Pranie pościeli i bielizny szpitalnej na potrzeby Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pranie pościeli i bielizny szpitalnej na potrzeby Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDębno
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2024-02-16
 • ZamawiającySzpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-09
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00098519
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pranie pościeli i bielizny szpitalnej na potrzeby Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 58

1.5.2.) Miejscowość: Dębno

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-debno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.debno.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pranie pościeli i bielizny szpitalnej na potrzeby Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-449dafcd-c706-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 21 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 24 miesięcy usługi pralniczej obejmującej dezynfekcję, pranie, suszenie, prasowanie bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w zakładach opieki zdrowotnej.
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie załadunek i wyładunek rzeczy brudnych i czystych w miejscu składowania w magazynie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Transport związany z odbiorem asortymentu brudnego od Zamawiającego do pralni wykonawcy oraz dostawę asortymentu czystego z pralni wykonawcy do zamawiającego odbywać się będzie bezpośrednio z magazynu i do magazynu, środkami transportu Wykonawcy. Dezynfekcji podlega cały asortyment.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale 3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rozpatrzenie reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.2.2. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj;
a. Posiada zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej (pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzająca, że pralnia, w której będzie realizowana usługa, posiada pozytywną opinię sanitarną w sprawie oceny pomieszczeń i urządzeń, przeznaczonych na wykonywanie usług pralniczych, w tym w zakresie prania bielizny szpitalnej.
b. Dokument (zezwolenie, pozytywna opinia itp.) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dopuszczający środek transportu przystosowany do przewozu czystej i brudnej bielizny lub oddzielny środek transportu do przewozu bielizny czystej i oddzielny środek do przewozu bielizny brudnej.
5.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż 600.000 zł ( słownie sześćset tysięcy złotych)
5.2.4. Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał osobiście co najmniej dwie usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 150.000 zł każda
Dowodami usług są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane n nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej
2. b. Dokument (zezwolenie, pozytywna opinia itp.) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dopuszczający środek transportu przystosowany do przewozu czystej i brudnej bielizny lub oddzielny środek transportu do przewozu bielizny czystej i oddzielny środek do przewozu bielizny brudnej
3. Ubezpieczenie OC
4. Wykaz usług

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – jeżeli dotyczy.
2) Formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ.
3) Oświadczenia wg zał. nr 2a i 2b do SWZ.
4) Zobowiązanie wymienione w pkt 5.5 – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przedłużenie włosów- Gryfice
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania10-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przedłużenie włosów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Sprzątanie budynku Centrum Oświatowego w Koszycach
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Dębno: Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Dostawa środków kontrastowych do tomografu
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Dostawa wyposażenia medycznego dla Copernicus PL Sp. z o.o.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI