Dostawa wraz z montażem i demontażem oraz najem zespołu kontenerów na terenie Szkoły...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa wraz z montażem i demontażem oraz najem zespołu kontenerów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKomorniki
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-07-28
 • ZamawiającyGmina Komorniki
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-20
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00120479
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z montażem i demontażem oraz najem zespołu kontenerów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Komorniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stawna 1

1.5.2.) Miejscowość: Komorniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-052

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48618107751

1.5.8.) Numer faksu: +48618107985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@komorniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.komorniki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem i demontażem oraz najem zespołu kontenerów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c01dad6f-e4a1-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000419/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Najem kontenerów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/komorniki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/komorniki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, a) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, b) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., c) włączona obsługa JavaScript, d) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, e) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, f) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg
(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Zamawiający rekomenduje, by nie stosować powszechnych formatów: .rar .gif .bmp .numbers .pages, gdyż nie są one dopuszczone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10 MB,
oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5 MB. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie
plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca m.in. złożenia i wycofania oferty znajduje się bezpośrednio na platformie. Oferta wraz z załącznikami musi zostać w ogólnie przyjętych formatach danych i złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym albo podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozp. Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki;- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Krzysztof Kozik, kontakt: adres e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, telefon/ +48 792 304 042;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;• na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust.
3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o powyższych zasadach każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 1 – Formularza ofertowego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Dostawa wraz z montażem i demontażem oraz najem zespołu kontenerów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach. Przed realizacją należy wytyczyć geodezyjnie obiekt realizowany w terenie oraz wykonać podwaliny fundamentowe stanowiące podpory ram kontenerów. 1.2. Lokalizacja: teren szkolny przy Szkole Podstawowej im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach, ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska, gm. Komorniki. 1.3. Przeznaczenie: Zespół kontenerów będzie usytuowany po południowej stronie terenu szkoły (rys. 1 - plan zagospodarowania, stanowiący załącznik nr 1 do umowy), zgodnie z technologią określoną przez producenta. 1.4. Zespół kontenerów powinien zawierać osiem klas o pow. ok 40 m2, korytarz, 3 sanitariaty (damski i męski oraz dla nauczycieli), pomieszczenie dla nauczycieli o pow. ok. 14 m2. 1.5. Przedstawiona forma zespołu kontenerów (rysunek 2, stanowiący załącznik nr 2 do umowy) i zastosowane rozwiązania zostały zdeterminowane przez warunki wynikające z warunków zagospodarowania działki, na której znajduje się budynek szkolny. 1.6. Projektowany zespół zasilany będzie w niezbędne media z instalacji elektrycznej, wod-kan zlokalizowanych z istniejącym budynku szkoły. 1.7. Uwaga: pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) Zgodnie z tą definicją przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia winne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: (...) obiekty kontenerowe”. 1.8. Prace przygotowawcze: - przed realizacją wytyczyć geodezyjnie obiekt realizowany w terenie, - wykonać podwaliny fundamentowe stanowiące podpory ram kontenerów. 1.9. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne a. KONSTRUKCJA NOŚNA SEGMENTU
konstrukcja z profili zimnogiętych o grubości 2-4 mm zabezpieczona antykorozyjnie b. DACH od zewnątrz : ocynkowana blacha stalowa o grubości min. 0,55 mm, wełna mineralna min. 100 mm, dopuszczalne obciążenie 1,25 kN/m2 c. SUFIT Płyta wiórowa o gr. min. 10 mm; d. PODŁOGA
od zewnątrz: blacha stalowa o grubości min. 0,6 mm, wełna mineralna o gr. min. 60mm paroizolacja, folia PE o gr. min. 50 mikronów; płyta wiórowa o grubości min. 22 mm, wykładzina PCV o gr. min. 1,5 mm, e. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralne o grubości min. 60mm, od zewnątrz powierzchnia pokryta blachą trapezową, od wewnątrz gładka, wykończona płytą wiórową. f. ŚCIANY WEWNĘTRZNE
płyta warstwowa od zewnątrz i od wewnątrz gładka, wykończona płytą wiórową. g. DRZWI (wymiar w świetle przejścia) drzwi zewnętrzne 2000/2000 - stalowe, izolacja min. 40 mm; 1 szt. drzwi wewnętrzne 875/2000 stalowe, izolacja min. 40 mm; 17 szt. drzwi wewnętrzne 800/1800 , klamka z blokadą wc; 3 szt. h. OKNA (wymiar zewnętrzny okna, witryny)
okno wym. 945x1200 mm, jednoskrzydłowe, rozwieralno-uchylne, szklenie dwuwarstwowe, wyposażone w roletę na pasku; 50 szt. okno wym. 652x606 PCV, jednoskrzydłowe, rozwieralno-uchylne, szklenie dwuwarstwowe; 2 szt.
Okna z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła 1,4 W/m2K. i. INSTALACJA ELEKTRYCZNA oprawa oświetleniowa 1x18W 1 szt.
oprawa oświetleniowa 1x36W 17 szt.
oprawa oświetleniowa 2x36W 65 szt.
gniazdo pojedyncze hermetyczne 3 szt.
gniazdo pojedyncze 40 szt.
gniazdo podwójne 42 szt.
wyłącznik pojedynczy hermetyczny 5 szt.
wyłącznik pojedynczy 11 szt.
wyłącznik schodowy 14 szt.
grzejnik elektryczny 2000W 36 szt.
w toaletach oraz gniazda, wyłączniki i oprawy oświetleniowe hermetyczne
Uziemienie ramy połączone z przewodem uziemiającym (szpilki)
j. URZADZENIA SANITARNE - INSTALACJA WOD-KAN ( instalacja wodna natynkowa wykonana z rur PP, kanalizacja wykonana z rur PCV) kratki wentylacyjne 5 kpl. umywalka 4 szt. wc 4 szt. pisuar 2 szt. zlewozmywak z szafką Ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez konwektory wiszące, elektryczne o mocy min. 2,0 kW z termostatem – 36 szt. Wentylacja grawitacyjna wywiewna w sanitariatach odbywa się za pomocą kratek wentylacyjnych 14x14cm montowanych w ścianach zewnętrznych.
Wentylacja grawitacyjna wywiewna w pozostałych pomieszczeniach za pomocą kratek wentylacyjnych 14x14cm montowanych w ścianach zewnętrznych.
Wentylacja nawiewna to okna rozwieralno-uchylne. Klimatyzatory typu Split grzewczo-chłodzące o mocy min. 2,5 kW , moc grzewcza min. 2,8 kW w każdej sali lekcyjnej i pomieszczeniu dla nauczycieli. 1.10. Zamawiający dopuści użycie okien o wymiarze 800x600. 1.11. Zamawiający dopuści użycie okien o wymiarze 2000 x 1350 dwuskrzydłowych zamiast dwóch okien jednoskrzydłowych o wymiarze jednego okna 945x1200. 1.12. Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubości 80 mm. 1.13. Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian wewnętrznych z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubości 80 mm. 1.14. Zamawiający dopuszcza izolację w dachu z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm. 1.15. Zamawiający dopuszcza izolację podłogi z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm. 1.16. Zamawiający dopuści zastosowanie w przedmiotowym zespole kontenerów modułów używanych, jednak w bardzo dobrym stanie, niczym nie ustępujących modułom nowym. 1.17. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 2. Rozwiązania równoważne
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70310000-7 - Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44211000-2 - Budynki z gotowych elementów

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach realizacji niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość stosowania prawa opcji na podstawie art. 441 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zaistnienia konieczności wydłużenia okresu najmu. a) Zamawiający gwarantuje zakres minimalny, tzw. gwarantowany polegający na realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest najem zespołu kontenerów dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przez 10 miesięcy od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia realizacji zamówienia na okres następnych 12 miesięcy (od 1.07.2022 roku do 30 czerwca 2023 r.) z zastrzeżeniem tych samych warunków, świadczeń, co w zamówieniu podstawowym, po takiej samej cenie jednostkowej za 1 miesiąc najmu, jak w zamówieniu podstawowym.
c) Maksymalny okres obowiązywania Umowy w przypadku skorzystania z prawa opcji może wynosić łącznie 22 miesiące. d) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w terminie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed końcem realizacji umowy świadczenia gwarantowanego. e) Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy w zakresie dostaw określonych w prawie opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w SWZ. f) Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Przedłużenie obowiązywania umowy o 12 miesięcy w ramach skorzystania z opcji.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która odpowiada wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu, natomiast Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu oraz potwierdzi brak podstaw do wykluczenia, a jego oferta uzyska największą liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący wspólnie lub przy udziale innego podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę w zakresie najmu zespołu kontenerów o wartości 200 000,00 zł brutto i załączy dowody określające, że dostawa ta została wykonana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ (dokument ten składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
b) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale II ust. 9 pkt. 1 lit. b SWZ (załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
Należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SWZ wraz z dowodami.
W wypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania niniejszego warunku przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) podpisany wykaz rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy) b) Pełnomocnictwo - Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 2 do SWZ (o ile dotyczy). Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca powinien w momencie ich przekazania
wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), tj. „Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”. W wypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca wraz z ich przekazaniem obowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga
złożenia uzasadnienia zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy występujący wspólnie (w tym w formie spółki cywilnej) są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; c) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika; d) Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ; e) Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale II ust. 9 pkt. 1) b oraz ust. 9 pkt 2) b dotyczące każdego partnera konsorcjum (spółki cywilnej) osobno; f) Oświadczenia i dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich; g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; h) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; i) przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach wymienionych w § 14 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/komorniki na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję osoby do opieki nad 3-miesięcznym niemowlęciem - Koło
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania18-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję osoby do opieki nad 3-miesięcznym niemowlęciem od poniedziałku do piątku 2 h dziennie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI