Bieżąca dostawa warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej w Miękini i Lutyni oraz bieżąca...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Bieżąca dostawa warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej w Miękini i Lutyni oraz bieżąca dostawa artykułów sypkich do Szkoły Podstawowej w Miękini”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMiękinia
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-11-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękini
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-20
 • Numer ogłoszenia612232-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 612232-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękini: Bieżąca dostawa warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej w Miękini i Lutyni oraz bieżąca dostawa artykułów sypkich do Szkoły Podstawowej w Miękini”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękini, krajowy numer identyfikacyjny 36572649300000, ul. Kościuszki  41 , 55-330  Miękinia, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7359240, e-mail oswiata@miekinia.pl, faks 71 3178790.
Adres strony internetowej (URL): www.miekinia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.miekinia.pl/m,13761,przetargi-ogloszone-w-2020-roku.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.miekinia.pl/m,13761,przetargi-ogloszone-w-2020-roku.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
adres: ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca dostawa warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej w Miękini i Lutyni oraz bieżąca dostawa artykułów sypkich do Szkoły Podstawowej w Miękini”
Numer referencyjny: SCUW.261.04.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy owoców i warzyw świeżych oraz artykułów sypkich do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lutyni i Miękini.1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy następujące części:1) Zadanie nr 1 - Bieżąca dostawa warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej w Lutyni;2) Zadanie nr 2 - Bieżąca dostawa warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej w Miękini;3) Zadanie nr 3 - Bieżąca dostawa artykułów sypkich do Szkoły Podstawowej w Miękini. Szczegółowe informacje dotyczące asortymentu i ilości zawarte są w załączniku nr 1, 2 i 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 1) Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania ujęte w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących żywności, w szczególności: a) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 1252 z późniejszymi zm.);b) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 z późniejszymi zm.);c) Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;d) Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;e) Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;f) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania środków spożywczych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 29)2) Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.3) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku przedmiotu zamówienia oraz umieszczenia go w magazynie wskazanym przez Zamawiającego.4) Nabywca przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa art.34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dostawy produktów zawartych w formularzu na warunkach zawartej umowy o 30% zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Nabywcy, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji określonym przez niego zakresie.

II.5) Główny kod CPV: 03220000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15800000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Przedmiotem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp będą usługi tożsame z usługami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia.2. Wielkość niniejszych zamówień nie przekroczy wartości szacunkowej w wysokości 8 000,00 złotych dla części 1, 12 000,00 złotych dla części 2, 10 000,00 złotych dla części 3.3. Zamówienia będą mogły zostać udzielone jeżeli:1) zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,2) zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z wykonawcą na
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca może wskazać, że następujący dokument wymagany przez zamawiającego w SIWZ dostępny jest w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych. ( wskazuje na formularzu ofertowym)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego dokumentu w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3 IDW wraz z zestawieniem cenowym – załącznik nr 1.1 A, 1.2 A, 1.3 A).2) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Minimalna wartość pojedynczego zamówienia - W 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Bieżąca dostawa warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej w Lutyni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowe informacje dotyczące asortymentu i ilości zawarte są w załączniku nr 1, 2 i 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 1) Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania ujęte w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących żywności, w szczególności: a) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 1252 z późniejszymi zm.);b) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 z późniejszymi zm.);c) Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;d) Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;e) Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;f) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania środków spożywczych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 29)2) Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.3) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku przedmiotu zamówienia oraz umieszczenia go w magazynie wskazanym przez Zamawiającego.4) Nabywca przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa art.34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dostawy produktów zawartych w formularzu na warunkach zawartej umowy o 30% zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Nabywcy, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji określonym przez niego zakresie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03220000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Minimalna wartość pojedynczego zamówienia - W 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Bieżąca dostawa warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej w Miękini
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowe informacje dotyczące asortymentu i ilości zawarte są w załączniku nr 1, 2 i 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 1) Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania ujęte w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących żywności, w szczególności: a) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 1252 z późniejszymi zm.);b) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 z późniejszymi zm.);c) Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;d) Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;e) Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;f) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania środków spożywczych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 29)2) Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.3) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku przedmiotu zamówienia oraz umieszczenia go w magazynie wskazanym przez Zamawiającego.4) Nabywca przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa art.34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dostawy produktów zawartych w formularzu na warunkach zawartej umowy o 30% zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Nabywcy, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji określonym przez niego zakresie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03220000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Minimalna wartość pojedynczego zamówienia - W 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Bieżąca dostawa artykułów sypkich do Szkoły Podstawowej w Miękini.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowe informacje dotyczące asortymentu i ilości zawarte są w załączniku nr 1, 2 i 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 1) Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania ujęte w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących żywności, w szczególności: a) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 1252 z późniejszymi zm.);b) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 z późniejszymi zm.);c) Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;d) Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;e) Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;f) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania środków spożywczych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 29)2) Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.3) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku przedmiotu zamówienia oraz umieszczenia go w magazynie wskazanym przez Zamawiającego.4) Nabywca przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa art.34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dostawy produktów zawartych w formularzu na warunkach zawartej umowy o 30% zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Nabywcy, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji określonym przez niego zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Minimalna wartość pojedynczego zamówienia - W 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę utylizację opon, Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania01-12-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam do utylizacji opony w ilości ok. 200 sztuk. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI