„DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD N

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-09-13
 • ZamawiającyŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-03
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240305185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grabowa 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-172

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sznslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-slaskie.pl/sznkat/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82d65bcc-0cb6-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003982/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiału opałowego do kotłowni nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 145000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 87600 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Istebna os. Kubalonka
a) Dostawa węgla kamiennego – eko groszku w łącznej ilości 120 ton do kotłowni usytuowanej w Istebnej na terenie osiedla Kubalonka.
b) Sortyment: Klasa 32.1 eko groszek (uziarnienie 5-26 mm), co najmniej dla każdego z parametrów - klasa 26-10-08 (odpowiednio: kaloryczność-zawartość popiołu-zawartość siarki), zgodnie z PN 82/G- 97001, PKWiU -10.10.1.
c) Dostawy mogą być realizowane zestawem typu ciągnik siodłowy z naczepą typu wywrotka, potocznie zwana „łódką”.

4.2.5.) Wartość części: 72000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

do 10% wartości na każdej części zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Dla każdej z części (1,2,3), przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa - 80 pkt,
b) termin dostawy - 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Górki Wielkie ul. Bielska 54.
a) Dostawa węgla kamiennego - eko groszku w łącznej ilości 10 ton do nieruchomości usytuowanej w Górkach Wielkich przy ul. Bielskiej 54.
b) Sortyment: Klasa 32.1 eko groszek (uziarnienie 5-26 mm), co najmniej dla każdego z parametrów - klasa 26-10-08 (odpowiednio: kaloryczność-zawartość popiołu-zawartość siarki), zgodnie z PN 82/G- 97001, PKWiU -10.10.1.

4.2.5.) Wartość części: 6000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

10% wartości zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla każdej z części (1,2,3), przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa - 80 pkt,
b) termin dostawy - 20 pkt.
Szczegółowo opisane w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Zawiercie ul. Paderewskiego 112.
a) Dostawa węgla kamiennego - eko groszku w łącznej ilości 16 ton do nieruchomości usytuowanej
w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 112.
b) Sortyment: Klasa 32.1 eko groszek (uziarnienie 5-26 mm), co najmniej dla każdego z parametrów - klasa 26-10-08 (odpowiednio: kaloryczność-zawartość popiołu-zawartość siarki), zgodnie z PN 82/G- 97001, PKWiU -10.10.1.

4.2.5.) Wartość części: 9600 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

10% wartości zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Dla każdej z części (1,2,3), przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa - 80 pkt,
b) termin dostawy - 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
a) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy opału, wraz z podaniem ich wartości, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dat dostaw.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu Wykonawcy wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wymaga dołączenia skanu dokumentu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty złożonej poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty:
a) Oświadczenie o niepodleganiu Wykonawcy wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wymaga dołączenia skanu dokumentu
b) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/-ców wspólnie ubiegającego/-cych się o udzielnie Zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia skanu dokumentu, potwierdzonego za zgodność z oryginałem
c) Wykaz dokonanych dostaw zgodnych z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, Zamawiający wymaga na etapie złożenia oferty dołączenia skanu dokumentu.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni złoży aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw. Dokumentami potwierdzającymi mogą być : referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na którego dostawy zostały wykonane.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci certyfikatu opału przy każdej dostawie i okazanie go przedstawicielowi Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbki z każdej partii dostawy, zgodnie z Polską Normą PN-90/G-04502. Próbka może zostać pobrana w momencie dostawy bezpośrednio z pojazdu przy współudziale przedstawicieli obu Stron umowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) Zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli stron lub poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”, np. pożar, zalanie, warunki atmosferyczne, warunki epidemiczne itp. We wskazanym przypadku Strony obowiązane są wzajemnie się poinformować o zaistniałych okolicznościach wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie zmiany terminu, Zamawiający przygotuje stosowny aneks do umowy.
b) Zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
w odniesieniu odpowiednio do całości lub danej części zamówienia, którego zmiana dotyczy, przy czym wartość netto określona w umowie jest wartością stałą. W takim przypadku Strony winny się powiadomić (w terminie obowiązywania umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie propozycję zmiany. W zależności od tego, czy zmiana wpływa na zapisy umowy czy też wyłącznie na kwestie nie uregulowane w niej pisemnie, Zamawiający przygotuje odpowiednio aneks do umowy lub wyrazi pisemną zgodę na zmianę.
c) Zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. W takim przypadku Strony winny się powiadomić (w terminie obowiązywania umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie propozycję zmiany.
W zależności od tego, czy zmiana wpływa na zapisy umowy czy też wyłącznie na kwestie nie uregulowane w niej pisemnie, Zamawiający przygotuje odpowiednio aneks do umowy lub wyrazi pisemną zgodę na zmianę.
d) Obniżenia ilości/wielkości przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany;
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości opału na każdą cześć zadania o nie więcej niż 10 % ilości minimalnych określonych w § 1 umowy w zależności od warunków atmosferycznych warunkujących konieczności grzania w pomieszczeniach odbioru opału.
f) Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy, podniesienia wydajności materiału oraz bezpieczeństwa. Zmiana nastąpić może przy zachowaniu dotychczasowych cen jednostkowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-13 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje jako Wykonawca w więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Sytuacja, o której mowa w zadaniu poprzedzającym dotyczy zarówno ofert składanych indywidualnie, jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa
w art. 96 ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień publicznych, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone jako niezgodnie z treścią SWZ.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
9. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztu udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 310 pkt 1) ustawy Pzp, tj. w przypadku jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
16. Zamawiający przewiduje (zastrzega sobie) możliwość wprowadzenia zmian w zakresie określonym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Mam do obcięcia pieska wielkości yorka, chodzi o samo obcięcie z dojazdem - Świnna
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania27-10-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam do obcięcia pieska wielkości yorka, chodzi o samo obcięcie z dojazdem. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI