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedną dostawę siana dla Zadania nr 1 i/lub 1 dostawę słomy dla Zadania nr 2 jako paszę w wypadku Zadania nr 1 lub ściółki- Zadanie nr 2 dla zwierząt hodowlanych, trenowanych, koni, zwierząt wystawowych np. do Ogrodu Zoologicznego lub Stadniny koni lub do stajni rekreacyjnych, wyścigowych itp. o wartości co najmniej 297000,00 zł brutto dla Zadania nr 1 i 144500,00 zł brutto dla Zadania nr 2 w skali dwunastu miesięcy, a jeżeli dostawy są w trakcie wykonywania, a ich realizacja nie trwa dłużej niż 12 miesięcy, musza być zrealizowane na dzień składania ofert, na wartość odpowiadającą proporcjonalnie wartości wynikającej z okresu wykonywanej dostawy z zastrzeżeniem, że gdyby dostawa była zrealizowana a jej realizacja wynosiłaby 12 miesięcy to wartość tej dostawy równałaby się kwocie co najmniej 297000,00 zł. brutto dla Zadania nr 1 i 144500,00 zł brutto dla Zadania nr 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga wykazu dostaw( wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ)wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, tj. oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez:
a) Wykonawcę,
b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w
zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym w § 4 ust. 1
umowy, w przypadku zmiany:
1) obowiązującej wysokości stawki podatku VAT od towarów i usług i podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002r.o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o
pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę.
2. Wszelkie zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych
10
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
5. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 4)
mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na
Wykonawcy.
6. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2), pkt 3) i
pkt 4) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w ty, m.in. kopie umów zanonimizowanych z pracownikami realizującymi przedmiot umowy, dokumenty/deklaracje ZUS:
1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na
koszty wykonania zamówienia,
2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2),
pkt 3) i pkt 4) wpłynie na wysokość wynagrodzenia.
7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 6 niniejszego
paragrafu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-15

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prostowanie wału korbowego w kosiarce NAC- Piotrków Trybunalski
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania10-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prostowanie wału korbowego w kosiarce NAC. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI