Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego o napędzie 4x4 z

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego o napędzie 4x4 z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytrze
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRytro
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2024-05-10
 • ZamawiającyOCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYTRZE
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-02
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00309934
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego o napędzie 4x4 z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytrze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYTRZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490657938

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 196

1.5.2.) Miejscowość: Rytro

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-343

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osp_rytro@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069764199464

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie Ochotnicza straż pożarna w rytrze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego o napędzie 4x4 z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytrze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a91363bf-0854-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a91363bf-0854-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz w uzasadnionych przypadkach,
określonych w pkt. 6 SWZ rozdziału IX. SWZ za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: osp_rytro@o2.pl (za wyjątkiem
składania ofert i wycofania ofert).
Szczegóły zostały opisane w rozdziale IX. SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe”, stanowiącej
załącznik nr 5 do SWZ.
2.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3..Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
4. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej (https://ezamowienia.gov.pl) w zakładce „Zgłoś problem”.
5. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; wymagania
techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej
służące do odbioru dokumentów elektronicznych (oferta, oświadczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu) zawiera niniejsza SWZ oraz Rozporządzenie ws.
komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz. 2452)
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ws.
komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz. 2452).
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz. 2452),
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z
2020r. poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
Szczegóły zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSPR.2370.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego, lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4 oraz zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytrze w zakresie i na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :

Lp.
Nazwa kryterium
Waga (maksymalna punktów)
liczba

1.
Cena (C)
60% (60 pkt)


2.
Okres Gwarancji (G)
40% (40 pkt)Cena (C) = 60 %
W tym kryterium oferta może uzyskać max 60 pkt.
Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. wzoru:

Najniższa cena oferty
Koszt cena (pkt) ------------------------------------------ x 60
Cena badanej oferty

Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do poniesienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT lub składkami pracodawcy i pracownika od wynagrodzeń- tzw. „brutto brutto” oraz pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Okres gwarancji (G) = 40%
W ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert zamawiający będzie oceniał długość gwarancji w następujący sposób:
a) gwarancja 4 lata - 40 pkt,
b) gwarancja 3 lata - 20 pkt,
c) gwarancja 2 lata (minimalny wymagany okres gwarancji) - 0 pkt.

W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 4 lat, do oceny kryterium będzie brany okres 4 lat, a do umowy – wpisany zostanie deklarowany przez wykonawcę okres gwarancji. Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 2 lata. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji w przedmiocie oferowanego okresu gwarancji spowoduje uznanie, iż wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, i zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 punktów.
Wykonawcy oferują okres gwarancji niezależnie od gwarancji producentów zaproponowanych urządzeń.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów – „P”, gdzie P oznacza sumę uzyskanych punktów w kryteriach: Cena (C) oraz Gwarancja na zabudowę (G):
P = C + G

Szczegółowo opisano w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Opisano szczegółowo w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opisano szczegółowo w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opisano szczegółowo w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Opisano szczegółowo w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Szczegółowo opisano w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 1),pkt2) lit.b i c, pkt3) i 4), ust. 2-4 uPzp oraz w wskazanym projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-10 16:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez platformę e-Zamówienia. Szczegółowe uregulowania dotyczące składania oferty zawarto w SwZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-10 17:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w rozdziale XVII niniejszej SWZ.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera – Pełnomocnika) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,
określała sposób współdziałania podmiotów,
określała szczegółowy podział czynności do wykonania przez poszczególnych partnerów konsorcjum,
określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego kartę katalogową pojazdu sporządzoną w formie uproszczonej.
Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych.
Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu pełnomocnictwo zawierające umocowanie osoby do działania jako przedstawiciela wykonawcy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przewóz paczki z Londynu do malopolski
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania28-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przewóz paczki z Londynu do malopolski. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI