Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Czarny Bór.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Czarny Bór.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzarny Bór
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-05-17
 • ZamawiającyGmina Czarny Bór
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-02
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00309921
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Czarny Bór.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarny Bór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718225

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 18

1.5.2.) Miejscowość: Czarny Bór

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-379

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 84 50 139

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czarny-bor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarny-bor.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Czarny Bór.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a9eb015-08ab-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/922883

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/922883

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem (dalej jako Platforma zakupowa): https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_bor
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy zakupowej.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji/Regulaminie korzystania z Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instukcje
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczenia lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji (o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji), przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę zakupową.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w lit B Rozdziału VIII SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_bor
6. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zamowienia.publiczne@czarny-bor.pl.
7. Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy zakupowej oraz sposobu komunikowania się za pośrednictwem Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, oraz pozostałych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu są zawarte w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" (dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https:/ platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) oraz „Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” (dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_
bor, https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) .
8. Wszelka korespondencja związaną z niniejszym postępowaniem winna być przekazywana za pośrednictwem Platformy zakupowej. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
9. Formularz do komunikacji - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawców (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 z późn. zm.) oraz określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Szczegółowe dane dot. korespondencji wskazano w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na zamówienie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
2. Ponadto:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Czarny Bór z siedzibą w przy ul. Głównej 18, 58-379 Czarny Bór reprezentowany przez Wójta.
• w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt: tel. 74-8450139, e-mail kadry@czarny-bor.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Czarny Bór.”, Znak sprawy: GKR.272.042.2024.EZ;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenie postępowania, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKR.272.042.2024.EZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Czarny Bór.
2. Celem zamówienia jest wykonanie nowego placu zabaw oraz zmiana lokalizacji siłowni terenowej na obszarze Skweru Olimpijczyków. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu obejmujący:
1) wykonanie ciągów pieszych i placyków o nawierzchni utwardzonej;
2) wykonanie placu zabaw;
3) montaż elementów małej architektury: kosze na śmieci, ławki, tablice informacyjne;
4) wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej;
5) zmiana lokalizacji siłowni terenowej.
Geometria placu zabaw wynika z układu urządzeń oraz ich stref bezpieczeństwa. Ponadto istotnym czynnikiem mającym wpływ na projektowaną formę placu zabaw maja istniejące drzewa oraz ich systemy korzeniowe. Układ urządzeń na placu zabaw układ rysował się w kształt dwóch złączonych okręgów przeciętych prostokątnym placem. Centralna część obszaru opracowania stanowi układ urządzeń oraz projektowanych wzniesień terenowych. Szczyty projektowanych górek oscylują w granicach 0.60 m n.p.t do 2.00 m n.p.t. W północnej części placu zabaw zlokalizowano drewniany podest na szpilkach, który nie ingeruje w system korzeniowy sąsiadującego drzewa. Takie samo rozwiązanie rysuje się w południowej części obszaru opracowania – jest to podest drewniany na szpilkach łączący skraje części placu zabaw, a jego szerokość to 2.00m. Podest ten ma również funkcje wypoczynkową – zlokalizowano na nim ławki oraz kosze na śmieci. We wschodniej części obszaru opracowania zlokalizowano istotny symbol dla lokalnej społeczności – koła olimpijskie. Symbol ten składa się z dwóch ławek w kształcie obręczy oraz trzech kół w formie płaskiej grafiki wyrysowanej w poliuretanie. Zachodnia cześć obszaru opracowania dzieli się na dwie części: siłownie zewnętrzna oraz kontynuacje placu zabaw. Urządzenia siłowni terenowej, które istnieją obecnie na obszarze opracowania zostaną przeniesione z działki nr 366 na działkę nr 364/1. W pozostałej części zachodniej obszaru zaprojektowano zieleń niską.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac do zrealizowania stanowi Załączniki nr 1 do SWZ, który zawiera dokumentację projektową, STWiORB. Jeżeli do Dokumentacji projektowej załączono Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy to Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy należy traktować wyłącznie pomocniczo. Wskazane dokumenty nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1. Cena (C) 60
2. Okres gwarancji i rękojmi (G) 40

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Punkty za kryterium „Cena (C)” (waga 60%) zostaną obliczone według wzoru:
C = Cn : Cb x 60 pkt
gdzie,
C – ilość punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi (G)” zostaną przyznane w skali:

Okres udzielonej gwarancji i rękojmi Liczba punktów
60 miesięcy 0 pkt
72 miesiące 20 pkt
84 miesiące 40 pkt
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin rękojmi i gwarancji dłuższy niż 84 miesiące do oceny ofert zostanie przyjęty okres 84 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca nie zaproponuje żadnego terminu (pozostawi puste miejsce), przyjmuje się, że termin rękojmi i gwarancji wynosić będzie 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda inną wartość niż wyżej wskazane, oferta podlegać będzie odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie placu zabaw o minimalnej powierzchni 1.000 m2, składającego się z co najmniej 3 różnych elementów (np. huśtawka, kiwaczek, tyrolka) oraz co najmniej 1 ławki do siedzenia.

Wyliczenie elementów składających się na plac zabaw jest przykładowy – przez pojęcie „elementu” należy rozumieć każdy element stanowiący na placu zabaw odrębną atrakcję dla dzieci do zabawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wskazanych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału:

Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w banku Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr rachunku 67 8395 0001 0023 7158 2000 0006 z dopiskiem „wadium dot. postępowania nr GKR.272.042.2024.EZ”
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Zaleca się umieszczenie w treści dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający może przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe zapisy umieszczono m.in. w rozdziale XII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia zostały zawarte w Załącznikach nr 5 do SWZ. Rodzaj i zakres zmian zawarto w § 15.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę̨ wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/922883, zgodnie z regulaminem/instrukcją korzystania z Platformy zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-17 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2 Pzp. Zgodnie z art. 278 Pzp, negocjacje treści ofert:
1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;
2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
Zamawiający zaprosi do negocjacji (o ile zadecyduje o ich przeprowadzeniu) trzech wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu i uzyskają największą liczbę punktów w kryterium ceny.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 r. poz. 507), zwana dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawą o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawą o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawą o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę.
2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawą o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych - Dzierżoniów
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania29-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Czarny Bór: Osuszanie ścian piwnic budynku oficyny
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Czarny Bór: Budowa punktu obsługi mieszkańca.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Naprawa dróg w strefie przygranicznej z Białorusią na terenie Gminy Michałowo.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawyki, gm. Suraż.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI