Zakup i dostawa dozownika do aplikacji nawozów płynnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa dozownika do aplikacji nawozów płynnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBrody
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-05-15
 • ZamawiającyUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28,60-637 Poznań
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-02
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00309922
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa dozownika do aplikacji nawozów płynnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28,60-637 Poznań

1.3.) Oddział zamawiającego: Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Brody 115, 64-310 Lwówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000184400027

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brody 115

1.5.2.) Miejscowość: Brody

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-310

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@rgdbrody.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www1.up.poznan.pl/rgdbrody

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa dozownika do aplikacji nawozów płynnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd6f6686-08af-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309922

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00018628/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup i dostawa dozownika do aplikacji nawozów płynnych”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rgdbrody

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rgdbrody

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 06/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego dozownika do aplikacji nawozów płynnych przystosowanego do pracy z wozem asenizacyjnym.
Parametry
• Szerokość robocza od 7 m do 8 m,
• Sekcje rozlewające w ilości minimum 30 szt. zakończone łyżwą typu silde,
• Hydrauliczne składanie i rozkładanie ramion,
• Przepływ cieczy i dawkowanie sterowane z kabiny operatora wraz z zasuwą i trójnikiem hydraulicznym,
• Rozstawa pomiędzy wężami rozlewającymi, od 20 cm do 30 cm,
• Waga całkowita nie przekraczająca 750kg
• Szerokość transportowa po złożeniu maksymalnie 2,5m.
• Wysokość transportowa po złożeniu maksymalnie 3,5m
• Dozownik przystosowany do zamontowania na wozie asenizacyjnym PN-100 MIDIZR PL formy MEPROZET
• Sprzedający zobowiązuje się do dostosowania wozu asenizacyjnego, do montażu aplikatora przez wyspecjalizowany zakład.
• Działania mające na calu dostosowania wozu asenizacyjnego do dozownika nie spowodują utraty gwarancji wozu asenizacyjnego,
• Sprzedający zapewni minimum 12 miesięczną gwarancje oraz serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny,

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rgdbrody

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-15 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-15

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam VW Golfa 5 2.0 benzyna automat./1.9 diesel automat- Skoki
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania29-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam VW Golfa 5 2.0 benzyna automat./1.9 diesel automat w dobrze wyposażone wersji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI