Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie- część 2 Zakup i dostawa wyposażenia

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie- część 2 Zakup i dostawa wyposażenia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDębno
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-27
 • ZamawiającyGMINA DĘBNO
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-20
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00210326
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie- część 2 Zakup i dostawa wyposażenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966993

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Dębno

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 760 31 56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: okis@debno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.debno.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie- część 2 Zakup i dostawa wyposażenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cca12714-cfce-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210326

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037717/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie-część 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie realizowane w ramach programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch + 2022-2029"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https;//platformazakupowa.pl/pn/um_debno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https;//platformazakupowa.pl/pn/um_debno/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl – cwk@platformazakupowa.pl
2. Za datę wpływu oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz wyjaśnień i uzupełnionych dokumentów przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio na Platformie komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień e-mailem o nowej wiadomości może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików „.pdf”;
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania
z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert oraz jeżeli nie będzie dotyczył już udzielonych wyjaśnień.
8. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na Platformie, pod adresem podanym w pkt 2.4. Przejście na Platformę odbywa się również przez stronę bip.debno.com.pl  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  Zamówienia w ramach ustawy z 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych  PLATFORMA ZAKUPOWA  POSTĘPOWANIA.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Dębna mający siedzibę w Urzędzie Miejskim
w Dębnie, ul. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, tel.: 95 76 03 001 do 004, fax: 95 76 02 030, e-mail: burmistrz@debno.pl;
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) osoba, której dane dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych,
− na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych osobowych*,
− na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
8) osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), lit. d) lub lit. e) RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OKiS.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I- Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Żłobka- wyposażenie wypoczynkowe, zabawki, pomoce dydaktyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego, znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37520000-9 - Zabawki

37522000-3 - Zabawki na kółkach

37529000-2 - Zabawki nadmuchiwane i służące do jazdy

37529200-4 - Zabawki służące do jazdy

39290000-1 - Wyposażenie różne

37416000-7 - Sprzęt wypoczynkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Żłobka- sprzęt RTV i AGD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego, znajduje się w załączniku nr 2a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39300000-5 - Różny sprzęt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie wraz z ofertą.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia
(a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty) w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) niepodlegania wykluczeniu.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, należy złożyć zgodnie z odpowiednim wzorem stanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenia wraz
z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym na podstawie złożonego wraz z ofertą dokumentu poświadczającego wpis Wykonawcy do właściwego rejestru albo ewidencji (w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będą to Krajowy Rejestr Sądowy albo Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Jeżeli w kraju, w którym siedzibę ma Wykonawca składający ofertę nie ma obowiązku wpisu prowadzonej działalności do rejestru albo ewidencji, Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasadzie: (+) spełnia /
(–) nie spełnia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Pzp, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:
1) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia,
w tym przed wszystkim zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) lub norm, które powinien spełniać dostarczany asortyment;
3) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym i jest z korzyścią dla Zamawiającego, a nie jest zmianą istotną w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp;
4) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę wyposażenia lub sprzętów przed wykonaniem zamówienia; w takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności, przy czym zmiana ta nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania oraz innych warunków realizacji zamówienia;
5) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach,
6) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne.
2. Przewidziane w ust. 1 okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
3. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 1, obie ze stron umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą złożyć wniosek o zmianę umowy. Wniosek o zmianę umowy musi zawierać uzasadnienie i powoływać dowody świadczące o zaistnieniu okoliczności mogącej stanowić podstawę zmiany umowy, na której strona opiera wniosek, a także treść proponowanej zmiany umowy. Wniosek o zmianę umowy jest podstawą do negocjacji w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do realizacji umowy
i wskazanych do kontaktów między Stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje ekipy lub pracowników murarzy, cieśli zbrojarzy - Koszalin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania17-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje ekipy lub pracowników murarzy, cieśli zbrojarzy Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Termin prac do ustalenia. Praca na terenie Koszalina i Kołobrzegu. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI