Dostawa komputerów oraz oprogramowania w ramach programu: „Cyfrowa Gmina”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa komputerów oraz oprogramowania w ramach programu: „Cyfrowa Gmina”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMotycz
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-16
 • ZamawiającyGmina Konopnica
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00294354
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa komputerów oraz oprogramowania w ramach programu:
„Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kozubszczyzna 127A

1.5.2.) Miejscowość: Motycz

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-030

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@konopnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa komputerów oraz oprogramowania w ramach programu:
„Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-413ef927-1492-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024390/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 "Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.konopnica.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.konopnica.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp. Podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, odt. Ofertę, a także oświadczenia o których mowa w rozdziale X ust. 2 SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.konopnica.eu. Dopuszczalną formą kontaktu (oprócz złożenia oferty) jest e-mail sekretariat@konopnica.eu.
4. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje: Rozdział X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Kozubszczyzna 127A 21-030 Motycz, tel. 815031081, adres e-mail: sekretariat@konopnica.eu
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Szczegółowe informacje: Rozdział II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPP.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz z zakresu nowoczesnego oprogramowania w celu zwiększenia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Konopnica.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
1) CZĘŚĆ I Stacja robocza (komputer stacjonarny) – 17 szt.
2) CZĘŚĆ II Pakiet biurowy – 5 szt.
3) CZĘŚĆ III Chmura obliczeniowa dla JST
4) CZĘŚĆ IV Specjalistyczne oprogramowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku Nr 4.1 – 4.4. do SWZ
3. Zamówienie realizowane w ramach umowy: o powierzenie grantu o numerze 4405/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ; „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
4. Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w II połowie 2021r. oraz zostanie dostarczony w nienaruszonym stanie.
5. Koszty przewozu, opakowania, rozładunku i ubezpieczenia towarów na czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór rzeczy w miejscu określonym .
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiające najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert według poniższego wzoru:
Wartość punktowa oferty =
punkty w kryterium Cena (Cn / Co x 60) + punkty w kryterium Termin płatności faktur
gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena brutto
Co - całkowita cena ocenianej oferty
Szczegółowe informacje : Rozdział XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz z zakresu nowoczesnego oprogramowania w celu zwiększenia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Konopnica.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
1) CZĘŚĆ I Stacja robocza (komputer stacjonarny) – 17 szt.
2) CZĘŚĆ II Pakiet biurowy – 5 szt.
3) CZĘŚĆ III Chmura obliczeniowa dla JST
4) CZĘŚĆ IV Specjalistyczne oprogramowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku Nr 4.1 – 4.4. do SWZ
3. Zamówienie realizowane w ramach umowy: o powierzenie grantu o numerze 4405/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ; „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
4. Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w II połowie 2021r. oraz zostanie dostarczony w nienaruszonym stanie.
5. Koszty przewozu, opakowania, rozładunku i ubezpieczenia towarów na czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór rzeczy w miejscu określonym .
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiające najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert według poniższego wzoru:
Wartość punktowa oferty =
punkty w kryterium Cena (Cn / Co x 60) + punkty w kryterium Termin płatności faktur
gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena brutto
Co - całkowita cena ocenianej oferty
Szczegółowe informacje : Rozdział XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz z zakresu nowoczesnego oprogramowania w celu zwiększenia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Konopnica.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
1) CZĘŚĆ I Stacja robocza (komputer stacjonarny) – 17 szt.
2) CZĘŚĆ II Pakiet biurowy – 5 szt.
3) CZĘŚĆ III Chmura obliczeniowa dla JST
4) CZĘŚĆ IV Specjalistyczne oprogramowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku Nr 4.1 – 4.4. do SWZ
3. Zamówienie realizowane w ramach umowy: o powierzenie grantu o numerze 4405/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ; „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
4. Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w II połowie 2021r. oraz zostanie dostarczony w nienaruszonym stanie.
5. Koszty przewozu, opakowania, rozładunku i ubezpieczenia towarów na czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór rzeczy w miejscu określonym .
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiające najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert według poniższego wzoru:
Wartość punktowa oferty =
punkty w kryterium Cena (Cn / Co x 60) + punkty w kryterium Termin płatności faktur
gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena brutto
Co - całkowita cena ocenianej oferty
Szczegółowe informacje : Rozdział XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz z zakresu nowoczesnego oprogramowania w celu zwiększenia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Konopnica.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
1) CZĘŚĆ I Stacja robocza (komputer stacjonarny) – 17 szt.
2) CZĘŚĆ II Pakiet biurowy – 5 szt.
3) CZĘŚĆ III Chmura obliczeniowa dla JST
4) CZĘŚĆ IV Specjalistyczne oprogramowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku Nr 4.1 – 4.4. do SWZ
3. Zamówienie realizowane w ramach umowy: o powierzenie grantu o numerze 4405/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ; „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
4. Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w II połowie 2021r. oraz zostanie dostarczony w nienaruszonym stanie.
5. Koszty przewozu, opakowania, rozładunku i ubezpieczenia towarów na czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór rzeczy w miejscu określonym .
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiające najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert według poniższego wzoru:
Wartość punktowa oferty =
punkty w kryterium Cena (Cn / Co x 60) + punkty w kryterium Termin płatności faktur
gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena brutto
Co - całkowita cena ocenianej oferty
Szczegółowe informacje : Rozdział XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się

a) formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ,
b) aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
e) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - według wzoru stanowiącego zał. nr 3
do SWZ;
3) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na zasadach określonych we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://pzp.konopnica.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję wzmocnić sygnał telefoniczny w mojej firmie - Jastków
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania19-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję wzmocnić sygnał telefoniczny w mojej firmie. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI