Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZakroczym
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-11-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-15
 • Numer ogłoszenia623143-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 623143-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, krajowy numer identyfikacyjny 15628250000000, ul. ul. Parowa Okólna  , 05-170  Zakroczym, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 7852882, e-mail zgk_zakroczym@wp.pl, faks 0-22 7853195.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zgk.zakroczym.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zgk.zakroczym.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zgk.zakroczym.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu ul. Parowa Okólna 3b, 05 – 170 Zakroczym (pokój nr 1)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
Numer referencyjny: ZGK 271/57/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu (punktów poboru) podłączonych do OSD PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. 2. Wykaz punktów poboru energii zawierający: lokalizację, prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy, moce umowne oraz przynależność do grupy taryfowej stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ – wykaz PPE. 3. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi 682 866 kWh. 4. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów poboru), w ramach każdej z grup taryfowych wymienionych w załączniku nr 7 do niniejszego SIWZ. 1. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami umowy, a także zgodnie z Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej i zapewnia jej dystrybucji do urządzeń i obiektów Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia kosztów związanych z opłatą handlową. 4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kompleksową dostawę energii do nowych obiektów Zamawiającego nie wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ, według stawek wynikających z oferty. 5. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych, określonych w Taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi Zamawiającego w zakresie świadczenia usług dystrybucji: 1) przyjmowania od Zamawiającego, przez całą dobę, zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci; 2) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci; 3) udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci; 4) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową; 5) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji; 6) powiadamiania Zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. 7. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 8. Wykonawca zapewnia sprzedaż zamówionej energii przez cały czas obowiązywania umowy sprzedaży, począwszy od 01.01.2020 r. w sposób ciągły i niezakłócony do wszystkich punktów poboru wskazanych przez zamawiającego jednocześnie, z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego . 9. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne odpowiadające iloczynowi ilości faktycznego zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za kWh. 10. Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie zgodnie z aktualną Taryfą dla energii elektrycznej obowiązującej na terenie działania Wykonawcy, na podstawie wskazań liczników w grupie taryfowej C22a, C21, C11, G11, według odpowiadających im składników cenowych, w danych okresach rozliczeniowych. 11. Wykonawca musi posiadać obowiązującą umowę generalną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD do wszystkich punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ. 12. Zamawiający informuje, że podane parametry dystrybucyjne są aktualne i zgodne z umowami dystrybucyjnymi. Jednocześnie w przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD, zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia. 5. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów dla poszczególnych punktów poboru na wzorze umownym Wykonawcy, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2
65310000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe, umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, które mogą dotyczyć: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 1b Pzp. 3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wyraża jako minimalny poziom: 1) posiadanie aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne. -Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie dokumentu wskazanego w Rozdz. IV cz. 1 ust. 2 pkt 2 SIWZ tj. koncesji na obrót energią elektryczną. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WSPÓLNIE OFERTĘ 1. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. 2. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w Rozdz. III część 1 ust. 3 pkt 1 SIWZ warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem ważnej koncesji na obrót energią elektryczną. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. WARUNKI DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH Wykonawca dla spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności nie może polegać na potencjale innych podmiotów. Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, o którym mowa w rozdziale III części 1 ust. 3 ze swojej istoty przypisany jest bezpośrednio wykonawcy. WARUNKI DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Część zamówienia, której wykonanie wymaga posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień może zostać powierzona jedynie podwykonawcy, który posiada niezbędne do realizacji zamówienia kompetencje lub uprawnienia. 3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców według załącznika nr 4 do SIWZ. 4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej – zamawiający nie wyraża minimalnych poziomów zdolności. 5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej zamawiający nie wyraża minimalnych poziomów zdolności.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 6. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający nie wyraża minimalnych poziomów zdolności. 7. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej – zamawiający nie wyraża minimalnych poziomów zdolności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 1. Zamawiający nie zastosuje procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - oryginał podpisany przez wykonawcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędy Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp Wykonawca składa: 1) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - oryginał podpisany przez wykonawcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia; DOKUMENTY SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP 1. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dotyczące: 1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 2. Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu. 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów; 3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne . 6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 8. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia , składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 11. W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje pieczęcią we wszystkich miejscach, w których wymagana jest pieczęć, musi wpisać ręcznie lub inną techniką mechanicznego wpisywania tekstu wymagane dane. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 13. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 14. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane wyłącznie przez osoby uprawnione lub upoważnione. 15. Jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości – Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału dokumentu bądź kopii poświadczonej notarialnie. 16. Przedstawione w niniejszych materiałach przetargowych załączniki do oferty są jedynie wzorami. Załączniki do oferty mogą być złożone w innej formie, o ile będą zawierały treść wymaganą przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
ponadto: 1) formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ - oryginał podpisany przez wykonawcę; 2) formularz cenowy – załącznik nr 1 A do SIWZ - oryginał podpisany przez wykonawcę; 6) jeżeli dotyczy - informację o zamiarze zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składaną na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ– oryginał podpisany przez wykonawcę; - zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia; 7) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, które musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony– oryginał lub kopia poświadczona notarialnie; WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WSPÓLNIE OFERTĘ 1. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. 2. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w Rozdz. III część 1 ust. 3 pkt 1 SIWZ warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem ważnej koncesji na obrót energią elektryczną. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawcy składający ofertę wspólną, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i w tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które: 1) musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 2) musi jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi; 3) musi precyzować zakres umocowania i jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; 4) musi wskazywać pełnomocnika; 5) musi wyliczać wszystkich wykonawców, którzy ubiegają się o zamówienie. 6. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie udziela pełnomocnictwa, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu. 7. Oświadczenia i dokumenty składane w imieniu uczestników oferty wspólnej przedkłada i podpisuje wykonawca – pełnomocnik, działając w imieniu uczestników oferty wspólnej. 8. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 9. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ. 10. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 1) każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu składa: dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia; oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 2) pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z podpisami każdego z wykonawców składają: dokumenty wspólne, takie jak formularz oferty, koncesja na obrót energią elektryczną, informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp. 11. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która powinna zawierać: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 12. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1– 11.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp w następujących przypadkach: 1) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, 2) zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku wybudowanych, oddanych do użytku w 2020 r. nowych obiektów Zamawiającego na terenie Gminy Zakroczym, a nie wymienionych w wykazie PPE stanowiącym załącznik do Umowy, lub też zlikwidowanych. 3) zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, 4) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, 5) zmiana ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 6) zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty zamawiającego zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej byłoby nieekonomiczne, lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się ekonomiczniejsze, 7) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji. 8) dopuszcza się zmiany Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, w zakresie: a) rezygnacji z Podwykonawcy, b) zmiany Podwykonawcy, c) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę, wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała takiego wskazania. 3. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy. 4. Zmiany o których mowa w ust. 1 -3 nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 5. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-3 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 6. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron i mogą być dokonywane w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 9. Ceny i stawki opłat określone przez Wykonawcę, mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej G zatwierdzanej przez Prezesa URE. Zmiana cen i stawek wymaga zawarcia aneksu pod rygorem nieważności, przy czym przedmiotowy aneks powinien zostać sporządzony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wprowadzenia nowej taryfy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-26, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta jest dokumentem sporządzonym w formie pisemnej w języku polskim i w sposób czytelny
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę darmowy odbiór elektrozłomu, Pruszków
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania25-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, mam do oddania duży stary telewizor, wieże Sony HiFi, stary laptop i komputer, czy jest szansa na bezpłatny odbiór elektrozlowu ul. Miernicza w Pruszkowie Z góry dziękuje za informacje.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI