„ Dostawa używanego samochodu typu zamiatarka uliczna na potrzeby Przedsiębiorstwa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„ Dostawa używanego samochodu typu zamiatarka uliczna na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dębnie ”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDębno
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2024-03-05
 • ZamawiającyPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-12
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00101416
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„ Dostawa używanego samochodu typu zamiatarka uliczna na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dębnie ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210015111

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Baczewskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Dębno

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957603081

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pukdebno@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.puk.debno.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ Dostawa używanego samochodu typu zamiatarka uliczna na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dębnie ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01b02324-c993-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00101416

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-01b02324-c993-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: e.zamówienia.gov.pl, adres poczty elektronicznej: pukdebno@post.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
W celu komunikacji między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem e-zamówienia i wybrać „Formularz do komunikacji”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem e-zamowienia poprzez kliknięcie przycisku „Podpisz i wyślij” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: pukdebno@post.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Jana Baczewskiego 34, 74-400 Dębno.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu podstawowego „ Dostawa używanego samochodu typu zamiatarka uliczna na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.”
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu zamiatarka uliczna spełniającej polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o następujących minimalnych parametrach technicznych:


PODWOZIE
1) rok produkcji: nie wcześniej jak 2016 r. ,
2) silnik wysokoprężny o mocy min 230 KM,
3) przebieg - nie więcej niż 75 000 km.( udokumentowany),
4) praca zamiatarki nie więcej niż 8 500 motogodzin,
5) rozstaw osi nie większe niż 3600 mm,
6) przednie zawieszenie resory paraboliczne,
7) oś napędowa pneumatyczna,
8) podwozie przystosowane do zabudowy typu zamiatarka,
9) blokada tylnego mostu,
10) automatyczna skrzynia biegów – napęd hydrostatyczny,
11) fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie,
12) podwozie 2 osiowe nie większe niż DMC 16 t,
13) system ABS,
14) kabina dzienna dwu osobowa z oknem w ścianie tylnym, 15) osłona przeciw słoneczna,
16) emisja spalin spełniająca normę ekologiczną min Euro 5,
17) klimatyzacja automatyczna,
18) lusterka zewnętrzne po obydwu stronach kabiny,
19) pojazd wyposażony w legalizowany tachograf cyfrowy,
20) pojazd zarejestrowany na terenie RP.
21) kierownica z prawej strony z regulacją w dwóch kierunkach,
22) kamera cofania min 7 cali,
24) koła 22,5 cal,

ZABUDOWA
1) zabudowa używana rok produkcji nie starszy niż 2016,
2) zbiornik na zmiotki uliczne , ze stali o grubości min. 3 mm z hydraulicznym podnoszeniem z ręczną pompą do awaryjnego unoszenia zbiornika,
3) podłoga zbiornika ze stali szlachetnej o grubości min 4 mm ,
4) podnoszenie zbiornika na zmiotki oraz obsługo drzwi wyładowczych za pomocą pulpitu sterowania umieszczonym w kabinie kierowcy oraz na zewnątrz pojazdu,
5) rynna zsypowa ocynkowana o szerokości min 300 mm,
6) wysyp zmiotek do tyłu przez hydrauliczne uniesienie pojemnika pod kontem min 60 stopni ,
7) sito zatrzymujące śmieci w zbiorniku ocynkowane,
8) kontrola oraz sygnał dźwiękowy w kabinie informujący o podniesionym pojemniku na zmiotki,
9) pojemnik na zmiotki nie mniejszy niż 5,0 m3,
10) szerokość ssawy min 680 mm z przewodem zasypującym o średnicy mim 250 mm ,
11) nagarniająca szczotka walcowa z tworzywa sztucznego ,
12) automatyczne unoszenie całych agregatów zamiatających po włączeniu biegu wstecznego ,
13) pneumatyczne układ sterowania zapewniający zmianę docisku lub obciążenia szczotek talerzowych , zmianę docisku lub obciążenia szczotki walcowej ,
14) pulpit sterujący obsługujący pokładowy system diagnostyczny zamiatarki w kabinie,
15) światło ostrzegawcze led pomarańczowe na zbiorniku,
16) ręczny wąż zasysający na tylnej klapie zbiornika o średnicy min 200 mm z hydraulicznym systemem odciążenia, oraz pulpitem zintegrowanym z uchwytem sterującym obrotami turbiny, z systemem zwilżania wody,
17) zbiornik wody o pojemności łącznej min. 1000 litrów ze stali szlachetnej z wizualnym wskaźnikiem poziomu wody,
18) układ wody wyposażony w filtr,
19) wskaźnik w poziomu wody na wyświetlaczu panelu sterującego
20) pneumatyczne urządzenie do opróżniania instalacji wodnej w przypadku zagrożenia mrozem,
21) zbiornik na zmiotki bez śladu korozji,
22) sygnalizacja dźwiękowa podczas cofania,
23) napęd zamiatarki z przystawki z silnika podwozia samochodu lub poprzez własny silnik diesel o mocy nie mniejszej 74 kM,

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144400-2 - Pojazdy utrzymania dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.2 Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium Waga i liczba punktów Sposób oceny Wzór
Cena
(Kc) 60% = 60 pkt Matematyczny
Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem.
Najniższa cena ofertowa x 0,60
-----------------------------------------
cena oferty badanej
Rok produkcji
(Kg) 20% = 20 pkt Według oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie 2016 r. i poniżej-0 pkt
2017 r. -2018 r.- 10 pkt
powyżej 2018 r. 20 pkt
Gwarancja
( Kr) 20%= 20
pkt Według oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie do 6 m-cy 10 pkt
powyżej 6 m-cy 20 pkt


Łączna ocena oferty:
O = Kc (max. 60 pkt.) + Kg (max. 20 pkt.) + Kr (max. 20 pkt.)

19.3 Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1 Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 13.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (zał. do SWZ).
13.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył ofertę odrębną, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg. załącznika do SWZ.
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1 Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł. (słownie:
jeden tysiąc złotych) do upływu terminu składania ofert – w jednej lub kilku następujących
formach:
1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiającego w GBS o/Dębno nr 28 8355 0009 0013 7689
2000 0003 przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi być w
dyspozycji Zamawiającego.
2) Gwarancji bankowej, mającej ważność zgodną z terminem związania ofertą.
3) Gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność mającej ważność zgodną z terminem związania
ofertą.
4) Poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego
ważność zgodną z terminem związania ofertą.
14.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, z treści dokumentu musi
wynikać, że we wszystkich przypadkach wskazanych w art.98 ust.6 ustawy Pzp Gwarant
zobowiązuje się bezwarunkowo na pierwsze żądanie do zaspokojenia roszczeń
Zamawiającego
(beneficjenta).
14.3. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.98 ust.6 ustawy
Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego dotyczące tych podmiotów (podwykonawców).
Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest do złożenia oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczący tych podmiotów i w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuje autobusu na 40 osób - Skwierzyna - Międzyrzecze
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Potrzebuje autobusu na 40 osobna przejazd z kościoła w skwierzynie do hotelu neo w Międzyrzeczu dnia 12.07.2025 i powrotnego transportu z hotelu do skwierzyny 13.07.2025 na godz 18 Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI