Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina” wraz z wykonaniem usług...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina” wraz z wykonaniem usług informatycznych oraz przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGromnik
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-05-27
 • ZamawiającyGMINA GROMNIK
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-20
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00170034
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina” wraz z wykonaniem usług informatycznych oraz przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GROMNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660950

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Witosa 2

1.5.2.) Miejscowość: Gromnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-180

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 65 14 202, 14 65 14 238

1.5.8.) Numer faksu: 14 65 14 095

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gromnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gromnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina” wraz z wykonaniem usług informatycznych oraz przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecabbd0c-d756-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170034

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034264/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/uggromnik,m,403575,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: ug@gromnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do
komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji”, wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Dziale X SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. IK.271.12.2022.ZP.
7. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, o której mowa w pkt. 1 może również odbywać się za pomocą poczty
elektronicznej: ug@gromnik.pl lub przetargi@gromnik.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dział XX, pkt. 15 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dział XX, pkt. 15 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IK.271.12.2022.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje
a) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia i sprzętu, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, rok produkcji nie starszy niż 2021 z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją, uruchomieniem oraz integracją z infrastrukturą urzędu, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;
c) dostarczenie dokumentacji producenckiej, technicznej, użytkowej, gwarancyjnej;
d) dostarczenie oryginalnych licencji na objęte przedmiotem zamówienia oprogramowanie;
e) wykonanie usług informatycznych obejmujących swym zakresem wdrożenie, konserwację i serwis sprzętu informatycznego oraz oprogramowania;
f) przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy w Gromniku (w dokumentacji projektu określanego jako „diagnoza cyberbezpieczeństwa”) zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zakończonego raportem. Formularz stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Osoba przeprowadzająca audyt powinna posiadać uprawnienia wskazane w Rozporządzeniu ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018r. w sprawie certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. 2018 poz. 1999).
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Szczegółowy wykaz wyposażenia i sprzętu oraz zakres usług informatycznych do wykonania został ujęty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w przeważającej części dostawy dlatego Zamawiający określa charakter zamówienia jako dostawy.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej.
6. Elementy wyposażenia zostaną oddzielnie zapakowane i dostarczone na wskazany przez Zamawiającego adres.
7. Wykonawca zapewni właściwy sposób transportu dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanego wyposażenia. W trakcie transportu dostarczany przedmiot zamówienia musi być zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, itp.).
8. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencje jak również wszelkie prawa na dostarczone programy i systemy operacyjne, wystawione na rzecz Zamawiającego.
9. Koszty transportu, ubezpieczenia w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.
10. Odbiór wyposażenia nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Gromniku przy ul. Witosa 2.
11. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP w sytuacji, gdyby w niniejszej SWZ wraz z załącznikami, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
12. Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48822000-6 - Serwery komputerowe

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

72800000-8 - Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze):

• cena oferty brutto znaczenie – 60 pkt
• długość okresu gwarancji znaczenie – 40 pkt

1) Punkty w kryterium cena oferty brutto „(KC)” zostaną wyliczone wg. poniższego wzoru:

CN
KC = ----- x 60 (pkt.)
COB
gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej,

2) Punkty w kryterium długość okresu gwarancji „(KG)” zostaną wyliczone wg. poniższego wzoru:

KGOB
KG = ----- x 40 (pkt.)
KGM
gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
KGOB – okres gwarancji na całość przedmiotu w ofercie badanej,
KGM – maksymalny okres gwarancji na całość przedmiotu spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,

Uwaga:
• Najkrótszy wymagalny okres gwarancji 36 miesięcy.
• Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy,
• W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) pola określającego okres gwarancji, będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres wymagalny 36 miesięcy ,
• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancji przyjmuje okres 60 miesięcy,
• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.

2. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:

P = Kc + KG

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę, gdzie:
KC – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena oferty brutto”,
KG – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Długość okresu gwarancji”

3. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu znaczenia (wagi) kryterium, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
3. Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy PZP.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia tj.:
a)zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy), na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale VI SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania w/w podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 PZP zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1., ppkt. 3) SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale VI SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP (Dział VII, pkt. 1 SWZ).
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden
podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Ze względu na ograniczoną wartość pola, niemożliwe jest zamieszczenie wszystkich zmian umowy w ogłoszeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Zabrze
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI