Usługi polegające na prowadzeniu spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi polegające na prowadzeniu spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych (służebności) na obszarze właściwości Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
 • Termin składania wniosków2021-07-09
 • ZamawiającyKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-01
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00101717
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi polegające na prowadzeniu spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych (służebności) na obszarze właściwości Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 60

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi polegające na prowadzeniu spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych (służebności) na obszarze właściwości Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3248d65c-da5d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011827/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Usługi dotyczące mienia związanego z infrastrukturą techniczną znajdującą się na terenie właściwości OT KOWR we Wrocławiu na terenie woj. dolnośląskiego w zakresie ograniczonych praw rzeczowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w ce-lu
rejestracjiprzechodzi do Formularza rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz
opcję„ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila
informującego,że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.2. Minimalne
wymaganiatechniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej
(dostępnypod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).3. Instrukcja korzystania z
PlatformyZakupowej dostępna jest w zakładce „Pomoc/Instrukcje”.4. Wykonawca przystępując do
postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje wa-runki korzystania z platformy,
określone winstrukcji korzystania z platformy oraz w regulaminie platformy. Wykonawca korzystając z
platformyzobowiązuje się do przestrzegania postanowień za-wartych w ww. instrukcji oraz w
regulaminieplatformy.5. System umożliwia dodanie plików o wielkości do 50 MB. Zamawiający
dopuszcza wszczegól-ności pliki w formatach: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .zip, .rar.6.
Korespondencjaelektroniczna inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa się
elektronicznie zapośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.7. Za datę wpływu oferty,
oświadczenia, októrym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, w
tym oświadczenia,o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby,przedmiotowych środków dowodowych, pełno-mocnictw, oraz innych
informacji, dokumentów ioświadczeń przyjmuje się datę ich wczytywania do systemu (przesłania na
Platformę).8 Plik ofertyzałączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie
jako zaszyfrowany.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawia-jącego po upływieterminu składania ofert.10. Zamawiający określa następujące niezbędne
wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiają-ce pracę na Platformie: 1) stały dostęp do sieci Internet
o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; 2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o
następującejkonfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, proce-sor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna
najnowsza wersjaprzeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; 4)
włączona obsługaJavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader. 11. Sposób sporządzenia
dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii do-kumentów lub oświadczeń musi
być zgodny zwymaganiami określonymi w Rozporządzeniach, o których mowa w ust. 2 SWZ. 12.
Zamawiający nieprzewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia/
złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że: 1. Administrator danych osobowychAdministratorem, czyli
podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul.
Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:
kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. 2. Inspektor Ochrony Danych OsobowychW KOWR wyznaczono
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
danych osobowychPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm. (dalej PZP), w
celach związanych z realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z
obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji
obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn.
zm.).4. Odbiorcy danych osobowychPani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i
osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest
jawne.Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1
i 2 PZP.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską.5. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania
dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w
zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku
do niego.Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia postępowania,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy. ciąg dalszy w kolejnej w polu RODO (ograniczenia stosowania)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ciąg dalszy pola RODO (obowiązek informacyjny)6.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowychPodanie Pani/Pana danych
osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma charakter dobrowolny,
ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału. 7. Prawa osób, których dane dotycząZgodnie z RODO
przysługuje Pani/Panu:1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania wła-dzy publicznej; 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć moż-liwość skorzystania z tego prawa.Jeżeli chce
Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt
1.Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzjiW
oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 9. Przekazywanie danych
poza Europejski Obszar GospodarczyW związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa, które nie należy
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i
Islandię), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 133609,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu spraw związanych z
ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych (służebności) na obszarze właściwości
Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, to jest na terenie
woj. dolnośląskiego (obszar obejmujący: miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, oławski,
oleśnicki, milicki, trzebnicki, wołowski, średzki). W ramach realizacji usług Wykonawca
zobowiązany będzie do:
1) Kompletowania i sprawdzania dokumentacji i informacji w zakresie konkretnych spraw dotyczących
ograniczonych praw rzeczowych oraz zajęć czasowych w tym rejestracji spraw w
wewnętrznym systemie komputerowym.
2) Przygotowania korespondencji i redagowania odpowiedzi, udzielania informacji w tym min.
inwestorom zewnętrznym, dotyczących budowy, przebudowy, modernizacji, remontów sieci infrastruktury technicznej oraz przebiegu sieci infrastruktury technicznej na gruntach będą-cych
w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i gruntach sąsiednich.
3) Sprawdzania stanu prawnego nieruchomości będących w Zasobie WRSP, a będących przedmiotem
ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych oraz czasowego zajęcia nieruchomo-ści.
4) Lustracji nieruchomości Zasobu WRSP, będących przedmiotem ustanowienia ograniczonych
praw rzeczowych oraz czasowego zajęcia nieruchomości.
5) Opracowywania dokumentacji, projektów umów regulujących zasady udostępniania inwestorom
nieruchomości będących w Zasobie WRSP (pod budowę infrastruktury technicznej lub sieci
i urządzeń przesyłowych).
6) Dokumentowania spraw związanych z ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych lub
czasowego zajęcia nieruchomości, dotyczących budowy, przebudowy, modernizacji, remon-tów
sieci infrastruktury technicznej oraz przebiegu sieci infrastruktury technicznej na nieruchomościach
znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i gruntach sąsiednich.
7) Opracowywania wniosków do postępowań na usługi wyceny nieruchomości w trybie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem operatów szacunkowych sporządzonych na podstawie
umów zawartych w ramach udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wyceny służebności
przesyłu, służebności gruntowej lub odszkodowań dotyczących nieruchomości.
9) Naliczania wysokości opłat za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych lub zajęcia
nieru-chomości na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców
mająt-kowych.
10) Protokolarnego przekazywania oraz odbioru nieruchomości związanych z realizacją usług
zgodnie z zawartymi umowami.
11) Prowadzenia rejestrów umów oraz zgód czasowych w zakresie realizowanej umowy.
12) Kompletowania, prowadzenia uzgodnień, sprawdzania dokumentów i umów oraz przesyłanie
dokumentacji w celu sporządzenia aktu notarialnego dla ustanowienia służebności z całego
terenu działania OT KOWR we Wrocławiu.
3.4 Powyższe usługi (w tym prace terenowe) będą wykonywane w czasie 150 godzin
miesięcznie w biurze Zamawiającego, mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60 przez
osobę wskazaną w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia dyżuru przez
maksymalnie jedną osobę.
3.5 Wykonawca będzie realizował usługi osobiście lub delegując do prac swojego pracownika
lub pracownika lub osobę, z którą wykonawcę łączy inny stosunek cywilno-prawny oraz przy
użyciu własnych środków transportu.
3.6 Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
1) wyposażone stanowisko pracy biurowej, z dostępem do podstawowych urządzeń
technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w
zakresie przewidzianym umową,
2) dostęp do systemów informatycznych zasobów informacyjnych oraz materiałów źródłowych
umożliwiających prawidłową realizację umowy,
3) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej ze świadczoną usługą,
4) telefon służbowy, odbiornik GPS, aparat fotograficzny wyłącznie do użytku związanego z
realizacją niniejszej umowy.
3.7 Przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do
sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych,
jakościowych i ilościowych dla prowadzonych spraw wraz z rozliczeniem godzinowym.
3.8 W oparciu o art. 121 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zastrzega
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Kluczową
częścią zamówienia dla Zamawiającego są czynności wymienione w ust. 3.3 pkt. 1), 3), 5), 6),
8), 9), 10) i 12) oraz pełnienie dyżuru w biurze Zamawiającego.
3.9 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach
umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiących załącznik nr 3 SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
3.10 Zamawiający informuje, iż średnio w okresie jednego miesiąca:
1) wpływa około 30 wniosków dot. ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebności)
na gruntach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i gruntac20 godzin na
dokonanie lustracji gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-stwa, będących przedmiotem
ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebności);
3) sporządza się ok. 10 projektów regulujących zasady udostępniania inwestorom gruntów Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa będących przedmiotem ustanowienia ograniczonych
praw rzeczowych (służebności);
4) następuje ok. 5 przekazań oraz ok. 5 odbiorów nieruchomości przedmiotem ustanowienia
ograniczonych praw rzeczowych (służebności).
Podane wyżej wartości są wartościami przybliżonymi i zostały podane w celu ułatwienia
oszacowania ceny oferty. Podane wartość nie są stałe i nie należy uznawać ich za wartości
pewne. Wartości te w każdym miesiącu mogą być różne (mniejsze bądź większe) w zależności
od ilości spraw do realizacji. Przekroczenie w/w. wartości nie podlega żadnym dodatkowym
rozliczeniom z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1 Kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia” (Kc) Waga -60%
2 Kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia”
(Kkd) Waga- 40%. Sposób przyznania punktów w poszczególnych kryteriach opisano w ust. 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane wraz z ofertą na wzorze stanowiącym załącznik
nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2 Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegają-cych się o udzielenie zamówienia. 4 W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców warunek udziału w postepowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia
zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie wykażą się całym wymaganym
doświadczeniem.5. Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu
składa każdy z wykonawców –oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.6 Jeżeli została
wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia oraz termin, na jaki została zawarta
umowa (który nie może być krótszy niż termin realizacji

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane
przez Zamawiającego do wykonania na podstawie umowy o pracę, Wykonawca ma obowiązek
w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany zgłosić Zamawiającemu, pisemnie na adres
wskazany w komparycji lub drogą mailową na adres wskazany w § 13 ust. 1, każdą zmianę.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
czynności, które będą oni wykonywać. Osoba zastępująca osobę wskazaną do wykonywania
usługi musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie gorsze niż osoba wskazana do
wykonywania usługi w ofercie.
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług, o ile wykonawca jest podatku VAT
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa ust 1 pkt 1), wartość netto wynagrodzenia wykonawcy
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.
3. W przypadku zmiany, o której mowa ust 1 pkt 2), wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmiennego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno-prawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, o ile wynagrodzenie wykonawcy jest niższe niż nowa ustalona
wysokość minimalnego wynagrodzenia.
4. W przypadku zmiany, o której mowa ust 1 pkt 3), wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego.
5. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 1 pkt 4) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość całkowitego kosztu wykonawcy ponoszonego przez Wykonawcę w odniesieniu do
ilości pracowników uczestniczących w realizacji niniejszej umowy.
6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez
wykonawcę dowodów wraz z oświadczeniem o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z
wprowadzenia zmian, o których mowa w ust .1.
7. Wprowadzone zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia zawarcia
aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Zamawiający nie przewiduję zmian umowy o których mowa art. 439 ust. 1 oraz 439 ust 5
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający umożliwia Wykonawcy nieodpłatną obsługę
organizacyjno-techniczną w Biurze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału
Terenowego we Wrocławiu w zakresie wskazanym w § 1 ust. 8 umowy. Ewentualna zmiana
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie wpływa na wartość
realizowanego zamówienia przez Wykonawcę i obciąża Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

informacje uzupełniające do opisu kryteriów oceny ofert: Zamawiający przyzna Wykonawcy
punkty za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (wskazanych w ofercie),
mające wpływ na jakość wykonania zamówienia, tj.
a) za ilość przeprowadzonych (w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert)
spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych (służebności) dotyczących
budowy, przebudowy, modernizacji, remontów sieci i urządzeń przesyłowych lub wykonanych
projektów przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej - waga 20 % - Wykonawca może
uzyskać maksymalnie 20 punktów:
Wykonawca otrzyma po 1 punkcie za każdą wykazaną sztukę przeprowadzonej sprawy lub
wykonanego projektu.
b) za ilość przygotowanych (w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert)
projektów umów regulujących zasady udostępniania inwestorom nieruchomości będących
przedmiotem ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebności) - waga 10 % -
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punktów:
Wykonawca otrzyma po 1 punkcie za każdą wykazaną sztukę przygotowanego projektu umowy.
c) za ilość przeprowadzonych (w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert)
lustracji nieruchomości gruntowych - waga 10 % - Wykonawca może uzyskać maksymal-nie 10
punktów:
Wykonawca otrzyma po 1 punkcie za każdą wykazaną sztukę przeprowadzonej lustracji
nieruchomości gruntowej
Zamawiający oceni oferty w niniejszym kryterium na podstawie informacji wskazanych
przez Wykonawcę w ofercie. Treść wskazanych informacji nie podlega uzupełnieniu lub
poprawieniu po upływie terminu składania ofert.
Wykonawca nie otrzyma punktów w wyżej wymienionych kryteriach, w przypadku nie
wskazania w ofercie informacji niezbędnych dla oceny oferty lub wskazania informacji
niepełnych.
2021-07-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zatrudnimy do sprzątania drogerii dwa razy w tygodniu 3 godziny - Legnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania21-09-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zatrudnimy do sprzątania drogerii dwa razy w tygodniu 3 godziny. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI