Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
 • Termin składania wniosków2022-05-30
 • ZamawiającyKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-20
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00170035
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących
w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 60

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wykonywanie prawa własności wobec nieruchomości Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących
w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddc9a73f-d684-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045456/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Usługi lustracji i monitorowania nieruchomości Zasobu WRSP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się w formie
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl
Zapytania kierowane na adresy mailowe nie będą rozpatrywane. Korzystanie z Platformy wymaga
zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dostępna jest w
zakładce „Pomoc/Instrukcje”. W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postepowania Zamawiający
zamieszcza dokumentację postępowania. Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do
złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą. Korespondencja
elektroniczna inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Zamawiający nie przewiduje sposobu
komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wskazanych w SWZ. Szczegółowe informacje zawarto w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przy
rejestracji Wykonawca przechodzi do Formularza rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE”
oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje emaila
informującego,że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.2. Minimalne wymagania
techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny
pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).3. Instrukcja korzystania z
Platformy Zakupowej dostępna jest w zakładce „Pomoc/Instrukcje”.4. Wykonawca przystępując do
postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje wa-runki korzystania z platformy,
określone winstrukcji korzystania z platformy oraz w regulaminie platformy. Wykonawca korzystając z
platformyzobowiązuje się do przestrzegania postanowień za-wartych w ww. instrukcji oraz w
regulaminieplatformy.5. System umożliwia dodanie plików o wielkości do 50 MB. Zamawiający
dopuszcza wszczegól-ności pliki w formatach: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .zip, .rar.6.
Korespondencja elektroniczna inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa się
elektronicznie zapośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.7. Za datę wpływu oferty,
oświadczenia, októrym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, w
tym oświadczenia,o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby,przedmiotowych środków dowodowych, pełno-mocnictw, oraz innych
informacji, dokumentów ioświadczeń przyjmuje się datę ich wczytywania do systemu (przesłania na
Platformę).8 Plik ofertyzałączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako
zaszyfrowany.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawia-jącego po upływieterminu składania ofert.10. Zamawiający określa następujące niezbędne
wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiają-ce pracę na Platformie: 1) stały dostęp do sieci Internet
o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; 2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o
następującejkonfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, proce-sor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna
najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; 4)
włączona obsługaJavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader. 11. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii do-kumentów lub oświadczeń musi
być zgodny zwymaganiami określonymi w Rozporządzeniach, o których mowa w ust. 2 SWZ. 12.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia/
złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że: 1. Administrator danych osobowychAdministratorem, czyli
podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul.
Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:
kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. 2. Inspektor Ochrony Danych OsobowychW KOWR wyznaczono
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
danych osobowychPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm. (dalej PZP), w
celach związanych z realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z
obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji
obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn.
zm.).4. Odbiorcy danych osobowychPani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i
osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest
jawne.Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1
i 2 PZP.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską.5. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w
przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w
zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku
do niego.Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie
przechowywana, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia postępowania,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy. ciąg dalszy w kolejnej w polu RODO (ograniczenia stosowania)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ciąg dalszy pola RODO (obowiązek informacyjny)6.
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowychPodanie Pani/Pana danych
osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma charakter dobrowolny,
ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału. 7. Prawa osób, których dane dotycząZgodnie z RODO
przysługuje Pani/Panu:1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania wła-dzy publicznej; 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć moż-liwość skorzystania z tego prawa.Jeżeli chce
Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt
1.Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzjiW
oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 9. Przekazywanie danych
poza Europejski Obszar GospodarczyW związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa, które nie należy
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i
Islandię), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lustracje, monitorowanie oraz obsługa nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: oławskiego, strzelińskiego, wrocławskiego, oleśnickiego i m. Wrocław. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
1) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
2) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
3) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych,
4) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
5) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
6) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
7) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
8) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
9) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie, zawierającego dokumentację fotograficzną,
10) dokonywanie odbiorów i wydania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
11) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
12) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
13) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,
5. Warunki oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1 świadczenie usług wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia będzie odbywało się w terenie lub siedzibie Sekcji Zamiejscowej zlokalizowanej:
- we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 2 (przedmiot 1 i 2 zamówienia)
- w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 (przedmiot 3)
- w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 28 (przedmiot 4)
- w Rakowicach Wielkich 15, 59-600 Lwówek Śląski (przedmiot 5 i 6)
przez maksymalnie jedną osobę.
5.2 wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi (w tym prace terenowe) w wymiarze
150 godzin miesięcznie.
5.3 zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej, z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej z świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
5.4 Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji udostępnionego mienia dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy
5.5 zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
5.6 przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
5.7 zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
5.8 pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik do SWZ.
6. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę:
6.1 Na podstawie art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy realizowany był przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

4.2.5.) Wartość części: 73076,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ wyliczonych zgodnie ze wzorem:
S (suma ilości punktów przyznanych badanej ofercie) = C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) + Kzd (uzyskana ilość punktów w kryterium „KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”)
kryterium „CENA” – waga 60%
kryterium „DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA” – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lustracje, monitorowanie oraz obsługa nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: wołowskiego, średzkiego, trzebnickiego, milickiego.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
1) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
2) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
3) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych,
4) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
5) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
6) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
7) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
8) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
9) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie, zawierającego dokumentację fotograficzną,
10) dokonywanie odbiorów i wydania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
11) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
12) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
13) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,

5. Warunki oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1 świadczenie usług wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia będzie odbywało się w terenie lub siedzibie Sekcji Zamiejscowej zlokalizowanej:
- we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 2 (przedmiot 1 i 2 zamówienia)
- w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 (przedmiot 3)
- w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 28 (przedmiot 4)
- w Rakowicach Wielkich 15, 59-600 Lwówek Śląski (przedmiot 5 i 6)
przez maksymalnie jedną osobę.
5.2 wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi (w tym prace terenowe) w wymiarze
150 godzin miesięcznie.
5.3 zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej, z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej z świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
5.4 Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji udostępnionego mienia dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy
5.5 zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
5.6 przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
5.7 zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
5.8 pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik do SWZ.

6. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę:
6.1 Na podstawie art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy realizowany był przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z zastrzeżeniem pkt 6.2. Brak realizacji tego obowiązku stanowi podstawę do naliczenia kary umownej.

4.2.5.) Wartość części: 73076,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ wyliczonych zgodnie ze wzorem:
S (suma ilości punktów przyznanych badanej ofercie) = C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) + Kzd (uzyskana ilość punktów w kryterium „KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”)
kryterium „CENA” – waga 60%
kryterium „DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA” – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lustracje, monitorowanie oraz obsługa nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: górowskiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego i m. Legnica.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
1) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
2) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
3) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych,
4) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
5) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
6) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
7) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
8) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
9) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie, zawierającego dokumentację fotograficzną,
10) dokonywanie odbiorów i wydania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
11) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
12) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
13) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,

5. Warunki oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1 świadczenie usług wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia będzie odbywało się w terenie lub siedzibie Sekcji Zamiejscowej zlokalizowanej:
- we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 2 (przedmiot 1 i 2 zamówienia)
- w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 (przedmiot 3)
- w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 28 (przedmiot 4)
- w Rakowicach Wielkich 15, 59-600 Lwówek Śląski (przedmiot 5 i 6)
przez maksymalnie jedną osobę.
5.2 wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi (w tym prace terenowe) w wymiarze
150 godzin miesięcznie.
5.3 zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej, z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej z świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
5.4 Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji udostępnionego mienia dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy
5.5 zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
5.6 przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
5.7 zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
5.8 pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik do SWZ.

6. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę:
6.1 Na podstawie art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy realizowany był przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z zastrzeżeniem pkt 6.2. Brak realizacji tego obowiązku stanowi podstawę do naliczenia kary umownej.

4.2.5.) Wartość części: 73076,42 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ wyliczonych zgodnie ze wzorem:
S (suma ilości punktów przyznanych badanej ofercie) = C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) + Kzd (uzyskana ilość punktów w kryterium „KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”)
kryterium „CENA” – waga 60%
kryterium „DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA” – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lustracje, monitorowanie oraz obsługa nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: jaworskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego i m. Wałbrzych.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
1) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
2) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
3) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych,
4) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
5) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
6) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
7) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
8) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
9) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie, zawierającego dokumentację fotograficzną,
10) dokonywanie odbiorów i wydania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
11) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
12) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
13) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,

5. Warunki oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1 świadczenie usług wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia będzie odbywało się w terenie lub siedzibie Sekcji Zamiejscowej zlokalizowanej:
- we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 2 (przedmiot 1 i 2 zamówienia)
- w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 (przedmiot 3)
- w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 28 (przedmiot 4)
- w Rakowicach Wielkich 15, 59-600 Lwówek Śląski (przedmiot 5 i 6)
przez maksymalnie jedną osobę.
5.2 wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi (w tym prace terenowe) w wymiarze
150 godzin miesięcznie.
5.3 zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej, z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej z świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
5.4 Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji udostępnionego mienia dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy
5.5 zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
5.6 przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
5.7 zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
5.8 pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik do SWZ.

6. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę:
6.1 Na podstawie art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy realizowany był przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z zastrzeżeniem pkt 6.2. Brak realizacji tego obowiązku stanowi podstawę do naliczenia kary umownej.

4.2.5.) Wartość części: 73076,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ wyliczonych zgodnie ze wzorem:
S (suma ilości punktów przyznanych badanej ofercie) = C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) + Kzd (uzyskana ilość punktów w kryterium „KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”)
kryterium „CENA” – waga 60%
kryterium „DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA” – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lustracje, monitorowanie oraz obsługa nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego oraz terenu gminy Mirsk, Gryfów Śląski.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
1) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
2) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
3) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych,
4) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
5) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
6) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
7) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
8) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
9) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie, zawierającego dokumentację fotograficzną,
10) dokonywanie odbiorów i wydania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
11) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
12) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
13) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,

5. Warunki oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1 świadczenie usług wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia będzie odbywało się w terenie lub siedzibie Sekcji Zamiejscowej zlokalizowanej:
- we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 2 (przedmiot 1 i 2 zamówienia)
- w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 (przedmiot 3)
- w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 28 (przedmiot 4)
- w Rakowicach Wielkich 15, 59-600 Lwówek Śląski (przedmiot 5 i 6)
przez maksymalnie jedną osobę.
5.2 wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi (w tym prace terenowe) w wymiarze
150 godzin miesięcznie.
5.3 zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej, z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej z świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
5.4 Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji udostępnionego mienia dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy
5.5 zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
5.6 przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
5.7 zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
5.8 pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik do SWZ.

6. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę:
6.1 Na podstawie art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy realizowany był przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z zastrzeżeniem pkt 6.2. Brak realizacji tego obowiązku stanowi podstawę do naliczenia kary umownej.

4.2.5.) Wartość części: 73076,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ wyliczonych zgodnie ze wzorem:
S (suma ilości punktów przyznanych badanej ofercie) = C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) + Kzd (uzyskana ilość punktów w kryterium „KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”)
kryterium „CENA” – waga 60%
kryterium „DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA” – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lustracje, monitorowanie oraz obsługa nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: złotoryjskiego, kamiennogórskiego, karkonoskiego, miasta Jelenia Góra, oraz terenu gminy Lwówek Śląski i Lubomierz, Wleń.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
1) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
2) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
3) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych,
4) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
5) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
6) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
7) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
8) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
9) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie, zawierającego dokumentację fotograficzną,
10) dokonywanie odbiorów i wydania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
11) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
12) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
13) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,

5. Warunki oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1 świadczenie usług wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia będzie odbywało się w terenie lub siedzibie Sekcji Zamiejscowej zlokalizowanej:
- we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 2 (przedmiot 1 i 2 zamówienia)
- w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 (przedmiot 3)
- w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 28 (przedmiot 4)
- w Rakowicach Wielkich 15, 59-600 Lwówek Śląski (przedmiot 5 i 6)
przez maksymalnie jedną osobę.
5.2 wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi (w tym prace terenowe) w wymiarze
150 godzin miesięcznie.
5.3 zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej, z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej z świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
5.4 Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji udostępnionego mienia dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy
5.5 zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
5.6 przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
5.7 zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
5.8 pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik do SWZ.
6. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę:
6.1 Na podstawie art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy realizowany był przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z zastrzeżeniem pkt 6.2. Brak realizacji tego obowiązku stanowi podstawę do naliczenia kary umownej.

4.2.5.) Wartość części: 73076,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ wyliczonych zgodnie ze wzorem:
S (suma ilości punktów przyznanych badanej ofercie) = C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) + Kzd (uzyskana ilość punktów w kryterium „KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”)
kryterium „CENA” – waga 60%
kryterium „DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA” – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zgodne co do treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne co do treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
14.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
14.4 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
14.5 Zasady przygotowania i złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie opisano w SWZ
Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
niepodleganiu wykluczeniu - zgodne co do treści z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (w tym prowadzący działalność w formie spółki
cywilnej), w okolicznościach gdy zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodne o do treści z załącznikiem nr 4 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług, o ile wykonawca jest płatnikiem podatku VAT
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa ust 1 lit a), wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów
3. W przypadku zmiany, o której mowa ust 1 lit b), wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego,
4. Zwaloryzowane wynagrodzenie będzie naliczane od kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o waloryzację.
5. Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawcy temu zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów realizacji zamówienia.
6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę dowodów wraz z oświadczeniem o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust .1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy oraz odstąpienie od Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmiany opisanej w ust. 2 oraz w §13 ust. 3.
2. Zmiana siedzib Stron lub zmiana nazwy firmy Wykonawcy lub osób reprezentujących Strony, nie stanowi zmiany lub modyfikacji treści Umowy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot 1 - 12 miesięcy (nie wcześniej niż od 02.09.2022r.)
Przedmiot 2 - 12 miesięcy (nie wcześniej niż od 18.08.2022r.)
Przedmiot 3 - 12 miesięcy (nie wcześniej niż od 04.08.2022r.)
Przedmiot 4 - 12 miesięcy (nie wcześniej niż od 02.10.2022r.)
Przedmiot 5 - 12 miesięcy (nie wcześniej niż od 03.08.2022r.)
Przedmiot 6 - 12 miesięcy (nie wcześniej niż od 03.08.2022r.)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę strzyżenie pieska Shih Tzu w najbliższym terminie tj. po 25.02 - Kamienna Góra
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę strzyżenie pieska Shih Tzu w najbliższym terminie tj. po 25.02. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI