Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej podczas spotkania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej podczas spotkania podsumowującego realizację projektu pn. „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2024-02-27
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-19
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00209057
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej podczas spotkania podsumowującego realizację projektu pn. „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930156216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale 31-33

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 8714324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej podczas spotkania podsumowującego realizację projektu pn. „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00730050-cf1a-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00017670/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Usługi hotelowo-gastronomiczne, Projekt ,,Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości’’ Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr NMF/PA20/031 pn: „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – Program Sprawy Wewnętrzne

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w za pośrednictwem
platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:
platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej: monika.andruszkieiwcz@wr.policja.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub
FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze
internetowe. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika
aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana
dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, Uwaga: od dnia 17 sierpnia 2021 r. ze względu na zakończenie wspierania
przeglądarki Internet Explorer prze firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne.
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez
platformazakupowa.pl).
4. Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
5. Każdorazowo jeśli w niniejszej SWZ jest mowa o opatrzeniu/podpisaniu dokumentu/oświadczenia kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, Zamawiający wymaga, aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny – spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 oraz
2320).
6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe
spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx,
.txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff. .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a,
.mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, ,rng, .xsl, .xslt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE
L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040
Wrocław.
b. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod.kwp@wr.policja.gov.pl, tel. 47 8713598
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1 Pzp.
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt ; W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres określony przepisami o przechowywaniu i
archiwizacji dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych z UE od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i będą skutkować brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu zamówienia
(brakiem możliwości zawarcia umowy);
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych):
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, z tym, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie
ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUZ-2380-015-043-015/2024/MA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 106845,53 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 73186,55 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej podczas spotkania podsumowującego realizację projektu pn. „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – Program Sprawy Wewnętrzne

4.2.6.) Główny kod CPV: 55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ (w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku Nr 2 do SWZ (w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy przedstawiają:
- oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 5.2.).
zawartą w pkt 5.2 powyżej).
Uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów
1. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ
(o niepodleganiu wykluczeniu) albo pełnomocnictwa, lub będą one niekompletne lub będą zawierały błędy, Zamawiający
wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
a. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
b. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
2. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne na dzień ich złożenia.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, w tym pełnomocnictwa oraz innych dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania.
4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe (jeżeli
były wymagane) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
3. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ.
4. Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2
ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument
ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z
Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W
przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i
sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy przedstawiają:
- oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 5.2.).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający określił możliwe zmiany postanowień umowy w § 7 Projektowanych postanowień umowy.
2. Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a. Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w § 3 IPU w przypadku wystąpienia działania Siły wyższej;
b. Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w § 3 IPU w przyczyn od niego niezależnych np. wystąpienia ważnych okoliczności związanych z obowiązkami służbowymi, w których uczestnicy spotkania nie będą mogli przybyć w umówionym terminie. Zamawiający o niemożliwości odbycia spotkania w wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem określonym w art. 3 niniejszej umowy. Termin spotkania zostanie przesunięty maksymalnie o 10 dni.
c. Zamawiający ma prawo do odpowiedniej zmiany treści umowy lub jej załączników w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy lub jej załączników.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Usługa będzie realizowana w dniach od 13 do 15 marca 2024 r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zapewnienie noclegu z wyżywieniem w dniach 13-14.05.2024 r. - Lubachów
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania09-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zapewnienie noclegu w dniach 13-14.05.2024 r. wraz z wyżywieniem dla 17 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI