Budowa dwóch wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych na gruncie nr ew. PV1 i

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa dwóch wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych na gruncie nr ew. PV1 i PV2
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPisz
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2021-10-21
 • ZamawiającyNadleśnictwo Pisz
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-06
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dwóch wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych na gruncie nr ew. PV1 i PV2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Pisz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790011285

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 24

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 48 874241500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pisz@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.bialystok.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dwóch wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych na gruncie nr ew. PV1 i PV2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4a4f128-2691-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00219562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00066860/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Montaż ogniw fotowoltaicznych na potrzeby budynku biurowego i obiektów zaplecza technicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus – platformazakupowa.pl (dalej: Platforma):
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz lub przy użyciu poczty elektronicznej:
pisz@bialystok.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin,. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a ponad to powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej linkiem i stosować się do niej.
5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą i wynosi 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można skompresować zgodnie z ust. 8.9., przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB.
6. Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 3.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25
maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa
RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gdańska 24. Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy – Robert Trąbka.
2. Z administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: pisz@bialystok.lasy.gov.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: jarosław.rudawski@formica.com.pl.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i
zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest obowiązkowe, jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej PZP.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja, prokuratura) prowadzących postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Nadleśnictwa, jak również do jednostek
nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Białymstoku oraz DGLP. Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie przysługuje Państwu
prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 17 RODO, usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 PZP)
2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 PZP)
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 PZP)
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może załączników. (art. 76 PZP)
5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. (art. 19 ust. 3 PZP)
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 PZP).
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.88.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Część I - Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej na gruncie nr ew. PV1 o mocy 30,0 kWp wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1382/8 w obrębie geod. Ident. 281603_4.0002 Pisz obszar miejski,
Część I - Charakterystyka obiektu PV1: Wolnostojąca elektrownia fotowoltaiczna na gruncie o mocy 30,0 kWp wraz z infrastrukturą techniczną oraz liniami kablowymi zasilającymi obiekt Inwestora oraz połączeniem infrastruktury teletechnicznej. Instalacja składać się będzie z modułów fotowoltaicznych, montowanych na stalowo-aluminiowych konstrukcjach gruntowych. Inwestycja obejmuje grunt o powierzchni ok. 0,1 ha. Generatorami energii elektrycznej będą półprzewodnikowe krzemowe ogniwa fotowoltaiczne.
Inwestycja przewiduje montaż jednego generatora fotowoltaicznego (jako kompletu urządzeń) składającego się z 75 modułów fotowoltaicznych o mocy 400Wp każdy, przyłączonych do jednego przekształtnika (falownika) DC/AC. Falownik przekształcający wytworzoną energię elektryczną na napięcie przemienne zsynchronizowane z siecią energetyki zawodowej połączony będzie z istniejącą instalacją elektroenergetyczną obiektu – budynku biurowego Inwestora.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

71314100-3 - Usługi elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Część II - Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej na gruncie nr ew. PV2 o mocy 30,0 kWp wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1382/8 w obrębie geod. Ident. 281603_4.0002 Pisz obszar miejski.
Część II - Charakterystyka obiektu PV2.
Wolnostojąca elektrownia fotowoltaiczna na gruncie o mocy 30,0 kWp wraz z infrastrukturą techniczną oraz liniami kablowymi zasilającymi obiekt Inwestora oraz połączeniem infrastruktury teletechnicznej. Instalacja składać się będzie z modułów fotowoltaicznych, montowanych na stalowo-aluminiowych konstrukcjach gruntowych. Inwestycja obejmuje grunt o powierzchni ok. 0,1 ha. Generatorami energii elektrycznej będą półprzewodnikowe krzemowe ogniwa fotowoltaiczne.
Inwestycja przewiduje montaż jednego generatora fotowoltaicznego (jako kompletu urządzeń) składającego się z 75 modułów fotowoltaicznych o mocy 400Wp każdy, przyłączonych do jednego przekształtnika (falownika) DC/AC.
Falownik przekształcający wytworzoną energię elektryczną na napięcie
przemienne zsynchronizowane z siecią energetyki zawodowej połączony będzie z istniejącą instalacją elektroenergetyczną obiektu – budynku nr inw. 743/103 Inwestora.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

71314100-3 - Usługi elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
1) W zakresie doświadczenia
 Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował, bądź realizuje (przy czym w tym wypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy):
I część - co najmniej jedną odrębną robotę budowlaną polegającą na: budowie lub dostawie z montażem instalacji fotowoltaicznej o wartości robót co najmniej 180 000,00 złotych brutto,
II część - co najmniej jedną odrębną robotę budowlaną polegającą na: budowie lub dostawie z montażem instalacji fotowoltaicznej o wartości robót co najmniej 180 000,00 złotych brutto,
UWAGA: Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na część I i II może wykazać realizację dwóch robót budowlanych opisanych wyżej o wartości co najmniej 180 000,00 zł lub jedną o wartości co najmniej 360 000,00 zł brutto.
lub
- Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty:
I część - co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie z montażem instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 180 000,00 złotych brutto,
II część - co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie z montażem instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 180 000,00 złotych brutto,
UWAGA: Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na część I i II może wykazać realizację dwóch dostaw opisanych wyżej o wartości co najmniej 180 000,00 zł lub jedną o wartości co najmniej 360 000,00 zł brutto.
2) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym:
a) Kierownikiem budowy lub robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
a także dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 220 ze zm.).
b) Kierownikami budowy lub robót w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą posiadającymi uprawnienia wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 220 ze zm.).
UWAGA: W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na część I i II może wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował tymi samymi osobami posiadającymi uprawnienia wymienione wyżej w ppkt. a) i b), które skieruje do realizacji zamówienia w części I i części II.
3) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
5.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, faktycznie będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powołać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie
z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
5.11. Podane przez Wykonawcę lub przez podmiot udostępniający zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wartość zrealizowanych robót budowlanych w walutach innych niż złoty polski (PLN) będą przeliczane na PLN w oparciu
o średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany w NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie przepisu art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ)
b) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)
- art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 PZP. (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ)
7.5. Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny zamiast:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 7.4. pkt 2) litera b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
a) Nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty na część I i II każdy Wykonawca musi dołączyć „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków działu w postępowaniu” w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio w rozdziale 6 ust. 6.1. i 6.2. oraz rozdziale 5 ust. 5.2. pkt 1, pkt 2 SWZ. (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ)
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków działu
w postępowaniu”, o którym mowa w pkt 1) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków działu w postępowaniu” podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale 5 ust. 5.2. pkt 1) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ)
lub
Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale 5 ust. 5.2. pkt 1) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 A do SWZ)
b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje żądania składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.5. Oferta musi być złożona w oryginale.13.6. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza „Oferta Wykonawcy” (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ). ).
13.7. Wraz z ofertą musi zostać złożone Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ).
13.8. Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy:
1) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ),
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 7.2. pkt 2) niniejszego SWZ, potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
4) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
13.9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.13.10. Szczegółowe informacje co do sposobu sporządzania i formy dokumentów elektronicznych, w tym oferty, Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów oraz pełnomocnictw, zostały zawarte w rozdziale 9 SWZ.13.11. Ofertę należy złożyć zgodnie z
przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią formularza oferty, z podaniem ceny netto, stawki i wartości podatku VAT oraz ceny brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
13.12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
13.13. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji oraz zostać złożony wraz z ofertą. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawca powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, wraz z przekazaniem tych informacji, że nie
mogą one być udostępniane. Wykonawca powinien zatem wykazać, iż zastrzeżone informacje, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne i są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, oraz że uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
I część - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
II część - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę(art. 98 ust. 1 pkt 2 PZP) albo unieważniono postępowanie (art. 98ust. 1 pkt 3 PZP) lub złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 PZP).
11.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
11.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w PKO BP nr 11 1020 3541 0000 5402 0262 8972 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr SA.270.88.2021 – część ……”.
11.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
11.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został złożony wraz z ofertą.
11.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
11.10. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia powinno w swej treści wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty.
11.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 11.1., w terminie określonym w ust. 11.2. lub w formie lub formach określonych w ust. 11.3., zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji oraz zostać złożony wraz z ofertą. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków działu
w postępowaniu”, o którym mowa w pkt 1) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te maja potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia polegają na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują dostawy do realizacji których zdolności są wymagane (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do SWZ).Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale jako dokument elektroniczny lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w lit a) dotyczy dostaw, w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą (np. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy), w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:
1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności:
a. klęskami żywiołowymi, w tym w szczególności epidemią wirusa Sars-Cov-2, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od naturalnych (np. ponadprzeciętne opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy klimatycznej);
2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a. odnalezieniem niewypałów i niewybuchów,
b. stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (np. kategorie gruntu);
3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w szczególności:
a. wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,
b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.:
a. odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
b. wstrzymaniem robót budowlanych przez organy nadzoru;
5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)-5) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosowanie do okresu trwania tych okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczególności:
a. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
Zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
Każda ze wskazywanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.
3. Pozostałe zmiany:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający dokonał podziału zadania na części.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.
Szczegółowy opis przygotowania oferty zawiera rozdział 13 SWZ
Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny zawiera rozdział 15 SWZ
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegółowy opis wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera rozdział 18 SWZ Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
Zamawiający nie określa oraz nie nakłada do Wykonawcę osobistego wykonania kluczowych części przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy PZP. Szczegółowy opis przysługujących środków ochrony prawnej zawiera rozdział 20
SWZ
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę drewna opałowego- Iława
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania27-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę drewna opałowego. Proszę o przesłanie oferty cenowej. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI